No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La năm 2022
Lượt xem: 859
MỤC TIÊU PHÁTTRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI CỦA SƠN LANĂM 2022


Ngày 06/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Kết luận 412-KL/TU vềkết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với các nội dung chủ yếu sau:

I- Về tình hình năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tỉnh ta đã thực hiệnthành công mục tiêu kép” vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch bệnh Covid-19.

Kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các ngành kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt 4,47%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020); thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán trung ương giao và bằng 103,7% dự toán HĐND tỉnh giao; dự kiến 20/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 07/28chỉ tiêu vượt kế hoạch([1]). Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ; chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hết năm 2021, có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 05 xã so với năm 2021.

Văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển, khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh thuộc Dự án tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn và Công trình tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục được tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện tốt công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; đời sống nhân dân ổn định; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 15,38% (giảm khoảng 3% so với năm 2020). An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026trên địa bàn tỉnh, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: 08/28 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra[2]; tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Công tác huy động, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công và đầu tư tư còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu. Còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn một số huyện. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường có mặt còn hạn chế; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân còn chậm. Một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp còn kéo dài, chưa được giải quyết kịp thời, nhất là các vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự hiệu quả. Công tác giải quyết đơn thư tại một số nơi còn chậm.Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế. Còn có cán bộđảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị kỷ luật Đảng, khởi tố, xử lý hình sự. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả, tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm chưa cao. Tình hình an ninh chính trị ở một số địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp....

II- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

1. Về mục tiêu

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn nhân dân tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 2022.Tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch,bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng nhân dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động tham gia hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

2. Về các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh khoảng 7,2%; GRDP bình quân đầu người khoảng 47 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.000 tỷ đồng; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt khoảng 174 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) khoảng 4.550 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 15,1%; tổng lượt khách du lịch khoảng 3,2 triệu lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 2.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 19,7% (giảm 3% so với năm 2021); có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2021;tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 59%; tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt đạt khoảng 98,8%; tỷ lệ che phủ rừng khoảng 47,3%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt khoảng 95,9%....

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

3.1. Về kinh tế

Tập trung thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2021-2022. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng và triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2022 phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng... Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch các huyện, thành phố. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực trọng yếu, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp. Chủ động trong điều hành ngân sách; đẩy mạnh công tác thu ngân sách và tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế,quản lý chặt chẽ ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, các lĩnh vực, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển xanh, bền vững, đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Phát triển kinh tế nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến sâu nông, lâm, thủy sản và dược liệu, năng lượng tái tạo... Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh giải pháp phát triển du lịch theo hướng hiệu quả, bền vững.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng của tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tiêu thụ nông sản, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm nhất là sản phẩm nông sản của tỉnh. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý các vấn đề tồn đọng, điểm nghẽn, giảm thiểu các thủ tục và chi phí trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Xây dựng cơ chế, chính sách tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung rà soát các cơ chế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, xây dựng, thương mại, đầu tư công, thu ngân sách... để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.

Nâng cao năng lực dự báo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và khoáng sản. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát triển các mô hình trồng rừng hiệu quả; thu hút các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, chế biến lâm sản.

3.2. Về văn hóa- xã hội

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, có tác động lan tỏa, tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiệnnghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân bổ vắc-xin cho các địa phương bảo đảm hợp lý, công khai, minh bạch và tổ chức tiêm vắc-xin an toàn, khoa học, hiệu quả. Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dạy và học gắn với bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, bảo đảm an toàn trường học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học bảo đảm thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Đổi mới đầu tư và phát triển khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng; tạo việc làm cho người lao động góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia;Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định. Thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ emtăng cường phòng, chống các tệ nạn xã hội.

3.3. Về quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các các Chỉ thị, Nghị quyếtcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2022. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy[3]. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Đẩy mạnh phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Duy trì, củng cố mối quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào. Tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm qua biên giới và các hoạt động liên quan đến thế lực phản động, thù địch. Tiếp tục phối hợp nâng cấp cặp Cửa khẩu chính Lóng Sập (Việt Nam) - Pa Háng (Lào) lên cấp Cửa khẩu quốc tế và quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2022 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và an toàn gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.

3.4. Về công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đánh giá 01 năm thực hiện các đề án, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng[4].

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch[5]; ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc, xử lý nghiêm các vi phạm; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng khoa học, cụ thể, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân tronglãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng và ban hành quy định về đào tạo, luân chuyển, quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả[6]; nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền[7]; công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở và công tác phát triển đảng viên. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân và tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh năm 2021.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị[8]. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027;Đại hội Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tổ chức thành công các kỳ họp và chương trình giám sát, khảo sát năm 2022; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền theo quy định./.

Ban Biên tập


Chú thích:
[1]Các chỉ tiêu vượt Kế hoạch gồm: (1) Giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm của tỉnh tham gia xuất khẩu; (2) Thu ngân sách trên địa bàn; Tỷ lệ hộ nghèo; (3) Số bác sĩ/10.000 dân; (4) Tỷ lệ người sử dụng internet; (5) Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; (6) Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; (7) Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.[2] Các chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP); (2) GRDP bình quân đầu người; (3) Cơ cấu kinh tế; (4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; (5) Xã đạt chuẩn nông thôn mới; (6) Chỉ tiêu về du lịch (Tổng lượt khách du lịch và Doanh thu từ hoạt động du lịch); (7)Tỷ lệ hộ được dùng điện sinh hoạt an toàn; (8) Tỷ lệ người dân có thẻ Bảo hiểm y tế.[3]Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số18-NQ/TU ngày 11/11/2021của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, giai đoạn 2021 - 2025.[4]Về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.[5] Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch[6] Ban hành Đề án thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Sơn La, Trường Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hộicấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp tổ chức bộ máy của các Hội đặc thù...[7] Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay[8] Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định số 250-QĐ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La. Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận.
Kim Thanh


Thông tin doanh nghiệp
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1329
  • Trong tuần: 17 970
  • Tất cả: 14062047
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này