Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020


 

 
 UỶ BAN NHÂN DÂN
 
TỈNH SƠN LA
 
 
Số: 2021/QĐ-UBND
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Sơn La, ngày 07 tháng 9 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 
 tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2014 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW  ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 101/TTr-SCT ngày 18 tháng 8 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉn; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thông tin và truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Đ/c CVP; Đ/c Huy Anh-PCVP;
- Lưu VT, Biên KTN, 30 bản.
 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 
KT. CHỦ TỊCH
 
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Bùi Đức Hải
 

Nội dung kèm theo quyết định tải về tại đây

 

 

Số lần đọc : 5709   Cập nhật lần cuối: 19/10/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12861958

Số người Onlne: 43