No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Sơn La - Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2010 của Bộ Chính trị khoá X về Đổi mới, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam
Lượt xem: 6084TỈNH UỶ SƠN LA

*

Số 603-BC/TU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sơn La, ngày10tháng10năm 2019
BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

-----


Thực hiện Công văn số 6552-CV/BTGTW ngày 29/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Sơn La báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về“Tiếp tục đổi mới, nângcao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”(Chỉ thị số 42-CT/TW) như sau:

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW

1- Công tác quán triệt thực hiện Chỉ thị

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch sô 177-KH/TU ngày 18/8/2010 về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghệ nghiệp, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, các hội, hiệp hội xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện các nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW; Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 25/5/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương đến toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban hành kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ trí thức, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các hội quần chúng đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh([1])gắn với cácnghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kết quả, 100%cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị để học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW, Kết luận 90-KL/TW và các kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

2- Công tác chỉ đạo thực hiện

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu công tác thể chế hóa, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”(phụ lục số 01).

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình số 18-CTr/TU ngày 03/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức, thành lập và tổ chức tốt hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; ban hành Kết luận số 1501-KL/TU ngày 14/4/2010 về công tác nhân sự Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La Khóa I (nhiệm kỳ 2010-2015); Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 18/8/2010 về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị; Chương trình số 24-CT/TU ngày 31/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức, về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội quần chúng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW, Chỉ thị số 17-CT/TW, Kết luận số 90-KL/TW và các chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 về việc công nhận Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; chỉ đạo nghiên cứu, thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước; Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị, lộ trình thời gian để thực hiện.

3-Thực trạng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

3.1- Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thành lập, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; lãnh đạo thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ; xây dựng cơ cấu, tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí, phương tiện làm việc; phê duyệt, giới thiệu nhân sự chủ tịch, phó Chủ tịch Liên hiệp hội để Đại hội bầu theo quy định.

Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 15/5/2010 đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên; Thường trực 04(Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch chuyên trách, 02 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là Chủ tịch hội thành viên);Tổng Thư ký; Ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên. Đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức 02 kỳ đại hội; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực của Liên hiệp hội theo các quy định của Đảng, Nhà nước; chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh(Sơ đồ 1, Bảng 1- Phụ lục 02).

Liên hiệp Hội luôn đề cao vai trò vận động, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đã tập hợp, phát huy hiệu quả trí tuệ của đội ngũ trí thức tại các hội chuyên ngành; thu hút đông đảo hội viên tham gia (có 10 hội thành viên tham gia sáng lập, đến hết năm 2018 đã vận động thành lập và kết nạp thêm 07 hội thành viên và 02 hội viên tập thể. Đến nay, tổng số hội thành viên là 19, trong đó 17 hội chuyên ngành và 02 Hội viên tập thể, với tổng số 298.413 hội viên - Bảng 2 - Phụ lục 02).

3.2- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội

Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ban hành Chương trình hành động về thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X, trong đó có chủ trương đề cao trách nhiệm của trí thức; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức, nhất là trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong tỉnh, ngoài tỉnh đóng góp trí tuệ, tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia ý kiến trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh. Ban hành các văn bản cụ thể hóa, giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao(Phụ lục số 01).

Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức hoạt động theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên hiệp hội Việt Nam và nhiệm vụ do Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phương thức hoạt động có nhiều bước đổi mới, đạt được những kết quả cơ bản trên các lĩnh vực:

Công tác xây dựng đội ngũ trí thức: Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đội ngũ trí thức, về hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội quần chúng; đề xuất với Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tham mưu ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tham mưu với Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, gặp mặt, đối thoại với đại biểu trí thức; Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 3897-CV/TU ngày 21/12/2018"Về một số nội dung triển khai qua cuộc gặp mặt, đối thoại với đại biểu trí thức", trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ: (1) Công tác xây dựng và phát huy đội ngũ trí thức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (2) Việc tổ chức gặp mặt và đối thoại với đại biểu trí thức; (3) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tham gia xây dựng chủ trương, chính sách phát triển tỉnh, các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện Đề tài tư vấn “Xây dựng các tiêu chí xác định trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tỉnh Sơn La”, từ đó tiếp tục đề xuất, tham mưu với tỉnh một số giải pháp về xây dựng, phát huy đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ chuyên gia, chuyên gia đầu ngành.

- Chỉ đạo Liên hiệp hội tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, hội thảo khoa học, nghiên cứu, đề xuất, tổ chức tư vấn, phản biện được 30 vấn đề bằng nhiều hình thức (tổ chức hội thảo, hội nghị tư vấn, viết bài nghiên cứu trao đổi gửi tới các cơ quan dự thảo các văn bản cần tư vấn, phản biện); trong đó có 9 vấn đề nổi bật: (1) góp ý vào dự thảo Văn kiện phục vụ 02 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, (2) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị; (3) Đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc; (4) Các chỉ số giám sát xã hội của Sơn La; (5) Cải cách hành chính; (6) Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo; (7) Phát hiện, kiến nghị sửa đổi 01 văn bản của UBND tỉnh về đất đai; (8) Tổ chức tư vấn, phản biện nhiều dự thảo văn bản do các ngành chuẩn bị trình UBND tỉnh: Dự thảo sửa đổi bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020; Dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật khác; (9) Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản hơn 30 dự án Luật(có 02 dự án luật được Đoàn đại biểu quốc hội hợp đồng đặt hàng). Liên hiệp hội và các hội thành viên đã nghiên cứu 16 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, hàng trăm đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức gần 30 cuộc hội thảo khoa học...Các hội thành viên của Liên hiệp Hội tổ chức hoạt động có hiệu quả, một số hội thuộc tốp dẫn đầu trong hệ thống hội ngành toàn quốc(Hội Khuyến học, Hội Khoa học Kinh tế, Hội Khoa học Lịch sử...). Nhiều hội được tặng Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân tỉnh khối các tổ chức hội. Liên hiệp Hội đã có trên 100 bài nghiên cứu trao đổi mang tính chất tham vấn, tư vấn, có một số bài trực tiếp gửi cho lãnh đạo tỉnh để tham khảo.

- Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức 04 Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, 03 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh: đã có81 giải pháp tham gia của gần 200 tác giả và đồng tác giả, trong đó có 35 giải pháp đạt giải; Có03 Giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, gồm: 01 giải pháp đạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2017, 02 giải pháp đạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc[2]lần thứ 12 (2015) và 13 (2016). Nhiều giải pháp của trí thức khoa học và công nghệ có ứng dụng hiệu quả cao, phục vụ đời sống và sản xuất[3]. 108/357 mô hình, sản phẩm đạt giải; trong 06 lần tham dự cuộc thi toàn quốc cả 6 lần đều đạt giải, trong đó có 01 giải nhất và Huy chương vàng (năm 2018)[4], 03 giải nhì và Huy chương bạc, 01 giải ba và Huy chương đồng, 06 giải khuyến khích (phụ lục số 03). Đến nay, Liên hiệp hội đang tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ tư, đã có trên 150 sản phẩm dự thi.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật kỹ thuật toàn tỉnh đã thu hút được nhiều trí thức khoa học và công nghệ hoạt động ngoài công lập tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo tham gia Hội thi, đạt được nhiều giải cao có ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn đời sống và sản xuất[5]Qua tổ chức các hội thi, cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, người lao động trong tỉnh tích cực nghiên cứu, học tập, cống hiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; tuyên truyền, khích lệ, động viên thanh thiếu nhiên, nhi đồng trong tỉnh tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

- Công tác tập hợp trí thức khoa học và công nghệ tham gia phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ: thông qua kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả các giải pháp Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đạt giải cao, có hiệu quả của các trí thức khoa học - công nghệ, Liên hiệp hội đã thu hút, tập hợp một số trí thức tham gia phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao[6].Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức 05 kỳ, tôn vinh 442 đại biểu trí thức đạt các tiêu chí: 02 Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật; 05 Anh hùng Lao động; 01 Nhà giáo Nhân dân, 01 Nghệ sĩ Nhân dân; 05 Phó Giáo sư; 10 Huân chương Lao động hạng 2; 98 Huân chương Lao động hạng 3; 17 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 30 Bằng Lao động sáng tạo; 92 Học vị Tiến sĩ ; 22 Nhà giáo Ưu tú; 33 Thầy thuốc Ưu tú; 16 Bác sĩ chuyên khoa 2; 11 Nghệ sĩ Ưu tú; 16 Nghệ nhân Ưu tú; 01 Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; 02 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu; 80 các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, khu vực khác; 04 trí thức đạt giải thưởng Trí thức vì sự nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam năm 2014; 02trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015; 01 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh "Nhà khoa học của Nhà nông" năm2018;01 trí thức đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V,và đạt giải ba Hội thi toàn quốc năm 2017(kỹ sư Vũ Văn Vương - Công ty Thủy điện Sơn La)được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017; có 01 đại biểu trí thức được Liên hiệp hội Việt Nam tôn vinh "Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2017". Thông qua hoạt động tôn vinh đã góp phần động viên, khích lệ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong tỉnh, thể hiện sự quan tâm, trân trọngcủa tỉnh đối với những đóng góp của đội ngũ trí thức và người lao động sáng tạo.

- Công tác thông tin, phổ biến kiến thức tiếp tục được đổi mới, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến khoa học và công nghệ, về xây dựng đội ngũ trí thức, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, về các hoạt động tư vấn, phản biện, sáng tạo kỹ thuật, Hội thi, cuộc thi, giải thưởng, tôn vinh trí thức; đã xuất bản 32 số Bản tin mỗi số 500 cuốn, Trang web susta.vn (hoạt động từ tháng 9/2012) đến nay đã có trên 6.500.000 lượt người truy cập.

3.3- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp hội

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội; quy định cụ thể về các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp hội do Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; bảo đảm việc xây dựng phương án, giới thiệu nhân sự chủ chốt trước Đại hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chỉ đạo việc nghiên cứu, thành lập Chi bộ, Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với Liên hiệp hội Sơn La; ban hành các văn bản giao nhiệm vụ cho Liên hiệp hội. Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức các buổi làm việc với Liên hiệp hội và các hội thành viên; ban hành các thông báo[7]tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, bảo đảm bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong từng thời điểm.

Giao Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp hội tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; tổ chức gặp mặt, đối thoại với đại biểu trí thức. Qua sơ kết, tổng kết đã đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân; ban hành các báo cáo, văn bản để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó lãnh đạo việc tiếp tụcthực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 42-CT/TW; Kết luận số 90-KL/TW;Chương trình số 18-CTr/TU,ngày 03/12/2008;Chương trìnhsố 24-CTr/TU, ngày 31/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 16/01/2019 về Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các Hội đặc thù về tổ chức và hoạt động; thực hiện nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính và tuân thủ pháp luật; tiến hành kiểm tra đối với các hội đặc thù, trong đó có Liên hiệp hội Sơn La. Sau kiểm tra đã ban hành Thông báo số 1563-TB/TU ngày 20.4.2019 kết luận kiểm tra đối với người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm; chỉ đạo xây dựng Đề án“Kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La”bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội nói chung, nhất là đối với Liên hiệp hội;giao Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước hoạt động của các hội quần chúng nói chung, trong đó có Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình tổ chức, bộ máy, hoạt động của Liên hiệp hội; hàng năm tiến hành đánh giá, phân loại kết quả hoạt động của Liên hiệp hội theo quy định.

Đảng đoàn Liên hiệp hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc, ban hành các văn bản, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với Liên hiệp hội; ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐĐLHH ngày 22/02/2019về thực hiện Công văn số 3897-CV/TU ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đôn đốc, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chủ trương và nhiệm vụ do Ban Thường vụ tỉnh ủy giao.

4- Đánh giá chung

4.1- Ưu điểm

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chỉ thị về xây dựng đội ngũ trí thức, về hoạt động của các hội quần chúng, về phát triển khoa học và công nghệ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa, ban hành Chương trình hành động và nhiều văn bản để triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt quan điểm của Chỉ thị về hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, thành lập, tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thật sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở tỉnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, góp phần tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ đời sống và sản xuất.

Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã bám sát chức năng và nhiệm vụ được giao, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phát huy tính sáng tạo và tính tích cực xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, hội thảo khoa học; nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao Khoa học - Công nghệ.

4.2- Hạn chế và nguyên nhân

(1) Hạn chế

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị chưa sâu sát, kịp thời; việc phối hợp giữa Liên hiệp hội với một số ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

Một số văn bản thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị nội dung còn chung chung; công tác tư vấn, phản biện còn lúng túng, việc tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức, nhất là những trí thức đầu ngành, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực thực hiện tư vấn, phản biện tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương, chính sách, đề án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện Chỉ thị có lúc, có việc chưa kịp thời.

(2) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

Việcsửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW chưa đầy đủ, kịp thời.

Trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam, mô hình tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố chưa thống nhất; cơ chế, chính sách đối với các hội cũng chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, chưa ổn định đã ảnh hưởng đến việc phát triển tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội.

- Nguyên nhân chủ quan:

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của Liên hiệp hội, các hội thành viên chưa đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị; chưa quan tâm toàn diện đến các hoạt động của tổ chức hội.

Trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ, viên chức trong cơ quan Liên hiệp hội còn hạn chế, chủ yếu vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm; Phương thức làm việc của Liên hiệp hội chưa chuyển đổi triệt để để phù hợp với tính chất của tổ chức hội quần chúng. Ban Chấp hành của Liên hiệp hội hoạt động đa số kiêm nhiệm. Một số trí thức công tác ở các sở, ngành có lúc, có việc chưa tích cực trong công tác phối hợp.

II- NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1- Tình hình của địa phương

Sơn La là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; điều kiện sống của cán bộ, công chức, viên chức còn ở mức thấp khiến cho việc phát triển đội ngũ trí thức gặp nhiều khó khăn. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ trí thức chưa đồng đều, các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ; việc ban hành và thực hiện tốt cơ chế, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ góp phần quan trọng tập hợp, phát huy có hiệu quả đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong công tác nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao, áp dụng khoa học - công nghệ và tư vấn, phản biện.

2- Các yêu cầu đặt ra đối với phát triển Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; xác định rõ quan điểm về phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ViệtNamlà trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; có các giải pháp để phát huy vai trò của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế.

Trước yêu cầu, xu thế phát triển của khoa học - công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi xây dựng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thực sự là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Tăng cường đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tình hình mới; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và xây dựng, củng cố tổ chức các hội trí thức theo đúng tinh thần nghị quyết, chỉ thị của Đảng; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

3- Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

3.1- Khắc phục các hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị số 42-CT/TW

(1) Về nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp ủy đảng

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết, chỉ thị về xây dựng đội ngũ trí thức, về đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, về phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị.

Tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với Liên hiệp hội và các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Chỉ thị; ban hành kế hoạch cụ thể tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với hoạt động của Liên hiệp hội.

(2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội.

Tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội Sơn La. Xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để phát huy trí tuệ, sự đóng góp của đội ngũ trí thức đối với các chủ trương, chính sách, các đề án, dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng và ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

(3) Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp hội Sơn La: Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án“Kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La”bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(4) Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội.

Lãnh đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội Sơn La theo hướng tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ về tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; chủ động nghiên cứu, đề xuất với tỉnh các nhiệm vụ về tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và cáccơ chế, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển khoa học và công nghệđối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với tỉnh; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Chủ động đề xuất tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trên đại bàn tỉnh: Chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp hội phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh lựa chọn những đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách lớn để tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến; các đề án, dự án phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.

Đổi mới công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức: Chú trọng các hoạt động: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, công tác, đời sống.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực, xây dựng cơ chế, chính sách tập hợp, phát huy, tôn vinh, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ chuyên gia nói riêng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Rà soát, lập danh sách đội ngũ trí thức, chuyên gia trong tỉnh, ngoài tỉnh trên các lĩnh vực; các trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo có những giải pháp, sản phẩm, đề tài khoa học, có kinh nghiệm, khả năng phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác để thu hút, tập hợp tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, ứng dụng, chuyển giao KHCN.

Công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi: Đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phát động, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giới thiệu ứng dụng sản phẩm; tăng cường định hướng việc nghiên cứu, sáng tạo các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ thiết thực đời sống, sản xuất, học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, ứng dụng, nhân rộng các sản phẩm, mô hình, giải pháp có hiệu quả vào thực tiễn.

Đổi mới công tác Tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo: Nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoặc xây dựng tiêu chí mới xác định trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo trên các lĩnh vực để tôn vinh, khích lệ, động viên, phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo.

3.2- Một số nhiệm vụ và giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

(1)Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giao Liên hiệp hội là đầu mối tăng cường tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong công tác tuyên truyền, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ.

Nghiên cứu, xây dựng quy định cụ thể về việc Liên hiệp hội là đầu mối tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong công tác tuyên truyền, ứng dụng, chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, giải pháp đạt giải trong các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, có hiệu quả cao trong thực tiễn

(2) Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ phục vụ sự phát triển của tỉnh:

Tăng cường thông tin đến Liên hiệp hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ về định hướng, chủ trương, các đề án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo để Liên hiệp hội chủ động trong công tác tập hợp, thu hút đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh.

Khuyến khích trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống, sản xuất, công tác.

Người đứng đầu cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp định kỳ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, đối thoại với trí thức về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương và cơ sở.

Xây dựng Quy chế Giải thưởng sáng tạo Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La.

(3) Xây dựng đội ngũ chuyên gia

Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực của tỉnh; một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh phát triển, như: Nông nghiệp công nghệ cao, Thủy sản, Công nghiệp chế biến, Xuất khẩu nông sản, Du lịch..vv và những ngành, lĩnh vực tỉnh đang thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành như:Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Thương mại quốc tế, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch đô thị ...

III- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1- Đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các quy định cụ thể vềphát huy dân chủ, tính sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức; tiếp tục xây dựng và thực hiện các Đề án về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.

2- Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội

Tiếp tục thể chế hoá, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,các cơ chế, chính sách liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Hoàn thiện và thông qua Luật về hội; xem xét các dự án vềLuật Phổ biến kiến thức, Luật Kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp…

3- Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ

Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; quy định rõ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội địa phương thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

4- Đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương

- Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính: tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về xây dựng dự toán chi ngân sách cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ theo hướng tăng tỷ lệ chi hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ tiên tiến; các sáng chế,các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ.

-Bộ Nội vụ: hướng dẫn cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ chế, chính sách đối với liên hiệp hội địa phương, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Ban Thường vụ tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,


- Lưu.T/M TỈNH ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Đắc QuỳnhGhi chú:

[1]Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về“Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”;Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các chương trình hành động, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị.

[2]Giải ba: Giải pháp “Thiết kế moduleVCD_SLHPCgiám sát dòng điện trong hệ thống kích từ của máy phát điện” của kỹ sư Vũ Văn Vương - Công ty Thủy điện Sơn La; việc áp dụng đã đem lại hiệu quả cao, làm lợi cho Công ty trung bình 1,8 tỷ đồng/năm. 02 giải khuyến khích: (1) Giải pháp “Lắp đặt thiết bị kết nối máy cắt Recloser với máy tính theo đường cáp quang điện lực để giám sát, điều khiển và khai thác thông số vận hành, sự cố từ xa theo đường cáp quang nội bộ tại các trạm cắt Recloser về phòng điều độ Công ty; (2) Giải pháp “Tiêm acid acetic điều trị ung thư gan” của Bác sỹ Nguyễn Quốc Việt-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

[3]Kỹ sư Phạm Hân Hạnh - Trung Tâm Khuyến nông Mai Sơn có nhiều giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh đoạt giải có hiệu quả trong thực tiễn:(1) GP Cải tiến máy phát điện dùng xăng dầu thành máy phát điện dùng nhiên liệu khí sinh học biogas(giải ba 2010,(Bằng lao động sáng tạo),(2)GPNâng cao năng suất sinh sản cho lợn nái, chất lượng lợn thịt thương phẩm tại địa bàn tỉnh Sơn La(giải ba 2012, Bằng Lao động sáng tạo); (3)Mô hình máy ấp trứng gia cầm tự chế đơn giản và rẻ tiền, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất(giải khuyến khích 2014); GP Kỹ thuật điều chỉnh mùa vụ, vị trí ra hoa, đậu quả trên cây bưởi da xanh theo ý muốn (khuyến khích năm 2016).

[4]Giải nhất - huy chương Vàng, sản phẩm “Máy xúc điều khiển từ xa ứng dụng công nghệ thực tế ảo” của học sinh Nguyễn Bật Dũng - Lớp 12 A, trường THPT Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

[5]Các trí thức khoa học - công nghệ ngoài công lập tiêu biểu có công trình, giải pháp đạt giải thưởng về khoa học - công nghệ:Thạc sỹ Trương Văn Dư - Giám đốc Công ty cổ phần Greenfarm Mộc Châu thành công trong việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất ghép cây càchua năng suất cao trên gốc cây cà tím, là một trong 10 gương mặt được vinh danh trong gala 5 năm Chương trình sinh ra từ làng. Kỹ sư Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm HTX Thanh niên Mường La cải tiến kỹ thuật và chế tạo máy cày mini trên đất dốc được TW Đoàn TN tặng giải thưởng Lương Định Của. Kỹ sư Bùi Công Tráng - Giám đốc công ty TNHH Một thành viên Thương Mại Thủy Tráng cải tiến hệ thống sinh khí cung cấp khí hóa sinh nhiệt gián tiếp từ nguyên liệu sinh khối đạt giải 3 hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La năm 2014.

[6]T.s Vũ Quang Giảng - Trưởng khoa Nông Lâm - Trường Đại học Tây Bắc, Giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ..; Kỹ sư Phạm Hân hạnh - Trung tâm Khuyến nông Mai Sơn phối hợp với Liên hiệp hội Sơn La phổ biến, chuyển giao khoa học- công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

[7]Thông báo số 1155-TB/TUngày 21.5.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Thông báo số 1205-TB/TUngày 28.6.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với hội Khoa học kinh tế tỉnh.
Thông tin doanh nghiệp
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1583
  • Trong tuần: 18 224
  • Tất cả: 14062301
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này