No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Kế hoạch thực hiện Kết luận 52/2019 của Ban Bí thư: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Lượt xem: 5766
KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcNgày 04/10/2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 165-KH/TU về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá Xvề xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Ban Biên tập biên tập và giới thiệu nội dung chủ yếu của kế hoạch.(Sau đây, các văn bản của Trung ương gọi là Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 52-KL/TW, văn bản của tỉnh là Kế hoạch số 165-KH/TU).

Với mục đích tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện để xây dựng đội ngũ trí thức, phát huy năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.

Ban Thường vụ tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về nhiệm vụ trọng tâm (có 4 nhiệm vụ):

1- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương, Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư và các Chương trình hành động số 18-CTr/TU, số 24-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trí thức.

Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ, Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển, trọng dụng đội ngũ trí thức trong địa bàn, lĩnh vực được giao;

3- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung đào tạo, thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi; bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh;

4- Chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức; hình thành các nhóm nghiên cứu để có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hóa kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ hai, về các giải pháp chủ yếu (có 5 nhóm giải pháp với các lộ trình cụ thể, có những giải pháp thực hiện thường xuyên và có giải pháp quy định thời gian cụ thể)

1- Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tăng cường chỉ đạo xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức; xác định công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên; đưa công tác xây dựng đội ngũ trí thức vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 52-KL/TW; đồng thời tuyên truyền, vận động để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2- Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh về số lượng và chất lượng

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp đạt chuẩn theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

- Thực hiện tốt các đề án, dự án, chương trình đào tạo cán bộ về trình độ chuyên môn ở trong nước và ở nước ngoài; bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật, kiến thức hội nhập quốc tế cho trí thức, nhất là trí thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức.

- Gắn công tác đào tạo với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó cần xác định rõ chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức cần đào tạo, đảm bảo cơ cấu hợp lý các lĩnh vực, ngành nghề cần đào tạo.

- Người đứng đầu ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ trí thức cho ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình; chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực của tỉnh.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ và sinh viên. Đội ngũ trí thức có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học tập, cập nhật kiến thức mới, tự rèn luyện về chuyên môn, lý luận chính trị, say mê nghiên cứu; đồng thời thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học; tích cực đi đầu trong việc truyền bá những tri thức khoa học, công nghệ tiến bộ, áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, cộng đồng dân cư, góp phần thiết thực nâng cao dân trí.

3- Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới và phát triển

- Sắp xếp nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo của hệ thống các trường chuyên nghiệp trong tỉnh.

- Kiên quyết thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, chịu sự đánh giá độc lập và thực hiện phương thức Tỉnh đặt hàng, đấu thầu và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm khoa học - công nghệ cuối cùng theo kết quả đầu ra trong thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoa học - công nghệ.

- Thực hiện tốt phương thức đấu thầu để lựa chọn đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học - công nghệ có năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học - công nghệ.

- Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, các hoạt động biểu dương, tôn vinh đội ngũ trí thức của tỉnh hàng năm, nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lựa chọn những trí thức điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác để biểu dương, khen thưởng trong dịp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V (năm 2020).

- Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật và xây dựng, quảng bá các sản phẩm văn hóa nghệ thuật; thực hiện chế độ đặt hàng kết hợp chặt chẽ cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác với yêu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách thu hút, hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, mở rộng kết nối giữa đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh trong nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án khoa học - công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng quy chế giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp của đội ngũ trí thức (Thời gian thực hiện: xong trong quý IV/2020).

4- Đẩy mạnh hoạt động, phát huy vai trò các hội của trí thức

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hội trí thức trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức trong tỉnh và trí thức là người Sơn La đang sống, làm việc ở ngoài tỉnh, nước ngoài tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ, kiện toàn sắp xếp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức trong tỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức của các hội trí thức.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác, các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đổi mới thiết bị, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng công việc; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng về sở hữu trí tuệ, các cuộc thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh và cả nước.

5- Tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trí thức

- Bố trí hợp lý nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

- Ưu tiên cân đối các nguồn vốn bằng ngân sách của tỉnh đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức; khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Huy động sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, nhất là phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

Ban Thường vụ tỉnh ủy giao:

(1)- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp chỉ đạo việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

(2)-Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnhchỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của tỉnh trong xây dựng đội ngũ trí thức.

(3)- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

(4)-Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc; tham mưu cho cấp ủy công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiệnKế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh uỷ;định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ tỉnh uỷ./.Biên tập giới thiệu: Kim Thanh

Thông tin doanh nghiệp
 • Xây dựng mô hình “Bản du lịch xanh” trong Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
 • Sơn La trong Chiến dịch Thượng Lào 1953
 • Hội thảo khoa học Mối quan hệ giữa trồng cây ăn quả với nghề nuôi ong mật trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi tin rằng trong tương lai chắc sẽ có đại diện của thanh niên Việt Nam bay vào vũ trụ” ​
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
 • Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhân Ngày KH&CN Việt Nam
 • Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Trao Huy hiệu Đảng
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Các loại hệ thống quản lý tri thức
 • Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên
 • Nghệ thuật nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên ​
 • Quan hệ Việt Nam – Cuba: Hình mẫu của quan hệ quốc tế
 • Cuộc tản cư của đồng bào Sơn La trong kháng chiến chống Pháp (1947 – 1953)
 • Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La - năm 2023
 • Chỉ số CCHC và Chỉ số Hài lòng Sipas 2022 của tỉnh Sơn La
 • Kinh nghiệm sử dụng lãnh đạo chuyển đổi trong doanh nghiệp
 • Nhà ngục Sơn La- Di tích lịch sử đặc biệt
 • PAPI năm 2022 của Tỉnh Sơn La
 • Hội thảo khoa học “Chiến thắng thượng Lào 1953 - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm” ​
 • PCI năm 2022 của tỉnh Sơn La
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 9 380
  • Tất cả: 13405422
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này