No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tỉnh Sơn La năm 2018
Lượt xem: 6202

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------Số:3059/QĐ-UBNDSơn La, ngày27tháng11năm 2017
QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG 2018CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số08/2014/NĐ-CPngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số07/2015/QĐ-UBngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 952-TB/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số863/TTr-KHCNngày 09/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 (có phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2.Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số08/2014/NĐ-CPngày 27/01/2014 của Chính phủ; Quy định về tuyển chọn xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số07/2015/QĐ-UBNDngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh(đ/c Lò Minh Hùng);

- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;

- Như điều 3 (th/h);

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, SN.SN30b.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng

Ghi chú:Xem toàn văn quyếtđịnh tạiđây


Thông tin doanh nghiệp
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau”
 • Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Đánh giá tác động của các chính sách về phát triển cây ăn quả tỉnh Sơn La
 • RYNAN - Hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp 4.0
 • Ứng dụng thương mại điện tử trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Triển khai cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá cho nền kinh tế”
 • Đổi mới hoạt động của Cụm thi đua số 3 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Tài liệu Hội thảo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 3
 • Tài liệu Hội thảo PBKT Ứng dụng TMĐT trogn DN&HTX cây ăn quả
 • Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023
 • Hội thảo tư vấn Báo cáo kết quả thực hiện đề tài tư vấn, phản biện Đánh giá về tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La từ năm 2017 đến nay
 • Những người thầy giáo của của Bác Hồ
 • Tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo “Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”
 • Xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2023
 • ​Bác Hồ kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe
 • Đêm hội Phù Hoa
 • Làm thế nào để thu hút nhân lực giỏi vào hệ sinh thái khởi nghiệp
 • EYEQ TECH - Câu chuyện về thuyết phục người tiêu dùng
 • Tôn vinh Trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2023
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1067
  • Trong tuần: 12 282
  • Tất cả: 13678252
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này