Nghiên cứu → Đa chiều

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0và thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển khoa học công nghệ ở tỉnh Sơn La hiện nay


 

 

 

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0và thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển khoa học công nghệ ở tỉnh Sơn La hiện nay

 

                                                                      ThS. Đỗ Thị Hải
                                                                     Trường Chính trị tỉnh Sơn La
 
Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết của Đại hội là:đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”
Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, ngày 27.9.2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, trong đó nhận mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 03.6.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến nă 2030. Đảng ta khẳng định việc chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Từ đó đặt ra yêu cầu phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quả lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho cách lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.
Trong giai đoạn phát triển mới yêu cầu đặt ra rất bức thiết là phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Bên cạnh đó cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, nhạy bén thích ứng đối với những vấn đề thực tiến mới sáng tạo. Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương tình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, đồng thời định hướng xách định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thình vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Chương trình này sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Cuộc vận động này không có chỗ cho bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, nóng vội, duy ý chí.
Với quyết định số 749/QĐ-TTg, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng với quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là bước đi chiến lược thể hiện nhận thức nhạy bén và kịp thời nắm bắt cơ hội của đất nước trong thời kỳ mới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để lần thứ tư mang lại và bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng.
Chuyển đổi số được nhận thức như là một cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận và thử nghiệm những cái mới một cách kiểm soát; công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Chương Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ Việt Nam hiện nay hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản cụ thể.
          Về phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của Chương tình là: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyên và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo định kỳ và báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phù; 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; và Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
          Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, các mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về CNTT (IDI), nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI) và thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).
          Có thể coi cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia là cuộc cách mạng của toàn dân. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà nó mang lại. Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chinh sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số mang trong mình sứ mệnh lớn lao. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Chuyển đổi số giáo dục sẽ đổi mới cách thức giảng – dạy truyền thống hướng tới phổ cập hoá và cá nhân hoá dịch vụ học tập suốt đời tới từng người học. Chuyển đổi số y tế sẽ cho phép người dân, thông qua các nền tảng số tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất 24/7 từ những bác sỹ giỏi nhất, giải quyết vấn đề giảm tải cho các cơ sở y tế.
          Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chiinhs trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.
           Đối với tỉnh Sơn La, căn cứ vào Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
Trong văn bản này UBND tỉnh Sơn La đã xác định mục tiêu cơ bản đến năm 2025 như: Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 đã được lãnh đạo tỉnh Sơn La xác định đó là:
 Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 100 % hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm bí mật nhà nước);
Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ mở rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
          Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Phấn đấu kinh tế số chiếm 15% đến 20% GRDP; Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Duy trì năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số với mục tiêu hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình; Phổ cập, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng di động 4G/5G; Phấn đấu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.
          Với những mục tiêu cụ thể trên UBND tỉnh Sơn La đã xác định những nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số đó là nhiệm vụ giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số như: chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; Phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
          Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số trên, UBND tỉnh Sơn La cũng đã xác định một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển chính phủ số như: Phát triển, hoàn thiện Hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia; chuẩn hoá, điện tử hoá quy trình, nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ, biểu mẫu, chế độ báo cáo trên môi trường mạng; thử nghiệm triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh, triển khai hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, triển khai hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh;
          Kế hoạch Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 chuyển đổi số tỉnh Sơn La đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã đề ra rất nhiều nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác như phát triển kinh tế số, xã hội số, những lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số như y tế, giáo dục – đào tạo; tài chính ngân hàng, lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và môi trường, văn hoá, thể thao và du lịch, xây dựng.
          Từ những nhiệm vụ trên, kế hoạch 194/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La cũng đã đề cập đến quá trình tổ chức thực hiện cụ thể với những cơ quan như: Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố; Sở Thông tin và Truyền Thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở tài chính; Sở khoa học và Công nghệ; sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội...

 

          Đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Đây sẽ là một bước ngoặt góp phần tích cực vào tiến trình phát triển mạnh mẽ, ổn định và lâu dài của đất nước vì tương lại hạnh phúc của toàn dân.

 

Số lần đọc : 281   Cập nhật lần cuối: 04/05/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11387290

Số người Onlne: 24