No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV
Lượt xem: 19631
ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV
*


Số 10- NQ/ĐH


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Sơn La, ngày 24 tháng 9 năm 2015


NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA LẦN THỨ XIV

(được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thông qua ngày 24.9.2015)

___


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, được tổ chức từ ngày 22.9.2015 đến ngày 24.9.2015, tại thành phố Sơn La; dự Đại hội có 349 đại biểu, đại diện cho hơn 7,2 vạn đảng viên của 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII trình, Đại hội:


QUYẾT NGHỊ


I- Tán thành với những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm 2010 - 2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và mục tiêu, chủ trương, các giải pháp lớn của 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII trình Đại hội:

1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015

Năm năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; so với cuối nhiệm kỳ trước, quy mô nền kinh tế gấp 1,7 lần, thu ngân sách trên địa bàn gấp 3,5 lần, thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần…; hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, hoàn thiện một bước; đã đạt mục tiêu “sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”; chính trị - xã hội ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý; các lĩnh vực văn hoá và giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái có bước tiến bộ; công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả tích cực, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chưa bền vững. Việc tổng kết một cách có hệ thống những mô hình trong nông nghiệp để xây dựng vàhoàn thiện chính sách phát triển còn yếu; tốc độ, quy mô phát triển và khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp còn thấp; huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có mặt thiếu quyết liệt. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn có những bất cập; sự phối hợp với chính quyền các cấp có mặt thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Chất lượng lao động sau đào tạo nghề ở nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; chăm sóc sức khoẻ nhân dân tuyến cơ sở còn hạn chế; công tác giảm nghèo, ổn định định canh, định cư ở một số vùng còn thiếu bền vững; tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý tại một số ít địa bàn còn diễn biến phức tạp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội và nhiệm vụ chính trị; công tác tự kiểm tra giám sát còn có mặt hạn chế, việc phát hiện sai phạm, khuyết điểm của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa kịp thời; chất lượng quy hoạch cán bộ có mặt còn bất cập; công tác phát triển đảng có nơi chưa thực sự chú trọng đến chất lượng; đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có mặt chưa phản ánh đúng thực chất; khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng ở một số nơi chưa rõ; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn thiếu chiều sâu.

Các hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan là do chịu ảnh hưởng bất lợi từ những khó khăn chung của kinh tế trong nước; những khó khăn vốn có của tỉnh, vị trí địa - kinh tế không thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ,... Song cơ bản và trực tiếp vẫn là những nguyên nhân chủ quan, đó là: Khả năng dự báo trong một số lĩnh vực còn yếu; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình chưa tốt; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, năng lực lãnh đạo của không ít cấp uỷ, tổ chức đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xử lý sai phạm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên có mặt còn hạn chế; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thiếu đồng bộ.

2- Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp phải đi đôi với giữ nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; phải xác định, lựa chọn được những nội dung trọng tâm, trọng điểm để ban hành chủ trương, thống nhất nhận thức, kiên trì, kiên quyết trong lãnh đạo thực hiện. Các chủ trương lãnh đạo phải cụ thể, ngắn gọn, phải gắn với việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên đánh giá, sơ kết để bổ sung, sửa đổi phù hợp.

Hai là, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, đơn vị; các cấp lãnh đạo phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, sâu sát cơ sở, thấu hiểu cán bộ và nhân dân, tăng cường vận động, thuyết phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Nhà nước.

Ba là, phát huy nội lực và sức sáng tạo, sự đóng góp của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảnglà nhân tố quan trọng; sự lãnh đạo của cấp uỷ phải xác định người dân là nhân tố trung tâm để ban hành chủ trương, xây dựng chính sách, khơi dậy phong trào và sự tham gia vào cuộc của nhân dân.

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và đầu tư của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế.

Năm là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế phải đổi mới tư duy mạnh mẽ theo hướng khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, lấy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm trung tâm; ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao; đẩy mạnh liên kết, huy động tốt sự tham gia của các thành phần kinh tế vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Sáu là,đánh giá sát và bố trí đúng cán bộ; tạo điều kiện và môi trường để cán bộ, công chức phát huy sáng tạo, cống hiến cho xã hội; xác định đúng vị trí của công tác cán bộ và cán bộ là nhân tố quyết định tới sự thành công, chất lượng, hiệu quả công việc.

3- Dự báo tình hình trong những năm sắp tới

- Ở trong nước: ổn định chính trị, là những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian tới; những thành tựu và kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới đã tạo ra cho nước ta thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn; kinh tế nước ta đang lấy lại đà tăng trưởng sau suy giảm; bước vào giai đoạn thực hiện đầy đủ cam kết trong cộng đồng ASEAN, WTO và các hiệp định thương mại tự do, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; hạ tầng thiếu đồng bộ; nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các địa phương giảm,... là những yếu tố sẽ có tác động trực tiếp tới việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong những năm tới.

- Bước vào thực hiện nhiệm 5 năm tới, tỉnh ta có nhiều thuận lợi. Thế và lực của tỉnh đã vững mạnh hơn; kinh tế đã có sự chuyển biến căn bản, luôn giữ được mức tăng trưởng khá trong nhiều năm; xuất hiện nhiều nhân tố tạo động lực mới cho sự phát triển như phát triển công nghiệp thuỷ điện, khai khoáng, chương trình phát triển cây cao su, chế biến nông sản xuất khẩu, sản xuất rau hoa chất lượng cao, bò sữa, du lịch… tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đặc biệt là chính trị, xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện và đang nâng cao là tiền đề vững chắc và thuận lợi cơ bản để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong thời gian tới. Tuy nhiên, những biến động khó lường của kinh tế thế giới, việc cắt giảm thuế quan, hạn ngạch các mặt hàng nông sản hàng hoá nhập khẩu theo lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh ta; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có diễn biến khó lường; cùng với vị trí địa - kinh tế không thuận lợi, một số yếu kém vốn có của tỉnh như hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, hộ nghèo tỷ lệ còn cao so với cả nước; các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn nhiều bất cập; ô nhiễm môi trường, di cư không theo quy hoạch, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông còn phức tạp, tệ tham nhũng và lãng phí, một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định... là những nhiệm vụ phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.

4- Mục tiêu và chủ trương trong 5 năm tới 2015 - 2020

4.1- Mục tiêu tổng quát:Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

4.2- Các chủ trương lớn:

Về kinh tế: Tăng trưởng kinh tế duy trì tốc độ khá, trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới:

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống nhân dân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn.

Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, phát triển nhanh khu vực dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh để mở rộng và nuôi dưỡng các nguồn thu, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong dân và các thành phần kinh tế, phát huy vai trò các tổ chức tín dụng trong cung ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư để tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; hoàn thiện quy hoạch và xây dựng chiến lược đầu tư phát triển các vùng kinh tế của tỉnh; tập trung ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào vùng tái định cư các công trình thuỷ điện, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Về văn hoá - xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hoá, về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, về khoa học và công nghệ; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội còn bức xúc, trọng tâm là công tác phòng chống ma tuý, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại:Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tăng cường các hoạt động đối ngoại để đảm bảo ổn định và phục vụ phát triển kinh tế.

Về xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đẩy mạnh và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính; xây dựng, củng cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

4.3- Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu:

- Các chỉ tiêu bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 10%. (2) Kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 60 triệu USD/năm. (3) Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, trong đó các huyện nghèo giảm 4 - 5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020); đến năm 2020 không còn hộ nghèo đa chiều nghiêm trọng. (4) Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng bình quân từ 1 - 1,5%/năm. (5) Hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% đạt trong sạch vững mạnh; có từ 80% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Các chỉ tiêu phấn đấu đạt được vào năm 2020: (6) Thu nhập bình quân đạt khoảng 2.000 USD/người (tương đương 42,8 triệu đồng). (7) Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ khoảng 48%, nông lâm nghiệp khoảng 28%, công nghiệp - xây dựng khoảng 24%. (8) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng. (9) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2016-2020) đạt 80.000 tỷ đồng. (10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 50 - 55%, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ đạt 15 - 20%. (11) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 20%. (12) 70% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; đạt 7,5 - 8 bác sỹ và 25 giường bệnh/1 vạn dân. (13) Phấn đấu có 50% số xã đạt 10 tiêu chí cơ bản trở lên về nông thôn mới (quy hoạch, giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế, bưu điện, việc làm, thu nhập, an ninh trật tự và hệ thống tổ chức chính trị...); trong đó có 23 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã thuộc nhóm khó khăn dưới 5 tiêu chí. (14) 100% xã có đường ôtô đến trung tâm đi được 4 mùa; tập trung phát triển đường giao thông đến bản (cơ bản bê tông hoá đường nội bộ bản các điểm có dân cư bố trí tập trung). (15) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50%. (16) 90% chất thải rắn ở đô thị, 75% ở nông thôn được thu gom; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. (17) 97,5% hộ gia đình được dùng điện quốc gia. (18) 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; trên 80% xã, phường, thị trấn và trên 95% tổ bản đạt tiêu chuẩn không có ma tuý và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý. (19) 100% cơ sở (bản, tiểu khu, tổ dân phố, trường học, trạm y tế) có chi bộ; 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ.

Trong nhiệm kỳ khoá XIV, trên cơ sở quán triệt và thực hiện toàn diện các chủ trương, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là các nội dung : (1) nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên; (2) đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp; (3) tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên; (4) đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; (5) tập trung cho công tác cán bộ, trọng tâm là quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mở rộng hình thức thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hai là, xây dựng chính quyền, các cơ quan tư pháp vững mạnh:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước.Đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh từ năm 2016 nằm trong nhóm trung bình và đến năm 2020 nằm ở nhóm các tỉnh đạt kết quả khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp bảo đảm về số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nghiêm minh, đúng pháp luật; hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp.

Ba là, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống:

-Tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm là chuyển hoá xong các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thành địa bàn không có tội phạm hoặc ít phức tạp. Tập trung thực hiện công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; đến năm 2020, có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; trên 80% xã, phường, thị trấn và trên 95% tổ bản "đạt tiêu chuẩn không có ma tuý" và "cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma tuý".

Bốn là, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng khó khăn, biên giới; trọng tâm là : 100% tổ bản có chi bộ; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chất lượng cán bộ cơ sở; phấn đấu 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ.

Năm là, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thu hút đầu tư phát triển; trọng tâm là thu hút nguồn lực để đầu tư một số dự án là Khu di tích lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và một số công trình trọng điểm khác của tỉnh.

Sáu là, hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn, trọng tâm là : các xã có đường ô tô tới trung tâm xã đi được 4 mùa, có trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc; đối với các bản có điện quốc gia, tập trung phát triển đường giao thông đến bản (cơ bản bê tông hoá đường nội bộ bản các điểm có dân cư bố trí tập trung), xem được truyền hình của tỉnh qua vệ tinh.

Bảy là, phát triển kinh tế du lịch; trọng tâm là hoàn thiện cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí chủ yếu Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tạo điểm nhấn, động lực phát triển kinh tế du lịch toàn tỉnh, tiểu vùng Tây Bắc.

Tám là, tạo sự đột phá trong kinh tế nông lâm nghiệp; trọng tâm là:

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp; mở rộng phát triển rau hoa chất lượng cao, cây dược liệu tại Mộc Châu, Vân Hồ, Thành phố. Chuyển đổi một số cây trồng không hiệu quả tại một số địa bàn sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Hoàn thành việc xây dựng chỉ dẫn địa lý và đăng ký thương hiệu cho các cây trồng, vật nuôi và sản phẩn nông sản hàng hoá chính của tỉnh.

- Triển khai Đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân hoà tan theo công nghệ Israel để nâng cao năng suất, chất lượng gắn với chế biến, tăng giá trị xuất khẩu cà phê Arabica trên địa bàn Thành phố, huyện Thuận Châu, Mai Sơn; sản lượng năm 2020 gấp hai lần năm 2015; khẳng định được thương hiệu cà phê Arabica hữu cơ Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Triển khai Dự án nuôi, chế biến, xuất khẩu thịt cá tầm và trứng cá tầm đen; đến năm 2020 sản lượng đạt khoảng 2.700 tấn cá, sản lượng trứng cá tầm đen đạt khoảng 20 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 20 triệu USD; định hướng 2025 đạt sản lượng 4.500 tấn cá, 50 tấn trứng cá tầm đen, giá trị xuất khẩu 70 triệu USD.

- Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ theo nguyên tắc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, trồng các cây đa mục tiêu như cây mắc ca, sơn tra, song mây, tre luồng, dược liệu dưới tán rừng... để người dân có thu nhập thực chất bằng nghề rừng; hỗ trợ lương thực cho nhân dân một số vùng có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu để nhân dân không làm nương rẫy chuyển sang trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Chín là, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc. Trọng tâm là : Phối hợpxây dựng Trường Đại học Tây Bắc và một số trường của tỉnh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực đa ngành, nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển dịch lao động của các địa phương trong vùng; nâng cấp các bệnh viện, trạm y tế xã, xúc tiến việc xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc, để hoàn thiện tiêu chí đưa Sơn La trở thành một trong những trung tâm y tế tiểu vùng Tây Bắc; gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hoá, nhân văn.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV tiếp thu ý kiến Đại hội, phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ mới 2015-2020.

III- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

IV- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV gồm 55 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 19 đồng chí là đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

VI- Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV./.


Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương;

- Văn phòng và các ban đảng TW;

- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

- Đảng uỷ Quân khu 2;

- Các huyện uỷ, thành uỷ,

đảng uỷ trực thuộc;

- Các đảng đoàn, BCS đảng;

- Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các đồng chí tỉnh uỷ viên;

- Lưu.


T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(đã ký)Hoàng Văn Chất

Thông tin doanh nghiệp
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Khởi nghiệp từ mô hình trải nghiệm nông trại
 • 4 mô hình xây dựng đơn vị đổi mới sáng tạo ở khu vực nhà nước
 • Loài nhái cây mới được mô tả ở hai tỉnh Sơn La và Điện Biên
 • Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ: Thúc đẩy tăng trưởng khởi nghiệp trong khu vực
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng ta làm cách mạng là để tranh lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau”
 • Hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến phong trào nuôi ong mật tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2023
 • Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài Đánh giá tác động của các chính sách về phát triển cây ăn quả tỉnh Sơn La
 • RYNAN - Hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp 4.0
 • Ứng dụng thương mại điện tử trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả cho một số doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Triển khai cơ chế thử nghiệm cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo bứt phá cho nền kinh tế”
 • Đổi mới hoạt động của Cụm thi đua số 3 góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 • Tài liệu Hội thảo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số 3
 • Tài liệu Hội thảo PBKT Ứng dụng TMĐT trogn DN&HTX cây ăn quả
 • Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6, năm 2023
 • Hội thảo tư vấn Báo cáo kết quả thực hiện đề tài tư vấn, phản biện Đánh giá về tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Sơn La từ năm 2017 đến nay
 • Những người thầy giáo của của Bác Hồ
 • Tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo “Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”
 • Xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2023
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2009
  • Trong tuần: 13 786
  • Tất cả: 13689660
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này