No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên và các trường PTDT nội trú trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 15943

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số: 52/2017/NQ-HĐND


Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT


VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN VÀ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số163/2016/NĐ-CPngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc hưng dn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số273/TTr-UBNDngày 12/6/2017; Báo cáo thẩm tra s168/BC-VHXH ngày 17/7/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú trên địa bàn tỉnh, như sau:


1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ học tập, giảng dạy đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên (sau đây viết tắt là THPT Chuyên) và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú (sau đây viết tắt là PTDTNT) trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Cán bộ, giáo viên trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

2.2. Học sinh trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT có thành tích cao trong học tập, tham gia bồi dưỡng đội tuyển và đạt giải các kỳ thihọc sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

2.3. Học sinh các trường PTDTNT về nghỉ vào dịp lễ, tết, nghỉ hè trong năm học.

2.4. Chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài tham gia dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

3. Nội dung, định mức, thời gian hỗ trợ

3.1. Hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải các môn văn hóa trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, được triệu tập tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế:

a) Học sinh trườngTHPT Chuyên trong học kỳ của năm học được xét cấp học bổng khi có hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi và có điểm tổng kết môn chuyên từ 8,5 trở lên:

- Mức hỗ trợ: bằng 0,15 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

- Thời gian hỗ trợ: 4,5 tháng/học kỳ được công nhận học sinh giỏi.

b) Học sinh trường THPT Chuyên và học sinh các trường PTDTNT trong năm học đạt giải các môn văn hóa trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế:

- Mức hỗ trợ:

+ Đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

+ Đạt giải Ba cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 0,4 mức lương cơ sở/học - sinh/tháng;

+ Đạt giải Nhì cấp quốc gia, mức hỗ trợ bằng 0,5 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

+ Đạt giải Nhất cấp quốc gia, giải Khuyến khích trở lên cấp khu vực và quốc tế, mức hỗ trợ bằng 1,0 mức lương cơ sở/học sinh/tháng;

- Thời gian hỗ trợ: 9 tháng của năm học học sinh đạt giải.

c) Học sinh trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế:

- Mức hỗ trợ: bằng 1,0 mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: theo thời gian bồi dưỡng thực tế nhưng tối đa không quá 03 tháng/kỳ thi.

d) Học sinh trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT được cử tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế ở ngoài tỉnh thì trong thời gian ôn luyện được áp dụng được hưởng chế độ công tác phí như đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

3.2. Hỗ trợ tiền tàu, xe: Ngoài chế độ Trung ương quy định, hỗ trợ thêm tiền tàu xe theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng cho học sinh đang học tại các trường PTDTNT về nghỉ vào dịp lễ, tết, nghỉ hè trong năm học: Hỗtrợ 01 lần cả lượt đi và lượt về/năm học

3.3. Hỗ trợ dạy đội tuyển:

a) Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên trường THPT Chuyên và các trường PTDTNT tham gia dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia tại trường Trung học phổ thông Chuyên:

- Mức hỗ trợ: bằng 0,5 mức lương cơ sở/05 tiết dạy/01 buổi.- Thời gian dạy: không quá 60 buổi/mỗi đội tuyển/kỳ thi(cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng chính sách này thì không được hưởng chính sách ôn luyện đội tuyn dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đối với cp trung học phthông tại Nghị quyết s82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐNDtỉnh).


b) Các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài tham gia dạy đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia được trả tiền thù lao theo hợp đồng:

- Mức trả tối đa không quá 1,0 mức lương cơ sở/05 tiết dạy/01 buổi.

- Thời gian dạy không quá 30 buổi/mỗi đội tuyển/kỳ thi.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh đảm bảo.Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóaXIV, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.


Nơi nhận:

-Ủyban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;

- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Bộ Nội vụ; B
Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ GD&ĐT;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ t
nh ủy;

- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- VP: T
ỉnh ủy,ĐĐBQH, HĐND, UBND tnh;

- TT H
uyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;

- Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;

- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;

- Lưu: VT, Hương (250b)
CHỦ TỊCH(Đã kí)

Hoàng Văn ChấtThông tin doanh nghiệp
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?
 • Hội thảo tư vấn Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
 • Liên hiệp Hội Sơn La tham gia góp ý 04 Dự thảo Luật
 • Nhân tố quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024
 • Tại sao Trung Quốc đặt cược lớn vào Chiplet?
 • VNPT Family Safe - “vệ sĩ” bảo vệ con trong môi trường mạng
 • Hội thảo khoa học “Sơn La với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và công tác phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp”
 • Những loài Cóc mày nhỏ cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam
 • 84 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
 • Sơn La triển khai đề án điểm về quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại một số lưu vực thuỷ điện nhỏ
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án “Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai”
 • Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1289
  • Trong tuần: 17 930
  • Tất cả: 14062007
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này