Nghiên cứu → Đa chiều

Trường Chính trị Sơn La với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch


 

 

 

Trường Chính trị Sơn La với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch
 
 
                                                                                                  Bùi Thị Hậu
                                                                                                 Trường Chính trị tỉnh Sơn La
 
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, các thế lực thù địch, phản động lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, cảnh giác và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng của toàn Đảng, toàn dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
           Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết chỉ rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các trường Chính trị, thành phố.
            Trường Chính trị tỉnh Sơn La có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ trong toàn tỉnh, đồng thời cũng là đơn vị có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG ngày 24/9/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện: Trong công tác  đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học và trong công tác tuyên truyền. Nhà trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến toàn thể cán bộ, viên chức và học viên nhà trường; xây dựng chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Bản tin lý luận và thực tiễn, trên trang Website của trường.Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thông qua công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học Trường Chính trị Sơn La đã thực hiện có hiệu quả và góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhà trường tổ chức công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: thông qua sinh hoạt Đảng bộ (qua hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chính trị với nghi thức chào cờ hằng tháng, hội nghị tổng kết), qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề. Chỉ đạo giảng viên lồng ghép vào các bài giảng của từng môn học, liên hệ định hướng cho học viên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung chưa sâu; một số giảng viên nghiên cứu về Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị chưa sâu sắc và việc liên hệ vận dụng, định hướng cho học viên về ý thức, trách nhiệm tham gia thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế; số lượng bài viết của giảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên các kênh tuyên truyền chưa nhiều, nội dung chưa phong phú, đa dạng.

Đồng chí Lò Thị Thúy Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,  Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đến các đảng viên trong Đảng bộ
         
Trong những năm tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:
           Thứ nhấtĐảng ủy Nhà trường tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và thế giới cho cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường tổ chức hội nghị chuyên đề cho đảng viên và học viên, kiểm tra giám sát các chi bộ trong quá trình thực hiện. Về nội dung tuyên truyền, Đảng ủy tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng tới đảng viên: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, viên chức và học viênnhà trường. Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, viên chức, học viên sử dụng Internet, mạng xã hội theo quy định, giữ nghiêm kỷ luật thông tin đối với các vấn đề chính trị thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.
           Thứ hai, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế để góp phần vào nhiệm vụ tổng kết lý luận và thực tiễn, các luận cứ khoa học để đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua các hoạt động như: Giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu vào các đề án, đề tài khoa học cấp tỉnh để đóng góp các ý kiến có giá trị cho các cơ quan ban, ngành của tỉnh trên các lĩnh vực; Nhà trường tổ chức thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa và tổ chức có hiệu quả hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa nhằm nghiên cứu tổng kết lý luân và thực tiễn về: công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các mô hình điển hình tiên tiến của địa phương về lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội…để gắn và phục vụ cho việc giảng dạy lý luận và nghiên cứu tổng kết thực tiễn.
             Thứ ba, Ở trường Chính trị tỉnh, đội ngũ giảng viên là những người giảng dạy về lý luận chính trị, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Giảng viên xây dựng cho người học ý thức trách nhiệm của mình đối với việc đấu tranh bảo vệ Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc lịch sử Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ dân tộc.
         Trong tình hình thế giới hiện đang diễn ra với những diễn biến phức tạp khó lường, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để chống phá cách mạng XHCN, muốn xoá bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Giảng viên phân tích chỉ ra các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta hiện nay để học viên nhận diện. Việc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nó liên quan đến đến sự tồn vong của chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi Đảng ta cần phải lãnh chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi.
           Trong quá trình giảng dạy các môn lý luận chính trị, giảng viên phân tích, khẳng định để học viên thấy được tính đúng đắn, khoa học và giá trị về mặt lý luận - thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng ta; giảng viên khẳng định quá trình Đảng ta vận dụng, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.        
          Thực tiễn Việt Nam và thế giới cũng đã vượt qua sự công kích, chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn đứng vững, vẫn là ngọn đuốc soi đường cho tương lai của nhân loại. Ngay từ năm 1930, khi mới ra đời Đảng ta đã xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng cho Đảng, đến Đại hội lần thứ VII, Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Hơn 90 năm qua đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Do vậy, việc thực hiện bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay là cấn thiết và phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển không ngừng, có sức sống mãnh liệt đó là điều kiện quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng thành công CNXH.
          Thứ tư, Đối với người học: Học viên của Trường Chính trị tỉnh là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và cấp cơ sở. Họ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc tiếp thu và tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở đơn vị, cơ sở. Do vậy, mỗi người học cần xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị là trách nhiệm, nghĩa vụ quyền hạn của cán bộ, đảng viên để xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, tích cực trong việc tiếp thu kiến thức lý luận và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như việc tham gia thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở.
Giờ học của học viên Lớp TCLLCT-HC tại Trường Chính trị tỉnh Sơn La
          
Trong môi trường giáo dục lý luận nào thì việc tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng rất cần thiết, cần được coi trọng, song đối với Trường Chính trị tỉnh, nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh thì việc nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, cần phải được quan tâm và tiến hành một cách thường xuyên.
 
Tài liệu tham khảo:
       1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, XII
       2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) và Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011)
       3. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), Nxb Chính trị quốc gia.
       4. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.                   
 

 

 

Số lần đọc : 211   Cập nhật lần cuối: 28/01/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10915302

Số người Onlne: 120