Văn bản → Văn bản hệ thống Liên hiệp hội

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015


 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN  LA LH CÁC HỘI KH&KT SƠN LA
 
________________
 
Số: 02/ĐA-LHHSL
 
 
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
          ____________________
 
                                  Sơn La, ngày 14   tháng 5   năm 2012
 
ĐÊ ÁN
 
 KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT SƠN LA
 
 GIAI ĐOẠN 2012 – 2015
 
          Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá X "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" đã khẳng định: "Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển".
          Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất l­ượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc", khẳng định: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống từ TW đến các tỉnh thành phố trực thuộc TW,  là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nhiệm của Đảng, Nhà n­ước và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ". Mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở TW và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần quyết định đ­ưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, n­ước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh..."
          Những năm qua, lực lượng trí thức, khoa học và công nghệ của tỉnh Sơn La không ngừng tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ trí thức toàn tỉnh, theo số liệu cập nhật chưa đầy đủ,  năm 2011 có  gần 1,7 vạn người (tính từ trình độ đại học trở lên), 2,5 vạn người ( tính từ trình độ cao đẳng chuyên nghiệp trở lên). Báo  chí có gần 200 người; Văn nghệ  sỹ có 300 người; Ngành giáo dục đào tạo trên 1 vạn giáo viên;  Ngành y tế gần 3 ngàn thầy thuốc, dược sỹ; Sản suất kinh doanh khoảng 5 ngàn người. Các ngành khác khoảng 5 ngàn cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý, nghiệp vụ...Về học vị cao: Tiến sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp II  có khoảng 30 người. Thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp I khoảng 350 người. Hiện đang đi học tiến sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp 2 khoảng 15 người, đi học thạc  sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp I gần 150 người.
          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh Sơn la mới được thành lập hơn 2 năm, còn rất nhiều khó khăn. Để đáp ứng vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức Sơn La dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, quản lý của  HĐND, UBND tỉnh, nhằm hoàn thành tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nền kinh tế trí thức vào năm 2020, việc kiện toàn, tăng cường, hoàn thiện   tổ chức bộ máy và cán bộ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là nhu cầu cần thiết và khách quan.
 
PHẦN I
 
SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG
 
 VÀ PHẠM VI NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
 
          1. Sự cần thiết
          Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp hội Sơn La) là tổ chức chính trị -  xã hội, có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Sơn La trong,  ngoài tỉnh. Được thành lập theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 21.4.2010 của UBND tỉnh Sơn La. Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp hội luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trong việc triển khai nhiệm vụ cũng như bố trí biên chế cán bộ, trụ sở làm việc, trang thiết bị văn phòng, phương tiện phục vụ hoạt động; Trong quá trình hoạt động Liên hiệp hội cũng đạt được một số kết quả ban đầu, nhận thức của các cấp các ngành về Liên hiệp hội có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên việc tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội Sơn La còn gặp những khó khăn như: Khuôn khổ pháp lý và chế độ chính sách chưa hoàn thiện;  nhận thức của các cấp, các ngành   về vị trí, vai trò của Liên hiệp hội chưa đầy đủ; tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương chưa thống nhất, chưa được kiện toàn, tăng cường  để đáp ứng nhiệm vụ được giao nhằm phát huy tốt vai trò của một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho lực lượng trí thức khoa học công nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng
Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2008 thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh  ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ Thị 42-CT/TW và Kế hoạch 177-KH/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ về công tác Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, đều xác định:
Xây dựng liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La  từng bước trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh của giới trí thức Khoa học và Công nghệ, đủ sức tập hợp, vận động giới trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, làm đầu mối giữa các Hội thành viên với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp Hội Trung ương trong công tác vận động trí thức, phát huy sự cống hiến của trí thức trong tỉnh.
Từng bước mở rộng và năng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Sơn La và các Hội thành viên, phát huy trí tuệ của giới trí thức khoa học và công nghệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở địa phương.
Theo định hướng đó, cần tiếp tục xây dựng củng cố, kiện toàn, tăng cường  tổ chức bộ máy, bảo đảm số lượng, chất lượng cán bộ, có cơ cấu tổ chức hợp lý mới phát huy được chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội.
 
2. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án
           1. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình hành động số 18-Ctr/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2008 thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương.
          2. Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (Khoá X) "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
          3. Thông báo số 353-TB/TW, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các vấn đề triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.
          4. Thông báo số 116/TB-VPCP, ngày 12/5/2011 của Văn phòng Chính phủ "Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp  các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam".
          5. Công văn số 1455-CV/VPTW, ngày 08 tháng 9 năm 2011 v/v thông báo ý kiến Ban Bí thư về Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.
          6. Công văn số 327/BNV-TCPCP, ngày 10/01/2012, của Bộ Nội vụ "V/v thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội".
          7. Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xác định cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các Hội thành viên, ngày 26/10/2011 của Bộ Nội vụ.
          8. Công văn số 05/CV-ĐĐLHHVN, ngày 09/02/2012 của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gửi Tỉnh uỷ, Thành uỷ.
         9. Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 18.8.2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ-CTr/TU của Tỉnh ủy Sơn La v/v tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
         10. Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La (QĐ3326/QĐ-UBND ngày 27.12.2010) thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị và và Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ.
         11. Điều lệ và Phương hướng hoạt động và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhiệm kỳ I (2010-2015) của Liên hiệp hội Sơn La.
 
3. Phạm vi, nội dung của Đề án
-Đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội Sơn la trong 2 năm kể từ khi thành lập( tháng 5/2010-5/2012), làm rõ kết quả bước đầu, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân;
 -Phương hướng kiện toàn, tăng cường, hoàn thiện  tổ chức bộ máy Liên hiệp hội Sơn La  giai đoạn 2012-2015.
 
PHẦN II
 
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 
CỦA LIÊN HIỆP HỘI SƠN LA
 
I. Về tổ chức bộ máy
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp hội Sơn La) thành lập theo quyết định số /QĐ-UBND ngày 21.4.2010 của UBND tỉnh Sơn La. Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội Sơn La. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên là Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch các Hội thành viên đại diên cho đội ngũ trí thức trong tỉnh. Đại hội bầu ra Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên. Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp hội là thạc sỹ khoa học lịch sử, nguyên là Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 01 Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách là cử nhân, chuyên viên cao cấp, nguyên là Phó Giám đốc Sở Khoa học Công Nghệ, 02 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là là Phó chủ tịch( nay là Chủ tịch) Hôi Khoa học Kinh tế và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Tổng thư ký là cán bộ chuyên trách trong biên chế. Từ cuối năm 2011 đến nay, Tổng thư ký mất, được sự nhất trí của Thường trực tỉnh uỷ, Ban chấp hành  Liên hiệp đã bàu Phó chủ tịch thường trực kiêm giữ chức Tổng thư ký.  Ban Kiêm tra gồm 05 ủy viên. Trụ sở làm việc của Liên hiệp hội được tỉnh bố trí vào trụ sở cũ của Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La (05 phòng làm việc, 01 phòng họp, 01 hội trường, gara ô tô)
        Sau đại hội, Ban Chấp hanh đã có quyết định phân công  công việc cho các uỷ viên, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành. Cơ quan Liên hiệp hội có quy chế hoạt động.
Hiện tại Liên hiệp hội mới thành lập Văn phòng cơ quan làm công tác tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực với 05 biên chế (03 chuyên viên, 01 kế toán kiêm thủ quỹ, 01 lái xe hợp đồng theo Nghị định 68); trong năm 2012 tuyển thêm 02 biên chế( 01 biên chế thuộc chỉ tiêu năm 2011, 01 biên chế bổ sung năm 2012). Liên hiệp hội bước đầu đã có các hình thức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ. Lãnh đạo và chuyên viên đi dự gần 10 cuộc hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đồng thời tự tổ chức 02 cuộc tập huấn hội thảo về công tác của Liên hiệp hội; Tổ chức đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm của hơn 10 Liên hiệp hội tỉnh bạn.
Được sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ và Công đoàn cơ quan được thành lập và thực hiện tốt chức năng của mình.
Từ tháng 9 năm 2011, Liên hiệp hội và 5 hội thành viên được UBND tỉnh chính thức có quyết định đưa vào danh sách  các hội đặc thù của địa phương. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu làm công tác hội chuyên trách của các hội đặc thù được tỉnh quyết định ở mức cao trong khung quy định của nhà nước( Chủ tịch hệ số 5, Phó chủ tịch hệ số 4,5, Tổng thư ký hệ số 4,0).
 
          II. Kết quả hoạt động
          Sau 02 năm thành lập Liên hiệp hội đã ổn định về trụ sở làm việc, trang thiết bị văn phòng, từng bước  triển khai các hoạt động, bước đầu khẳng định vai trò, vị trí của Liên hiệp hội.
 
          1.Công tác phát triển hội thành viên
           Ngay sau khi thành lập, Liên hiệp hội đã tập hợp được 10 hội thành viên (trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông cầu đường, kiến trúc, xây dựng, kinh tế, ngành nghề nông nghiệp-nông thôn, lịch sử…).  Đã tham mưu  đưa vào chương trình hành động của UBND tỉnh( QĐ 3326/QĐ-UBND) danh sách các hội cần chỉ đạo, hướng dẫn thành lập. Đến nay đã phát triển thêm được 02 hội mới. Một số hội khác chuẩn thị thành lập.  Tổng số trí thức trong toàn tỉnh có trên 2,5 vạn (trình độ từ cao đẳng trở lên); Tham gia các hội thành viên của Liên hiệp hội có trên 1,8 vạn, chiếm hơn 70% tổng số trí thức toàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở Hội khuyến học và hội ngành nghề- nông nghiệp- nông thôn. Số trí thức tham gia các Hội chuyên ngành trên các lĩnh vực khác còn ít,  khoảng 2.000 người,  chiếm 8% tổng số trí thức.
Trong số 12 Hội thành viên có 5 hội vào loại mạnh là Hội Khuyến học, Hội Khoa học kinh tế, Hội Khoa học Lịch sử, Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn, Hiệp hội doanh nghiệp. Chỉ có một đơn vị vào loại yếu là chi hội khoa học đất. Còn lại 4 Hội khác vào loại trung bình và khá là hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, Hội Kiến trúc sư, Hội dược học, Hội điều dưỡng. Có 2 hội mới thành lập có triển vọng phát triển là Hội Đông Y, Hội Luật gia.
Liên hiệp hội đã cùng các hội thành viên ban hành quy chế phối hợp hoạt động. Đã tổ chức một cuộc hội thảo về việc cũng cố các hội thành viên và 1 cuộc về việc phát triển hội tiềm năng và hội viên tập thể.
 
          2.Hoạt động khoa học
          Liên hiệp hội đã tổ chức 02 cuộc hội thảo lớn: Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, được Tỉnh ủy và tiểu ban nội dung ghi nhận và đánh giá cao; Hội thảo về Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Có bài tham luận tại hội thảo toàn quốc về mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách đối với Liên hiệp hội và nhiều bài trên ấn phẩm và Trang Website của Liên hiệp hội Việt Nam; chủ trì nghiên cứu 01 đề tài cấp tỉnh (2011-2012), đề xuất 01 đề tài ghi vào chương trình hành động của UBND tỉnh( QĐ số 3326/QĐ-UBND), thực hiện trong năm 2013-2014; Lãnh đạo LHH thường xuyên tham gia các hội đồng khoa học cấp tỉnh, tham gia nhiều cuộc hội thảo do các ngành tổ chức. UBND tỉnh chính thức giao cho Liên hiệp hội tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật ( đã triển khai từ tháng 3/2012), cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh (02 năm/1 lần); Đề án “Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ” đang được LHH chuẩn bị đưa ra xin ý kiến các Sở, Ngành.
 
          3.Công tác tuyên truyền, xuất bản
          LHH đã xuất bản 04 số Bản tin “Trí thức với khoa học và công nghệ”, có nhiều tin bài có chất lượng, thể hiện là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội; Trang Web của LHH cũng đang được xây dựng để đưa vào hoạt động trong quý II.2012.
 
          4.Công tác tham mưu, tư vấn giám định và phản biện xã hội.
          Liên hiệp hội đã chủ động phối hợp chuẩn bị và trình Ủy Ban nhân dân Tỉnh ra Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 27.12.2010 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 177-KH/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ.
          Đang chuẩn bị Trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đề án và tham mưu tổ chức thực hiện việc tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ.
          Đã xây dựng Quy chế tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT, chuẩn bị trình trình UBND tỉnh.
Đang chuẩn bị  để trình Ban thường vụ tỉnh uỷ Đề án thành lập đảng Đoàn Liên hiệp hội.
Đã phối hợp với các Hội thành viên, các ngành, các đơn vị lập danh sách trên 50 chuyên gia  trên các lĩnh vực nhằm tạo nguồn để thành lập các hội đồng chuyên môn của Liên hiệp hội.
 
5. Đánh giá khái quát
-Về tổ chức (Chính quyền,Đảng, Công đoàn),  trụ sở, phương tiện làm việc, cơ chế chính sách, khuôn khổ pháp lý...Liên hiệp hội Sơn La tuy mới thành lập nhưng đã tương đối đồng bộ.
- Về hoạt động, Liên hiệp hội Sơn La triển khai tương đối sớm và khá toàn diện( Đề xuất, tham mưu với tỉnh uỷ, UBND tỉnh, xuất bản bản tin, trang Web, nghiên cứu, hội thảo khoa học, tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, phát triển các hội thành viên....)
So với mặt bằng chung trong cả nước, Liên hiệp hội Sơn La tuy mới thành lập, nhưng được Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá rất tích cực về Bộ máy, biên chế và Tổ chức Đảng, Đòan thể, trụ sở, phương tiện, cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý cũng như triển khai hoạt động.
 
Đạt được kết quả như vậy, là do Liên hiệp hội Sơn La thành lập vào dịp Bộ Chính trị có Chỉ thị 42-CT/TW; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt; Các ngành chức năng từng bước phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả. Mặt khác, Liên hiệp hội chủ động, năng động tham mưu đề xuất, tích cực tổ chức triển khai công việc. Các đồng chí lãnh đạo chuyên trách nhiệt tình với công việc, ra sức khắc phục khó khăn, chung tay xây dựng một tổ chức mới.
 
                   III. Một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
          Bên cạnh kết quả bước đầu đã đạt được,  Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn bộc lộ một số hạn chế.
 
          1. Hạn chế, tồn tại
          - Việc tập hợp, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh còn hạn chế. Số đơn vị hôị thành viên còn ít. Việc phát triển các hội mới còn chậm, Liên hiệp hội chủ động phối hợp với các ngành chư được nhiều. Đội ngũ trí thức tham gia các hội chuyên ngành còn rất ít, chủ yếu tập trung ở Hội Khuyến học.  Liên hiệp hội Sơn La và các hội thành viên chưa thành lập được các đơn vị trực thuộc( các trung tâm…) như nhiều tỉnh đã làm.  Mối liên kết gắn bó, điều hoà phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên với nhau và với Liên hiệp Hội chư­a thư­ờng xuyên và ch­ưa chặt chẽ.
          - Hoạt động của Liên hiệp hội còn một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu chưa triển khai được, đó là công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội. Công tác tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến đội ngũ trí thức, đến  khoa học công nghệ còn ít.
- Phong  thức  làm việc chuyển đổi còn chậm so với tính chất họat động chuyển từ cơ quan hành chính sự nghiệp sang tổ chức Hội. Kinh phí hoạt động chủ yếu đang dựa vào sự hỗ trợ của ngân sách, việc tìm các đối tác, khai thác các nguồn khác còn hạn chế.
 
          2. Nguyên nhân
           - Một thời gian dài, mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách trong hệ thống Liên hiệp hội từ Trung ương xuống địa phương không thống nhất và có mặt chưa rõ.
          - Một số cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo sở, ban, ngành và một bộ phận không nhỏ đội ngũ trí thức Sơn La chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên.
 
         - Liên hiệp hội Sơn La mới thành lập. Nội dung công việc và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội là vấn đề mới, khác với các đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước. Bộ máy của Liên hiệp hội Sơn La chưa hoàn thiện. Để phát huy được chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp hội thì rất nhiều công việc phải triển khai. Nhưng lãnh đạo mới có 2 đồng chí là cán bộ nghỉ hưu, một đồng chí kiêm Tổng thư ký, chỉ có chế độ phụ cấp mà không có chi khác. Cán bộ trong biên chế ít, mới có 5 người, bao gồm 1 kế toán, 01 lái xe,  chỉ có 3 chuyên viên, phải kiêm nhiệm nhiều việc, lại chưa được đào tạo, tập huấn nhiều về công tác của Liên hiệp hội. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Liên hiệp hội cũng chưa hoàn thiện. ( Theo chỉ đạo chung, Liên hiệp hội Sơn La đang chờ Chính phủ bổ sung, hoàn thiện Quyết định 22/2002/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội xủa Liên hiệp hội để vận dụng để trình UBND ban hành quyết định của địa phương)
 
 
PHẦN III
 
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY GIAI ĐOẠN 2012-2015.
 
          I. Mục tiêu, yêu cầu:
 
          1. Mục tiêu:                  
 Kiện toàn, tăng cường, hoàn thiện  tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội Sơn La đủ sức để x©y dùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhSơn La trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt, nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội, phát huy toàn diện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội, giữ vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 
2. Yêu cầu:
- Xây dựng tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội theo hướng đủ số lượng tối thiểu, tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao
- Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, chống hành chính hoá, năng động, sáng tạo, kết hợp  sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước với xã hội hoá, đa dạng hoá các nguồn lực để hoạt động.
-Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện  của UBND tỉnh đối với Liên hiệp hôị. Xây dựng Liên hiệp hội Sơn La theo đúng tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ trương, cơ chế chính sách  của Đảng, Pháp Luật của nhà nước, kịp thời vận dụng thể chế hoá phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Liên hiệp hội hoạt động, phát triển.
 
          II. Chức năng, nhiệm vụ
 
          1. Chức năng
          1.1.Tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh tham gia đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Sơn La ngày càng giàu mạnh và phát triển; gúp phần củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân  và giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức d­ưới sự lãnh đạo của Đảng.
          1.2. Làm đầu mối giữa các hội thành  viên với tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và Liên hiệp hội Việt Nam trong công tác vận động trí thức ở địa phương.
          1.3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, Hội thành viên và trí thức khoa học và công nghệ Sơn La
 
          2. Nhiệm vụ
          2.1. Xây dựng, phát triển tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La và các Hội thành viên, các tổ chức khoa học - công nghệ trong hệ thống của Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh, thu hút ngày càng nhiều trí thức tham gia.
  2.2.Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của đảng và nhà nước trong giới trí thức khoa học và công nghệ.Vận động giới trí thức khoa học và công nghệ học tập nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy trí tuệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ ở địa phương.
          2.3.Tham mưu, đề xuât, cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chính sách  phát triển, nhất là về  khoa học và công nghệ và chính sách đối với trí thức
 2.4. Tổ chức hoạt đông tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các chương trình, đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, môi trường…
 2.5.Tổ chức các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, các hội thi chuyên đề và các hoạt động tôn vinh điển hình học tập, lao động sáng tạo.
 2.6.Tổ chức  nghiên cứu khoa học, Hội thảo khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tham gia một số hoạt động dịch vụ công. Thực hiện nhiệm vụ  hợp tác trong nước và quốc tế.
         2.7.Xuất bản bản tin trí thức với khoa học và công nghệ xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội và  Trang Website SUSTA xứng đáng là diễn đàn của đội ngũ trí thức Sơn La, góp phần phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tuyên truyền, giới thiệu phong trào trí thức và hoạt động các hội thành viên.
          2.8. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác hội cho cán bộ, hội viên  các hội thành viên và đội ngũ trí thức.
         2.9. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giới trí thức khoa học và công nghệ. Tập hợp, phản ¸ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành.
 2.10. Thực hiện vai trò thành viên của Liên hiệp hội Trung ương, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Tỉnh.
         2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
          IV. Kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp hội  giai đoạn 2012-2015
 
          1. Bộ máy lãnh đạo.
        a. Đại hội đại biểu:Là cơ quan lãnh đạo cao nhất, đình kỳ 5 năm 1 lần.
b. Ban chấp hành.  
Ban chấp hành do đại hội bầu. Ban chấp hành khoá I gồm 23 uỷ viên. Theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ, tạm thời giữ nguyên về số lượng, kiện toàn thay thế một số trường hợp. Theo Điều lệ Liên hiệp hội, Ban chấp hành bao gồm đại diện tất cả các hội thành viên và đại diện một số ngành, đơn vị. Hiện nay còn 02 hội thành viên chưa được cơ cấu tham gia Ban chấp hành Liên hiệp hội. Một số hội mới đã và đang tiếp tục được thành lập và kết nạp. Ban thường vụ và Ban chấp hành Liên hiệp hội sẽ nghiên cứu  trình về việc bàu bổ sung đại diện của các hội thành viên.( Dự kiến mỗi nhiệm kỳ sẽ bổ sung 5-7 uỷ viên so với số lượng ban đầu).
c. Ban thường vụ
Ban thường vụ  khoá I gồm 7 uỷ viên, nay còn 5 người( Tổng thư ký mất, 01 uỷ viên thường vụ, Trưởng ban kiểm tra thôi không tham gia). Dự kiến nhiệm kỳ I trình bổ sung 01 uỷ viên( Phó chủ tịch chuyên trách trong biên chế).
d.Thường trực
Thường trực hiện có 04 người,gồm  01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch thường trực chuyên trách và 02 Phó chủ tịch kiêm nhiệm. Dự kiến bổ sung 01 Phó chủ tịch chuyên trách trong biên chế
đ. Ban Kiểm tra
 Giữ nguyên số lượng 05 người. Dự kiến  01 đồng chí trong bộ phận thường trực chuyên trách kiêm làm Trưởng ban kiểm tra như mô hình nhiều tỉnh để thay đồng chí uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban kiểm tra thôi không tham gia nữa.
 
          2.Tổ chức, bộ máy cơ quan LHH.
 
          2.1. Lãnh đạo chuyên trách LHH: 03 người
 
Hiện tại Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực chuyên trách kiêm Tổng thư ký  là cán bộ nghỉ hưu được Tỉnh uỷ giới thiệu, Đại hội và Ban chấp hành nhiệm kỳ I( 2010-2015) đã bàu. Từ năm 2013, dự kiến  bổ sung 01 Phó chủ tịch trong biên chế và điều chỉnh phân công theo nguyên tắc mỗi đồng chí đều phụ trách một bộ phận chuyên môn như sau: 
         - 1 Chủ tịch LHH( là cán bộ nghỉ hưu), phụ trách chung, kiêm bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Hội, phụ trách công tác Văn phòng, công tác tổ chức cán bộ, công tác phát triển các hội thành viên, chủ tài khoản của cơ quan.
         - 1 Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký( là cán bộ nghỉ hưu) thôi không làm nhiệm vụ thường trực và kiêm Tổng thư ký để chuyển sang làm phó chủ tịch chuyên trách, trực tiếp làm trưởng ban, phụ trách công tác Thông tin, Hội thi, công tác biên tập Bản tin và Trang Web của Liên hiệp hội, có thể kiêm làm Trưởng ban kiểm tra của Ban chấp hành Liên hiệp hội.          
- 1 Phó Chủ tịch chuyên trách trong biên chế làm nhiệm vụ Phó chủ tich thường trực, Phó bí thư đảng đoàn, kiêm Tổng thư ký, trực tiếp làm Trưởng ban, phụ trách công tác khoa học, công nghệ và công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Đến nhiệm kỳ sau( 2016-2020),tuỳ theo sự chỉ đạo, hướng dẫn  chung của Trung ương và thực tế của Sơn La, Ban Thường vụ và Ban chấp hành Liên hiệp hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm để trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phương án nhân sự chủ chốt.
 
          2.2. Các bộ phận chuyên môn.
Hiện tại cơ quan Liên hiệp hội được tổ chức một Văn phòng. Bắt đầu từ năm 2013, tổ chức lại Văn phòng và thành lập mới 02 Ban chuyên môn như sau:
 
2.2.1.Văn phòng Liên hiệp Hội.
          a. Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc các mặt công tác:
- Xây dựng và bảo vệ Kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn của Liên hiệp hội;
- Chương trình làm việc, hội họp của Ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Liên hiệp hội;
-Thông tin tổng hợp, soạn thảo văn bản của Liên hiệp hội;
-Văn thư lưu trữ;
-Công tácTài vụ; Hành chính quản trị;
-Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng ( trong hệ thống Liên hiệp Hội và các Hội thành viên);
- Phát triển các hội thành viên;  
-Thùc hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo LHH phân công
          b. Biên chế: 05 người.
          - Hiện Văn phòng có 7 biên chế. Dự kiến chuyển 03 chuyên viên sang 02 Ban chuyên môn, còn 04:
          +Chánh Văn phòng- phụ trách chung, tham mưu giúp việc công tác hành chính quản trị, công tác tổ chức cán bộ; Công tác văn bản của Liên hiệp hội, tham gia biên tập bản tin và trang Web: 01 người     
          +Kế toán kiêm tạp vụ : 01 người;
          +Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ kiêm một số công tác chuyên môn: 01 người;
+Lái xe hợp đồng trong biên chế, giúp việc công tác hành chính quản trị: 01 người.
          - Dự kiếnbổ sung chuyên viên tham mưu, giúp việc  công tác thông tin tổng hợp; thi đua khen thưởng; Công tác phát triển các hội thành viên; tham gia biên tập bản tin và trang Web: 01 người. Bổ sung từ năm 2014. \
( 01 lao động hợp đồng bảo vệ chung khu trụ sở liên cơ quan không tính vào biên chế).
 
          2.2.2. Ban Khoa học, Công nghệ và Tư vấn phản biện.
          a.Nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc về các mặt công tác:
- Kế hoạch nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoạt động dịch vụ công  hàng năm và dài hạn,
- Tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học.
- Tổ chức giải thưởng khoa học, các hoạt động tôn vinh điển hình học tập và lao động sáng tạo.
- Đề xuất các dự án tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, các đề án thành lập các trung tâm, đơn vị thuộc Liên hiệp hội;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội
- H­ướng dẫn quản lý và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên với các tổ chức khoa học, các tổ chức phi chính phủ trong nư­ớc và quốc tế. Xây dựng các kế hoạch, dự án hợp tác.
-Tham gia biên tập bản tin và Trang Web.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Liên hiệp Hội.
          b.Biên chế: 04 người
          * Chuyển 01 chuyên viên từ Văn Phòng Sang:
-Chuyên viên phụ trách công tác khoa học Khối Nông lâm nghiệp, công nghiệp kiêm giải thưởng khoa học, hoạt động tôn vinh điển hình sáng tạo:  01 người.
          * Bổ sung mới 3 chuyên viên:
          - Công tác Tư vấn phản biện và giám định xã hội:  02 người
          Giúp việc công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội về các đề án của các ngành thuộc khối văn hoá xã hội:  01 người. Từ năm 2013.
          Giúp việc công tác tư vấn, phản biện giám định xã hội về các đề án của các ngành thuộc khối kinh tế kỹ thuật:  01 người. Từ năm 2014.
          - Chuyên viên phụ trách công tác khoa họcKhối khoa học xã hội nhân văn, y tế, giáo dục kiêm công tác đối ngoại: 01 người. Từ năm 2014.
          Ngoài các công việc trên, các chuyên viên đều có nhiệm vụ tham gia biên tập, viết tin bài cho Bản tin và Trang Web.
*Trưởng  Phó ban: 01 đồng chí Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban hoặc  Bố trí Trưởng ban riêng tuỳ tình hình thực tế; Nếu 01 Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban thì bố trí chuyên viên làm Phó ban. Phó ban vừa phụ trách một lĩnh vực chuyên môn vừa kiêm phụ trách công tác đối ngoại.
 
            2. 2.3. Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội thi.
            a.Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc về các mặt công tác:
-Tuyên truyền, phổ biến các chủ tr­ương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, Hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và phong trào trí thức. Cung cấp thông tin, tổ chức trang chuyên đề trên báo Sơn La, đài phát thanh truyền hình tỉnh và trên các ấn phẩm, trang Web của Liên hiệp Hội Việt Nam
- Phát triển mạng lưới cộng tác viên, biên tập, xuất bản Bản tin trí thức với khoa học và công nghệ, Trang Website  SUSTA và các ấn phẩm chuyên đề, các kỷ yếu hội thảo, Hội thi…
- Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật cấp tỉnh (2 năm/lần), Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh (2 năm/lần), các hội thi chuyên đề.
b. Biên chế: 04 người.
*Chuyển 02 chuyên viên từ Văn phòng sang:
  - Phụ trách Bản tin trí thức với Khoa học và công nghệ và các ấn phẩm chuyên đề của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên : 01 người;
          - Phụ trách Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật( 2 năm/1 lần), Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng (02 năm/1 lần); Các Hội thi chuyên đề khác: 01 người.
*Bổ sung mới 02 chuyên viên.
          - Phụ trách quản trị, biên tập tin bài trang Website của LHH và các Hội thành viên: 01 người. Từ năm 2013
  - Chuyên viên làm nhiệm vụ phóng viên chuyên trách tin, bài, ảnh thời sự, bài phỏng vấn cho bản tin, cho trang Web: 01 người. Từ năm 2013.
*Trưởng, phó Ban: 01 đồng chí Phó chủ tịch Liên hiệp hội kiêm hoặc bố trí trưởng ban riêng tuỳ tình hình thực thế; Nếu 01 Phó chủ tịch kiêm trưởng ban thì thì bố trí chuyên viên làm Phó ban, kiêm phụ trách một vài lĩnh vực chuyên môn.
 
3.Tổng hợp biên chế của cơ quan Liên hiệp hội.
Số cán bộ chuyên trách của Liên hiệp hội theo phương án kiện toàn, tăng cường  tổ chức bộ máy nói trên là 16 người. Trong đó:
a.Cán bộ chuyên trách  ngoài biên chế: 2 người: 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch là cán bộ nghỉ hưu.
b.Cán bộ trong biên chế: 
-Yêu cầu: 14 người, gồm:
Phó chủ tịch chuyên trách: 01
Chuyên viên: 11
Kế toán: 01
Lái xe: 01
- Hiện có: 07 người( bao gồm cả 02 chuyên viên đã có chỉ tiêu sẽ tuyển trong năm 2012). Gồm: 01 Chánh văn phòng, 01 chuyên viên phụ trách bản tin trí thức viới khoa học và công nghệ, 01 chuyên viên phụ trách các hội thi, 01 chuyên viên phụ trách công tác khoa học lĩnh vực kỹ thuật, giải thưởng, hoạt động tôn vinh; 01 chuyên viên làm công tác chuyên môn kiêm văn thư lưu trữ, thủ quỹ, 01 kế toán kiêm tạp vụ, 01 lái xe.
- Bổ sung:  01 lãnh đạo( phó chủ tịch) và 06 chuyên viên.
 
c.Tiến độ:
-Năm 2013 bổ sung  4 biên chế: 01 Phó chủ tịch và 3 chuyên viên: 1 chuyên viên phụ trách trang Web, 01 chuyên viên là phóng viên tin bài, ảnh thời sự và bài phỏng vấn; 01 chuyên viên phụ trách công tác tư vấn phản biện giám định xã hội  (đối với các đề án thuộc các ngành văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, môi trường…).
-Năm 2014: Bổ sung 03 biên chế: 01 chuyên viên tham mưu, giúp việc  công tác thông tin tổng hợp, thi đua khen thưởng, công tác phát triển các hội thành viên; 01 chuyên viên phụ trách công tác khoa học lĩnh vực xã hội và nhân văn kiêm công tác đối ngoại; 01 chuyên viên phụ trách công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội( đối với các đề án thuộc các ngành  kinh tế kỹ thuật.
 
4. Tổ chức đảng, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội.
- Thành lập đảng đoàn Liên hiệp hội( Ban thường vụ Liên hiệp hội trình Ban thường vụ tỉnh uỷ).
- Cũng cố chi bộ, tổ chức công đoàn ( các đồng chí lãnh đạo chuyên trách là cán bộ nghỉ hưu sinh hoạt chi bộ tại cơ quan). Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên khối liên cơ quan
- Từng bước xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền về việc thành lập Quỹ sáng tạo và một số trung tâm tư vấn trực thuộc Liên hiệp hội.
 
5. Tiêu chuẩn tuyển dụng và chế độ chính sách.
 
a. Tiêu chuẩn:
- Đối với lãnh đạo chuyên trách: Hiện tại đã có 02 đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch là cán bộ nghỉ hưu, trình độ đại học trở lên các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Cần bổ sung 01 Phó chủ tịch trẻ, trình độ đại học trở lên ngành kỹ thuật, tâm huyết, năng động, sáng tạo.
- Đối với cán bộ, chuyên viên công tác tại Liên hiệp hội: Phải có trình độ đại học trở lên, trong đó có tỷ lệ trên đại hoc( thạc sỹ, tiễn sỹ), thành thạo tin học văn phòng... Nhiệt tình, tâm huyết, năng động  cùng chung sức xây dựng một tổ chức mới.
Kết hợp tuyển chọn những người đã trải nghiệm, am hiểu  thực tiễn với tuyển chọn sinh viên có năng lực, có triển vọng phát triển.
Bảo đảm đồng bộ giữ các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; đồng bộ, hợp lý giữ các khối ngành nông lâm nghiệp, Công nghiệp, văn hoá xã hội...
- Đối với cán bộ nghỉ hưu, những người ngoài biên chế có trình độ, năng lực, tâm huyết và có sức khoẻ, Liên hiệp hội có thể hợp đồng làm việc.
 
a. Chế độ, chính sách:
 
a.1. Đào tạo, bồi dưỡng.
Liên hiệp hội Sơn La là một tổ chức mới, công việc mới, cán bộ mới. Cán bộ tuyển về được ưu tiên đào tạo lại một cách khẩn trương, tích cực thông qua các hình thức khác nhau:
- Đi tập huấn,bồi dưỡng tại các lớp do Liên hiệp hội Việt Nam và các ngành Liên quan ở trung ương tổ chức hoặc tổ chức tại Sơn la. Nội dung tập huấn,bồi dưỡng:  Công tác vận động trí thức, vận động hướng dẫn phát triển hội viên, Hội thành viên; Công tác hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng khoa học và các hoạt động tôn vinh; Công tác tư vấn, phản biện và  giám định xã hội; Công tác lập và bảo vệ kế hoạch; Quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Xây dựng đề án, dự án chuyên môn; Hợp tác quốc tế...
- Đi nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn về các nội dung trên.
- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước
- Đào tạo nâng cấp bằng chuyên môn hoặc học thêm văn bằng 2, ngoại ngữ, công nghệ thông tin...
 
a.2. Chế độ chính sách khác:
- Các chức danh lãnh đạo chuyên trách( Chủ tịch, Phó chủ tịch) và  Tổng thư ký) trong biên chế của Liên hiệp hội được hưởng các chế độ, chính sách, phụ cấp trách nhiệm như Chánh Phó giám đốc các sở ngành, cán hộ các ban đảng, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh.
- Cán bộ nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách, ngoài chế độ phụ cấp, được chế độ xăng xe, công tác phí và chi khác  để phục vụ cho hoạt động.
- Chánh, phó văn phòng, Trưởng phó ban chuyên môn và chuyên viên công tác tại Liên hiệp hội được hưởng lương và phụ cấp, chế độ công vụ  như cán bộ trưởng phó phòng, chuyên viên của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
 
 
PHẦN IV
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.
          1. Đề án này được trình Ban thường vụ tỉnh uỷ thông qua và chỉ đạo thể chế hoá về mặt nhà nước
         2. UBND tỉnh ra quyết định phê chuẩn đề án và trình HĐND về chỉ tiêu bổ sung biên chế hàng năm cho Liên hiệp hội, giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp với Liên hiệp hội triển khai thực hiện.
 3.Liên hiệp hội chủ trì nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Điều lệ trình UBND tỉnh phê chuẩn phù hợp với tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị định 45/NĐ-CP của Chính Phủ. Bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp hội và cơ quan Liên hiệp hội theo mô hình tổ chức bộ máy mới.
 4. Đề xuất, kiến nghị:
- Ban thường vụ tỉnh uỷ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW  Ban chấp hành trung ương Đảng( khoá X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và  3 năm thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”. Ban hành Chỉ thị chỉ đạo tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết định vận dụng tạm thời hoặc kiến nghị với Nhà nước thống nhất chỉ đạo xem xét giải quyết  chế độ chính sách đối với cán bộ làm việc tại Liên hiệp hội(như đối với cán bộ ở cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh).
       - UBND tỉnh cho đầu tư trụ sở  liên cơ ( trụ sở cũ của Ban tái định cư thuỷ điện Sơn La), nâng cấp hội trường, bổ sung phòng làm việc( trụ sở còn một số phòng), bổ sung phương tiện làm việc theo số biên chế tăng lên của Liên hiệp hội.
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh:  Những Hội ngành Trung ương  nào thuộc diện đặc thù theo quy định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nếu Hội ngành tương ứng của địa phương hoạt động tốt thì đề nghị Tỉnh xem xét bổ sung vào danh sách các hội đặc thù của địa phương. Những hội không đặc thù được xem xét hỗ trợ ở các mức độ khác nhau.
Bản đề án này được vận dụng xây dựng theo mẫu đề án do Bộ Nội vụ hướng dẫn, có tham khảo một số đề án của các tỉnh bạn và tiếp thu ý kiến tham gia của hội nghị tư vấn của các Ban đảng và Sở Nội vụ.
Liên hiệp hội kính trình Ban thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét quyết định.
                               
 
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);   
-  Ban cán sự UBND Tỉnh (b/c)
- Ban Dân vận tỉnh uỷ, Ban Tổ chức   tỉnh uỷ, Sở Nội vụ( để thẩm định)
- Lưu VP LHHSL.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
 
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Ths. Trần Đình Yến
 

Số lần đọc : 3445   Cập nhật lần cuối: 13/08/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10923973

Số người Onlne: 56