No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA - SUSTA
Lượt xem: 6839

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA - SUSTA

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Sơn La, gọi tắt là Liên hiệp hội sơn La, tên viết tắt tiếng Anh là SUSTA. Thành lập ngày 21/4/2010 theo quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Sơn La. Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 15/5/2010.

Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 25-26/12/2015.

1. Chức năng

1.1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ ở trong tỉnh, trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

1.2.Làm đầu mối giữa các hội, hiệp hội thành viên với các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội Sơn La.

1.3.Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội, hiệp hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Sơn La.

2.Nhiệm vụ

2.1. Củng cố, phát triển tổ chức, điều hoà phối hợp và trợ giúp hoạt động của các hội thành viên.

2.2. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tư hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

2.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động:

- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các dự luật, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của Nhà nước.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

- Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân. Tổ chức hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

- Tham gia phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các hoạt động xã hội hoá khác.

- Tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công.

2.4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hơp tác giữa các dân tộc.

2.5. Tăng cường hợp tác với các hội, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế

3.1. Ban chấp hành khoá II nhiệm kỳ 2015 - 2020: 29 uỷ viên. Ban thường vụ 9 uỷ viên. Ban kiểm tra 5 uỷ viên.

3.2. Thường trực: 03 đồng chí gồm : Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch.

Chủ tịch chuyên trách: Lường Thị Loan.

Phó chủ tịch : 1. Phan Đức Ngữ

                         2. Nguyễn Thị Kim Thanh

3.3 Biên chế cơ quan Liên hiệp hội: có 8 biên chế gồm : Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Tổng Thư ký, 4 chuyên viên, 01 kế toán và 01 lái xe hợp đồng trong biên chế.

Hiện tại tổ chức thành 01 Văn phòng và 2 ban chuyên môn gồm: Ban tư vấn phản biện và khoa học công nghệ; vàBan Thông tin phổ biến kiến thức

4. Trụ sở và phương tiện

- Chung trụ sở Liên cơ quan các hội do Liên hiệp hội quản lý. Liên hiệp hội có 6 phòng làm việc, 01 hội trường.

- 01 xe ô tô 4 chỗ.

5. Đia chỉ liên hệ

Địa chỉ cơ quan: 18 đường Két nước, Tổ 8, Phường Chiềng Lề, thành phố sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại Văn phòng: 0223755068.

Email: lienhiephoisonla@gmail.com

- Chủ tịch Lường Thị Loan

- Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thanh

- Phó chủ tịch Phan Đức Ngữ: 0915.081.565.

- Chánh Văn Phòng Vũ Thị Minh Nguyệt:0979.477.471.

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BAN KIỂM TRA

A. BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT SƠN LA KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 29 uỷ viên. 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1.             
Lường Thị Loan
Chủ tịch Liên hiệp hội
2.             
Phan Đức Ngữ
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
3.            
Nguyễn Thị Kim Thanh
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
4.             
Vũ Thị Minh Nguyệt
Tổng thư ký Liên hiệp hội
5.             
Nguyễn Hữu Đức
Phó trưởng Ban tư vấn phản biện và khoa học công nghệ Liên hiệp hội
none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">6

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Tuấn Đạt

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó trưởng ban Thông tin phổ biến kiến thức Liên hiệp hội

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">7

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Minh Dũng

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội khoa học kinh tế

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">8

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Luyến

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội Khuyến học

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">9

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Thị Ban Mai

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">PGĐ sở Y tế, Chủ tịch Hội Dược học

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">10

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Lò Minh Hiến

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">11

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Hà Ngọc Giang

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Giám đốc sở Thông tin và truyền thông

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">12

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Minh Đức

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Khoa học và công nghệ

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">13

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Bùi Văn Mẫn

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">14

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Cấm Hạ Thiết

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">15

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Dũng Tiến

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Nông nghệp và phát triển nông thôn

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">16

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Duy Hoàng

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">17

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Hoàng Ngân Hoàn

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">18

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Thái thị Mai

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">19

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Hà Ngọc Thiệu

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch hội Kiến trúc sư

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">20

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Hoàng Chí Thức

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hiệp hội Du lịch

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">21

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Lương Thị Kim Duyên

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội Cựu giáo chức

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">22

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Vương Ngọc Oanh

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">23

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Đoàn Đức Lân

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Hiệu trưởng trường đại học Tây Bắc

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">24

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Xuân Khu

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội Đông y

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.25pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">25

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.25pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Mai Thanh Sơn

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.25pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội Điều dưỡng

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">26

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Trọng Hải

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Chủ tịch Hội Y học

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">27

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Ngọc Sơn

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">28

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Hoàng Trung Sơn

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">ủy viên thường trực Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">29

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Mạnh Đức

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Tổng thư ký Hội Luật Gia B. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ


 


( Khoá II gồm 9 uỷ viên)
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">STT

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">HỌ VÀ TÊN

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">CHỨC VỤ

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.15pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">1

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.15pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Lường Thị Loan

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.15pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Liên hiệp hội

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.95pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">2

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.95pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phan Đức Ngữ

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.95pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Chủ tịch Liên hiệp hội

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">3

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Thi Kim Thanh

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Chủ tịch Liên hiệp hội

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">4

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Vũ Thị Minh Nguyệt

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Tổng thư ký Liên hiệp hội

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">5

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Minh Dũng

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội khoa học kinh tế, ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">6

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Luyến

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Chủ tịch Hội Khuyến học, ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">7

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Lò Minh Hiến

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">8

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Minh Đức

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Khoa học và công nghệ, ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">9

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Duy Hoàng

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên C. BAN KIỂM TRA.


 


( Khoá II gồm 5 uỷ viên)
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">STT

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">HỌ VÀ TÊN

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">CHỨC VỤ

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.95pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">1

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.95pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Phan Đức Ngữ

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.95pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trưởng ban

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">2

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Hữu Đức

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">3

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Nguyễn Thị Ban Mai

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.65pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">4

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Vương Ngọc Oanh

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">ủy viên

none;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">5

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">Trần Mạnh Đức

border-bottom:solid windownvarchar(max) 1.0pt;border-right:solid windownvarchar(max) 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center">ủy viên


Thông tin doanh nghiệp
 • Xây dựng mô hình “Bản du lịch xanh” trong Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
 • Sơn La trong Chiến dịch Thượng Lào 1953
 • Hội thảo khoa học Mối quan hệ giữa trồng cây ăn quả với nghề nuôi ong mật trên địa bàn tỉnh Sơn La
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi tin rằng trong tương lai chắc sẽ có đại diện của thanh niên Việt Nam bay vào vũ trụ” ​
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
 • Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhân Ngày KH&CN Việt Nam
 • Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Trao Huy hiệu Đảng
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028
 • Các loại hệ thống quản lý tri thức
 • Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên
 • Nghệ thuật nghi binh trong Chiến dịch Tây Nguyên ​
 • Quan hệ Việt Nam – Cuba: Hình mẫu của quan hệ quốc tế
 • Cuộc tản cư của đồng bào Sơn La trong kháng chiến chống Pháp (1947 – 1953)
 • Đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La - năm 2023
 • Chỉ số CCHC và Chỉ số Hài lòng Sipas 2022 của tỉnh Sơn La
 • Kinh nghiệm sử dụng lãnh đạo chuyển đổi trong doanh nghiệp
 • Nhà ngục Sơn La- Di tích lịch sử đặc biệt
 • PAPI năm 2022 của Tỉnh Sơn La
 • Hội thảo khoa học “Chiến thắng thượng Lào 1953 - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm” ​
 • PCI năm 2022 của tỉnh Sơn La
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 481
  • Trong tuần: 9 966
  • Tất cả: 13408458
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này