No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Điều kiện sáng kiến, đề tài khoa học đối với danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự và hình thức khen thưởng
Lượt xem: 1144
Điều kiện sáng kiến, đề tài khoa học

đối với danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự và hình thức khen thưởng


Theo Luật TĐKT hiện hành (sửa đổi bổ sung năm 2013), Nghị định 91/2017, các Thông tưcủa Bộ Nội vụ số 08/2017, số 12/2019,số 05/2020, số 03/2021 (hợp nhất), córất hiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và danh hiệu vinh dự đòi hỏi điều kiện sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học (SK/ĐT). Gồm: Chiến sĩ thi đua (cấp cơ sở, cấp tỉnh, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, cấp toàn quốc); Bằng khen UBND tỉnh, thành phố, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động (hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Anh hùng lao động; Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân; Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân... Cấp khen thưởng càng cao thì yêu cầu về số lượng, hiệu quả ứng dụng và phạm vi ảnh hưởng của SK/ĐT cũng tăng theo. (Trừ trường hợp có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc mới không đòi hỏi có SK/ĐT).

Dưới đây là yêu cầu SK/ĐT đối với một số danh hiệu và hình thức khen thưởng (Những danh hiệu và hình thức khen thưởng ngoài những tiêu chuẩn chung thì yêu cầu số SK hoặc ĐT bảo đảm phạm vi ứng dụng và hiệu quả theo quy định).
TT


Danh hiệu/Hình thức khen thưởng


Yêu cầu về SK/ĐT, phạm vi ứng dụng và hiểu quả.


I


Danh hiệu thi đua


Theo Luật TĐKT, Nghị định 91/2017, các Thông tư của BNV


1


Chiến sĩ thi đua
1.1


Cấp toàn quốc


Có SK hoặc ĐT được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quảcao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc được UBND tỉnh, bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương công nhận.


1.2


Cấp tỉnh/bộ, ngành,

đoàn thể TWCó SK hoặc ĐT được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quảvà có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh/ngành, được UBND tỉnh, bộ, ban ngành, Đoàn thể TW công nhận


1.3


Cấp cơ sở


Có sáng kiến áp dụng hiệu quả tại cơ sở; hoặc đề tài được nghiệm thu, áp dụng, được đơn vị cơ sở công nhận.


II


Huân chương lao động


Theo Luật TĐKT, Nghị định 91/2017, các Thông tư của BNV


1.


Hạng Nhất


1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc,hoặc có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận; Hoặc có công trình khoa học xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

(Trường hợp lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới, thì không yêu cầu sáng kiến, công trình khoa học, phát minh, sáng chế)

2. Đối với công nhân, nông dân, người lao động

- Công nhân có 04 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao được bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương công nhận và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

- Nông dân có phát minh, sáng chế, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương mang lại lợi ích giá trị cao hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 05 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dânthoátnghèo và tạo việc làm cho nhiều lao động, được cấp bộ, cấp tỉnh công nhận.


2.


Hạng Nhì


1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận; hoặc có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận; hoặc có côngtrình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

(Trường hợp lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới, thì không yêu cầu sáng kiến, công trình, khoa học, phát minh, sáng chế).

2. Đối với công nhân, nông dân, người lao động

- Công nhân có 03 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao được cấp tỉnh công nhận và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

- Nông dân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mang lại lợi ích giá trị cao hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 04 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dânthoátnghèo và tạo việc làm cho người lao động, được cấp tỉnh công nhận.


3.


Hạng Ba


1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đã được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;hoặc phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận; hoặc có công trình khoa họcxuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

(Trường hợp lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới, thì không yêu cầu sáng kiến , công trình, khoa học, phát minh, sáng chế).

2. Đối với công nhân, nông dân, người lao động

- Công nhân có 02 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thểtrung ương và được cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

- Nông dân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 03 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dânthoátnghèo và tạo việc làm cho người lao động, được cấp huyện công nhận.


III


Danh hiệu vinh dự


Theo Luật TĐKT, QĐ số 38/1999/QĐ-TTG về AHLĐ và anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới


1.


AHLĐ thời kỳ đổi mới
Có 1 sáng kiến hoặc đề tài trở lên đối với lĩnh vực hoạt động KHCN hoặc liên quan đến liên quan đến KHCN, có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong phạm vi toàn quốc, được UBND tỉnh, bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương công nhận.


2.


Các danh hiệu khác


2.1


Nhà khoa học


Theo Nghị định 40/2014/NĐ-CP trọng dụng nhà khoa học tài năng


2.1.1


Nhà KH đầu ngành


Có trình độ tiến sĩ trở lên. Sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh).

1. Đứng đầu về chuyên môn của bộ môn khoa học, phòng thí nghiệm hoặc tương đương trong các đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học trọng điểm và các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương thành lập;

2. Chủ trì thực hiện thành công ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt;

3. Hàng năm, chủ trì hoặc có báo cáo chính thức tại các hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành; giảng dạy tại trường đại học hoặc nghiên cứu tại tổ chức khoa học và công nghệ có uy tín ở nước ngoài;

4. Trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét chọn nhà khoa học đầu ngành, là tác giả chính của ít nhất 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín, hoặc chủ biên 01 sách chuyên khảo, hoặc là tác giả của 01 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ và được ứng dụng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội;


2.1.2


Nhà KH trẻ tài năng
Dưới 35 tuổi, có trình độ tiến sĩ.

1. Chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học và công nghệ trong nước hoặc quốc tế.

2. Là tác giả chính ít nhất 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín; hoặc chủ biên ít nhất 03 sách chuyên khảo; hoặc là tác giả của ít nhất 02 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ trong đó có ít nhất 01 sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.


2.2


Nhà giáo


Theo NĐ 27/2015 quy định về xét tặng danh hiệuNGND, NGUT


2.2.1


Nhà giáo Nhân dân


Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học với từng đối tượng như sau:

a) Giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề và cung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng:

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

b) Giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân:

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

c) Cán bộ quản lý giáo dục:

Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền.


2.2.2


Nhà giáo Ưu tú


Sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học với từng đối tượng như sau:

a) Giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, trung học cơ sở:

Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.

b) Giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng, giáo viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và trung cấp:

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

c) Giáo viên trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ:

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ nghiệm thu; biên soạn 02 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy.

d) Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng:

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

đ) Cán bộ quản lý giáo dục:

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.


2.3


Thầy thuốc


Theo NĐ 41/2015 quy định về xét tặng danh hiệu TTND , TTƯT.


2.3.1


Thầy thuốc Nhân dân


Chủ nhiệm ít nhất 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh trở lên đã được nghiệm thu; hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, tỉnh cấpGiấychứng nhận sáng kiến; hoặc là tác giả hoặc đng tác giả ít nht 01 sáng chếứng dụngtronglĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cp Bằng độc quyền sáng chế.


2.3.2


Thầy thuốc Ưu tú


- Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cp B, tỉnh hoặc tham gia 01 đềán, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu;

- Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.

Giải thưởng KH&CN. Theo Luật TĐKT, Nghị định 78/2014 và Nghị định 60/2019 (sửa đổi bổ sung Nghị định 78)


IV


Giải thưởng


Giải thưởng KH&CN. Theo Luật TĐKT, NĐ 78/2014 và NĐ 60/2019


1


Giải thưởng HCM về KHCN
Tặng cho các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, công trình ứng dụng công nghệ đặc biệt suất sắc, có giá trị rất cao về khoa học hoặc công nghệ, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, cóảnh hưởngrộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ (Tiêu chuẩn cụ thể được quy định cho từng loại công trình).


2


Giải thưởng nhà nước về KHCN
Tặng cho các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, công trình ứng dụng công nghệ có giá trị cao về khoa học hoặc công nghệ, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội (Tiêu chuẩn cụ thể được quy định cho từng loại công trình)


3.


Giải thưởng KHCN cấp bộ, cấp tỉnh
Tặng cho tác giả các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, công trình ứng dụng công nghệxuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, cấp tỉnh (do bộ, tỉnh quy định)


V


Các hình thức

khen thưởng


Theo Luật TĐKT, NĐ 91/2017 và các Thông tư hiện hành.


1.


Bằng khen của Thủ tướng


1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

- Người có thành tích suất sắc tiêu biểu trong thi đua hoặc lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thtrung ương thì không yêu cầu sáng kiến)

2. Đối với công nhân, nông dân, người lao động

- Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đng nghiệp đnâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

- Người lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện; hoặc nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả vàổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động thì không yêu cầu sáng kiến.


2.tỉnh, đoàn thể TW


Khuyến khích, nhưng không bắt buộc có sáng kiến, đề tài khoa học.Trung Hiếu (Tổng hợp, biên tập)

Nguồn tài liệu:

1. Luật TĐKT hợp nhất (2013), Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TĐKT, Thông tư hợp nhất số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định.

2. Quyết định số 38/1999/QĐ-TTG về đối tượng, tiêu chuẩn anh hùng lao động và anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới.

3. Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định về việc sử dụng, trọng dụng tài năng trong hoạt động KH&CN

4. Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

5. Nghị định 41/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.


6. Nghị định 78/2014/NĐ-CP và Nghị định 60/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 78) về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các Giải thưởng khác về Khoa học và Công nghệ.
Thông tin doanh nghiệp
 • 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 3 chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
 • Công nghệ mô phỏng số DKS - giải pháp cho đào tạo nghề
 • Kết quả xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp đḷa phương năm 2023: Hà Nội dẫn đầu cả nước
 • Chỉ số Papi tỉnh Sơn La năm 2023 trong cả nước và vùng TD&MNPB
 • Chỉ số PAPI Sơn La đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước
 • Hạn chế thấp nhất trình trạng ô nhiễm nguồn nước
 • 10 mô hình doanh thu phổ biến nhất của khởi nghiệp
 • Bác Hồ luôn nhớ về xứ Huế
 • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng phát triển nhanh và bền vững
 • Nhà sáng chế chiếc máy vì môi trường
 • Việt Nam là 1 trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo
 • “Hạnh phúc cho mọi người” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3-2024
 • Hội thảo tư vấn Giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà hàng, khách sạn
 • AI cảnh báo thế hệ lừa đảo tài chính mới
 • Khối thi đua các Tổ chức Hội tỉnh Sơn La Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023
 • ONE DX - Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Xây dựng 04 luật sửa đổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024
 • Chế độ xã hội chủ nghĩa đem lại sự giải phóng hoàn toàn cho người phụ nữ
 • Robot xếp bao tự động CDA RBGB - Một hướng đi cho ngành cơ khí chế tạo ​
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 22 896
  • Tất cả: 13972486
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này