No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên và các trường PTDT nội trú trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 15912

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số: 52/2017/NQ-HĐND


Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT


VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN VÀ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số163/2016/NĐ-CPngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc hưng dn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số273/TTr-UBNDngày 12/6/2017; Báo cáo thẩm tra s168/BC-VHXH ngày 17/7/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh, như sau:


1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ học tập, giảng dạy đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên (sau đây viết tắt là THPT Chuyên) và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú (sau đây viết tắt là PTDTNT) trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Cán bộ, giáo viên trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

2.2. Học sinh trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT có thành tích cao trong học tập, tham gia bồi dưỡng đội tuyển và đạt giải các kỳ thihọc sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

2.3. Học sinh các trường PTDTNT về nghỉ vào dịp lễ, tết, nghỉ hè trong năm học.

2.4. Chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài tham gia dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

3. Nội dung, định mức, thời gian hỗ trợ

3.1. Hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải các môn văn hóa trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, được triệu tập tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế:

a) Học sinh trườngTHPT Chuyên trong học kỳ của năm học được xét cấp học bổng khi có hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi và có điểm tổng kết môn chuyên từ 8,5 trở lên:

- Mức hỗ trợ: bằng 0,15 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

- Thời gian hỗ trợ: 4,5 tháng/học kỳ được công nhận học sinh giỏi.

b) Học sinh trường THPT Chuyên và học sinh các trường PTDTNT trong năm học đạt giải các môn văn hóa trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế:

- Mức hỗ trợ:

+ Đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

+ Đạt giải Ba cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 0,4 mức lương cơ sở/học - sinh/tháng;

+ Đạt giải Nhì cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 0,5 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

+ Đạt giải Nhất cấp quốc gia, giải Khuyến khích trở lên cấp khu vực và quốc tế, mức hỗ trợ bằng 1,0 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

- Thời gian hỗ trợ: 9 tháng của năm học học sinh đạt giải.

c) Học sinh trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế:

- Mức hỗ trợ: bằng 1,0 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: theo thời gian bồi dưỡng thực tế nhưng tối đa không quá 03 tháng/kỳ thi.

d) Học sinh trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế ở ngoài tỉnh thì trong thời gian ôn luyện được áp dụng được hưởng chế độ công tác phí như đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

3.2. Hỗ trợ tiền tàu, xe: Ngoài chế độ Trung ương quy định, hỗ trợ thêm tiền tàu xe theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng cho học sinh đang học tại các trường PTDTNT về nghỉ vào dịp lễ, tết, nghỉ hè trong năm học: Hỗtrợ 01 lần cả lượt đi và lượt về/năm học

3.3. Hỗ trợ dạy đội tuyển:

a) Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT tham gia dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia tại trường Trung học phổ thông Chuyên:

- Mức hỗ trợ: bằng 0,5 mức lương cơ sở/05 tiết dạy/01 buổi.- Thời gian dạy: không quá 60 buổi/mỗi đội tuyển/kỳ thi(cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng chính sách này thì không được hưởng chính sách ôn luyện đội tuyn dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đối với cp trung học phthông tại Nghị quyết s82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐNDtỉnh).


b) Các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài tham gia dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia được trả tiền thù lao theo hợp đồng:

- Mức trả tối đa không quá 1,0 mức lương cơ sở/05 tiết dạy/01 buổi.

- Thời gian dạy không quá 30 buổi/mỗi đội tuyển/kỳ thi.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh đảm bảo.Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóaXIV, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.


Nơi nhận:

-Ủyban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;

- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Bộ Nội vụ; B
Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ GD&ĐT;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ t
nh ủy;

- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- VP: T
ỉnh ủy,ĐĐBQH, HĐND, UBND tnh;

- TT H
uyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;

- Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;

- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;

- Lưu: VT, Hương (250b)
CHỦ TỊCH(Đã kí)

Hoàng Văn ChấtThông tin doanh nghiệp
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau”
 • Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Đánh giá tác động của các chính sách về phát triển cây ăn quả tỉnh Sơn La
 • RYNAN - Hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp 4.0
 • Ứng dụng thương mại điện tử trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Triển khai cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá cho nền kinh tế”
 • Đổi mới hoạt động của Cụm thi đua số 3 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Tài liệu Hội thảo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 3
 • Tài liệu Hội thảo PBKT Ứng dụng TMĐT trogn DN&HTX cây ăn quả
 • Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023
 • Hội thảo tư vấn Báo cáo kết quả thực hiện đề tài tư vấn, phản biện Đánh giá về tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La từ năm 2017 đến nay
 • Những người thầy giáo của của Bác Hồ
 • Tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo “Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”
 • Xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2023
 • ​Bác Hồ kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe
 • Đêm hội Phù Hoa
 • Làm thế nào để thu hút nhân lực giỏi vào hệ sinh thái khởi nghiệp
 • EYEQ TECH - Câu chuyện về thuyết phục người tiêu dùng
 • Tôn vinh Trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2023
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 825
  • Trong tuần: 12 040
  • Tất cả: 13678010
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này