No title... No title... No title... No title...
image advertisement
image advertisement
Trường Chính trị tỉnh Sơn La tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức khác nhau
Lượt xem: 374
Trường Chính trị tỉnh Sơn La tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều hình thức khác nhau

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SƠN LA TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC NHAU

         ThS. Đỗ Thị Hải
Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX, các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Tổng thống Nga V. Putin trong “Thông điệp Liên bang năm 2005” gọi đó là “một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX”. Sự đổ vỡ này xảy ra ngay tại Liên Xô – Quê hương của Cách mạng Tháng Mười, nơi khai sinh ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, nơi được coi là thành trì của Chủ nghĩa xã hội hiện thực, khiến cho các học giả tư sản phương Tây được dịp lên tiếng phê phán, bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin.

Kể từ sau sự kiện gây chấn động lịch sử toàn thế giới đến nay đã hơn 30 năm, các thế lực thù địch vẫn luôn ra sức lợi dụng xuyên tạc, công kích và phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ cho rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tất yếu lịch sử vì nó bắt nguồn từ “sự lạc hậu, lỗi thời của bản thân chủ nghĩa Mác – Lênin” và bởi “chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được”.

Là Đảng cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức thấy những tác động tiêu cực từ sự khủng hoảng các các đảng và các nước XHCN trên thế giới, nên đã chủ động phòng ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch; cảnh giác, không sa vào các cuộc “cách mạng màu” mà nhiều đảng, nhiều nước đã rơi vào dẫn đến kết cục thất bại, để mất quyền lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực tìm đường đổi mới, dựa chắc trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định con đường đổi mới, để mất quyền lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt nam tích cực tìm đường đổi mới, dựa chắc trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Bộ Chính trị nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Thực tế lịch sử cho thấy, không phải đến khi ban hành Nghị quyết 35, mà ngay từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu khách quan, Đảng luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Trường Chính trị tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Ttổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết lý luận thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã chỉ đạo khuyến khích giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường tham gia với rất nhiều hình thức khác nhau góp phần tăng cường sức mạnh giúp Đảng bộ tỉnh Sơn La phản bác các quan điểm sai trái thù địch.


Thứ nhất: Nhà trường đã bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đặc biệt là hoạt động giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính.


Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện cán bộ nhằm cung cấp trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị; nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiều lĩnh vực... Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Sơn La luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, hệ thống chính trị ở địa phương, qua đó gián tiếp tham gia củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể hoạt động này được thể hiện như sau:

Một là, ở một mức độ hợp lý, giảng viên đã lồng ghép quan điểm của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các nội dung giảng dạy phù hợp. Trong đó, giảng viên giúp học viên hiểu rõ nguyên nhân, cách thức và nội dung của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những vấn đề cơ bản theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW.

Hai là, giảng viên ở tất cả chuyên ngành đã tự tìm hiểu rõ những nội dung cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, giúp học viên hiểu được tính khoa học, cách mạng, chân chính của học thuyết này. Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Mặc dù mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc cùng những thế lực phản động, thù địch chống phá, xuyên tạc, phủ nhận, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, phát triển. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Đồng thời, giảng viên cũng là người định hướng để học viên nhận biết những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch dùng để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong giai đoạn hiện nay, giảng viên cần tập trung làm rõ những nội dung đang được các thế lực thù địch tập trung chống phá: sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là do sai lầm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa Mác đã lỗi thời trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, học thuyết giá trị thặng dư không còn phù hợp,…


Ba là, cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, con người, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần được tuyên truyền, lan tỏa đến học viên trong quá trình giảng dạy làm cho những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được giữ gìn, học tập, vận dụng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giảng viên đã nêu cao trách nhiệm định hướng cho học viên những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt về con người, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Hồ Chí Minh, tiến tới phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Để chống phá cách mạng Việt Nam, ngăn chặn tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để bôi nhọ danh dự, hình tượng Hồ Chí Minh, phá hoại phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng cách ngụy tạo chứng cứ và xuyên tạc bóp méo tài liệu lịch sử về Bác Hồ để làm mất đi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của nhân dân ta.

Bốn là, giảng viên khi lên lớp nắm vững và rất cố gắng truyền đạt đúng đắn, đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng nội dung liên quan để học viên có nhận thức đúng đắn, tránh mơ hồ, chung chung.

Năm là, trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên giúp học viên thấy được những thành tựu to lớn mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong quá trình đấu tranh cách mạng và trong thời kỳ đổi mới. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được là hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tính đúng đắn của con đường mà chúng ta lựa chọn là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Chính những thắng lợi to lớn trên tất cả lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội là minh chứng hùng hồn, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ hai, viết bài đăng trên các trang báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương nhằm tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, nhiều cán bộ, viên chức nhà trường đã tích cực viết bài đăng trên mạng xã hội, báo Sơn La, một số tạp chí, báo điện tử, trang mạng ở trung ương, trang thông tin điện tử, Nội san của nhà trường. Nhiều bài viết dã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc, của cơ quan báo chí và cơ quan tuyên giáo tại địa phương.

Thứ ba, tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thực tế hiện nay cho thấy các trang mạng đang ngày càng được sử dụng phổ biến , dễ dàng nên các tổ chức, phần tử phản động cũng lợi dụng các trang mạng và mạng xã hội để đưa tin, hình ảnh, băng hình đã được cắt ghép, chỉnh sửa với nội dung xấu độc, sai sự thật nhằm kích động, chống phá. Chúng thông qua các hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội để bịa đặt, dựng chuyện, tung tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc, gây nhiễu loạn, thông tin, gieo rắc tâm lý hoài nghi, xúi giục kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép, phá rối an ninh, trật tự, kích động bạo lực... Trước thực tế dó, thời gian qua, nhiều cán bộ, việc chức của Trường sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và các diễn đàn nhóm, hội, câu lạc bộ được thành lập chính thức đã tích cực tuyên truyền phản bác các luận điệu thù địch, phản động, bên cạnh đó, vận động, kêu gọi mọi người cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ, quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ này càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nhận thức được trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, khuyến khích viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, thành niên tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều hình thức phù hợp./.

Thông tin doanh nghiệp
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Những lời căn dặn của Bác Hồ trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”
 • Thực phẩm siêu chế biến từ thực vật làm tăng 13% nguy cơ tử vong sớm
 • Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam và 11 năm thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Sơn La
 • 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2024​
 • Bảng lương mới của viên chức từ 01/7/2024 sẽ thay đổi
 • Liên hiệp Hội Sơn La: Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
 • Khuyến nông gặp nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp
 • Luật đất đai 2024, quy định bổ sung chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất
 • Luật đất đai năm 2024 thống nhất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hội Khuyến học tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024
 • Những kỷ lục chưa dễ vượt qua của làng báo việt
 • Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
 • Hội thảo Tư vấn tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
 • Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024
 • Chỉ số Par Index năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng : nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp xử lý
 • Chỉ số PCI và chỉ số PGI năm 2023 của tỉnh Sơn La
 • Gặp mặt kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tiêu điểm
Xem & Nghe
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao giải Vinfuture 2023
 • Những Tỉnh Thành Nào Sẽ Bị Sáp Nhập?
 • Sổ Hộ Khẩu, Sổ Tạm Trú Sẽ Hết Giá Trị Sử Dụng Sau Ngày 31/12/2022 | TVPL
1 
Bình chọn
Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 2115
  • Trong tuần: 26 274
  • Tất cả: 14196711
  Đăng nhập
   
  image banner
   TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NỘI BỘ CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
  Địa chỉ: 56A Đường Lò Văn Giá, Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  Điện thoại: 02123.858.268/ 02123.755.068             Fax:02123.755.068            Email: lienhiephoisonla@gmail.com
  Ghi rõ nguồn "Susta.vn" hoặc "Liên hiệp hội Sơn La" khi phát hành lại thông tin từ website này