Nghiên cứu → Khoa học - Công nghệ

Về việc quy định hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các hội KH&KT địa phương


Về việc quy định hoạt động TVPB&GĐXH  của Liên hiệp các hội KH&KT địa phương
 
            Ngày 14/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động Tư vấn Phản biện & Giám định xã hội (TVPB) của Liên hiệp các hội KH&KT Việt nam, bao gồm các hội thành viên  (Hội chuyên ngành toàn quốc và Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, thành phố), thay thế quyết định 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002. Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam có văn bản số 819/HD-LHHVN ngày 01/10/2014 của hướng dẫn các Liên hiệp hội địa phương trình UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện ở địa phương.
            Giai đoạn 2002-2014, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam cũng hướng dẫn Liên hiệp hội địa phương trình UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện quyết định 22/2002/QĐ-TTg ở địa phương. Nhưng giai đoạn này có hơn 20 tỉnh ban hành, còn 40 tỉnh không ban hành. Sang giai đoạn mới của Quyết định 14/2014/QĐ-TTg tình hình có chuyển biến tích cực hơn. Đến nay đã có 26 tỉnh, Thành phố ban hành. Trong số này có 14 tỉnh ban hành trước Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (VBQPPL) có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, còn lại 12 tỉnh ban hành sau thời điểm đó.
            Kể cả 02 giai đoạn đã có 48 tỉnh, Thành phố ban hành. Còn 15 địa phương chưa ban hành. Nếu kể số địa phương banh hành thực hiện theo quyết định 22/2002/QĐ-TTg phải ban hành lại theo tinh thần mới của quyết định 14/2014/QĐ-TTg thì còn gần 40 tỉnh.
            Theo thông tin chia sẻ của các Liên hiệp hội địa phương tại các nghị giao ban, hội thảo chuyên đề, nhìn chung, việc ban hành văn bản quy phạm của chính quyền tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động TVPB của Liên hiệp hội địa phương. Nhưng việc ban hành văn bản của địa phương cũng có những vấn đề.
            Theo ý kiến của Sở Tư pháp và sở Nội Vụ ở địa phương thì, quyết định 14/2014/QĐ-TTg cũng như Điều 10 của  (Tổ chức thực hiện), Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố  trực tiếp thi hành quyết định, không có điều khoản nào, điểm nào Thủ tướng chính phủ giao cho cấp dưới quy định chi tiết. Nhưng địa phương thấy cần ban hành thì vận dụng Điều 28 của Luật ban hành VBQPPL  (năm 2015).
            Theo Điều 28 của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, có hiệu lực từ 01/7/2016 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định trong 03 trường hợp:
1. Quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;
3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.
            Như vậy, điểm 01 không áp dụng được, vì Thủ tướng không giao cho cấp dưới quy định chi tiết điều khoản nào cả. Việc vận dụng của các tỉnh là căn cứ điểm 2, điểm 3, chủ yếu và trực tiếp là điểm 2.
            Vấn đề cần lưu ý là, các tỉnh ban hành VBQPPL là để quyết định các biện pháp thi hành quyết định 14/2014/QĐ-TTg, chứ không quy định lại các điều khoản hoặc quy định vượt ra khỏi quyết định 14/2014/QĐ-TTg.  (Điểm 3, Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong Luật tổ chức chính quyền các cấp năm 2015 cũng quy định: Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên)
            Như trên đã nói, còn nhiều tỉnh cần ban hành mới hoặc ban hành lại quyết định về hoạt động TVPB của liên hiệp hội địa phương. Việc ban hành quyết định của UBND tỉnh, thành phố trong tình hình mới đặt ra một số vấn đề rất đáng quan tâm. .
            Nội dung quyết định. Thực tế, có hai nhóm tỉnh quy định khác nhau. Một nhóm quy định trùng lặp nhiều các điều khoản trong quyết định 14/2014/QĐ-TTg. Một nhóm quy định ít trùng lặp hơn. Điển hình trong số này là quyết định 50/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo Sở Tư pháp địa phương, những tỉnh chuẩn bị ban hành mới hoặc ban hành lại quyết định thì cần thực hiện đúng Luật ban hành VBQPPL năm 2015, có hiệu lực từ 1/7/2016, không quy định lặp lại quyết định của Thủ tướng thì dễ được thẩm định và thông qua hơn là quy định lặp lại.
            Dung lượng quyết định  (và quy định kèm theo). Có tỉnh quy định ngắn gọn  (4-6 trang). Có tỉnh quy định dài tới 10-13 trang. Những tỉnh quy định dài là do đưa cả những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu về TVPB&GĐXH  (theo hướng dẫn của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) vào trong văn bản của tỉnh. Có thể chỉ nên quy định ngắn gọn mấy trang về đối tượng, phạm vi, hình thức, mức độ TVPB, cơ chế tài chính, phân công trách nhiệm các cấp, các ngành, còn nghiệp vụ chuyên sâu để Liên hiệp hội và Hội đồng TVPB trực tiếp vận dụng thực hiện hướng dẫn của Liên hiệp hôi Việt Nam.
            Hình thức quyết định. Quyết định 22/2002/QĐ-TTG trước đây và Quyết định 14/2014/QĐ-TTg hiện nay của Thủ tướng chính phủ đều là quyết định trực tiếp  (chứ không phải quyết định ban hành quy định kèm theo). Còn quyết định của tất cả các tỉnh, thành phố là quyết định thứ cấp lại ban hành quy định kèm theo. Chưa có tỉnh nào ban hành quyết định trực tiếp. Theo Nghị định 43/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, thì loại văn bản quyết định của Thủ tướng chính phủ cũng như quyết định của UBND tỉnh có 02 hình thức: Quyết định trực tiếp và quyết định ban hành quy định kèm theo.  (Phụ lục I, mẫu quyết định số 04, 05 - đối với quyết định của Thủ tướng; Mẫu quyết định 18, 19- đối với quyết định của UBND tỉnh). Để cho đơn giản, các tỉnh, thành phố). Trong trường hợp này, cũng như quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh nên ban hành quyết định trực tiếp về hoạt động TVPB của liên hiệp hội địa phương.
            Cơ quan trình. Quyết định 22/2002/QĐ-TTg là do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình. Còn quyết định 14/2014/QĐ-TTg là do Bộ KH&CN trình.Trong số hơn 40 tỉnh ban hành quyết định  (trong cả 02 giai đoạn: giai đoạn của quyết định 22/2002/QĐ-TTg và giai đoạn của quyết định 14/2014/QĐ-TTG) thì hơn 1/3 là do Liên hiệp các hội KH&KT địa phương trình, còn gần 2/3 là do Sở kế hoạch & Đầu tư, Sở khoa học &Công nghệ, Sở Nội vụ trình, cá biệt do liên ngành trình  (sở KH&CN với Liên hiệp hội, hoặc Sở KH&CN-Sở Nội vụ- Liên hiệp hội). Theo quy định của Luật ban hành VBQPPL  (2015), chỉ có cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chủ trì xây dựng và trình VBQPPL, sở Tư pháp thẩm định. Do đó, đối với những tỉnh chuẩn bị ban hành mới hay ban hành lại quyết định về hoạt động TVPB của Liên hiệp hội địa phương, cần tổ chức hội nghị tư vấn liên ngành để thống nhất. Hội nghị gồm lãnh đạo Liên hiệp hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, sở KH&CN cùng các ngành liên quan. Trên cơ sở đó, Liên hiệp hội trình UBND tỉnh về sự cần thiết ban hành quyết định của UBND tỉnh, cơ quan chủ trì chuẩn bị và trình, cơ quan phối hợp (kèm theo biên bản tư vấn liên ngành). Liên hiệp hội chủ trì chuẩn bị và trình thì chủ động, thuận hơn, nhưng không phải tỉnh nào cũng chấp thuận, vì Liên hiệp hội không phải là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh. Có khả năng, phổ biến là Sở KH&CN chủ trì chuẩn bị và trình. Nhưng Liên hiệp cần chủ động xây dựng dự thảo quyết định của UBND tỉnh; sở KH&CN chủ trì tổ chức lấy ý kiến tham gia; Liên hiệp hội phối hợp tiếp thu hoàn thiện; Sở KH&CN chuyển sở Tư pháp thẩm định.
            Dù ít nhiều khác nhau do tính đặc thù của của địa phương này so với địa phương khác, nhưng nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH của Liên Liên hiệp ở địa phương cơ bản là như nhau. Những địa phương chuẩn bị ban hành mới hay ban hành lại quyết định về hoạt động TVPB của Liên hiệp hội ở địa phương, thì Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh là một trong những quyết định rất đáng để tham khảo. Đây là quyết định ban hành quy định  (gồm quyết định 3 điều và quy định 8 điều, tất cả 5 trang). Nhân đây, xin giới thiệu 01 mẫu quyết định trực tiếp  (4 trang, 2 điều)
                                                                        Phan Đức
 
 
 

Số lần đọc : 2516   Cập nhật lần cuối: 16/05/2017

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11063321

Số người Onlne: 31