Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Thông báo định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Sơn La năm 2014


               UBND TỈNH SƠN LA                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                               
                                      Số: 125 /TB- KHCN                                  Sơn La, ngày 10 tháng  4 năm 2013
                          
             THÔNG BÁO
                     Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
             tỉnh Sơn La năm 2014
 

 

      Căn cứ hướng dẫn số: 159/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ  về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2014.
 
      Trên cơ sở  ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng tại phiên họp thứ  tư  Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức vào ngày  04. 04. 2013.
 
Sở Khoa học và Công nghệ  cơ quan Thường trực của Hội đồng KHCN cấp tỉnh  Thông báo  định hướng nghiên cứu và ứng dụng  khoa học công nghệ  năm 2014 như sau:
 
I. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  NĂM 2014:
 
 Tập trung triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   thực hiện Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
 Triển khai thực hiện các  dự án KH&CN được phê duyệt tại chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020.
 
 Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2013. Ưu tiên đầu tư  hỗ trợ các dự án SXTN, đề tài ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, các đề tài, dự án ứng dụng công nghệ sinh học, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.
 
 Nghiên cứu các vấn đề nhằm khai thác  có hiệu quả nguồn lợi từ lòng hồ thủy điện Sơn La. Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề  nhằm ổn định và phát triển kinh tế tại các vùng tái định cư thủy điện Sơn La.
 
Cụ thể trên các lĩnh vực :
 
 
1.     Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, y tế, giáo dục.
Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới cụ thể hoá chiến lược, kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tỉnh, Nghị Quyết  Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII  làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La. Nghiên cứu các giải pháp đổi mới nâng cao công tác xây dựng đảng trong tình hình mới.
 
 Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại trong chuẩn đoán,  phòng bệnh và chữa bệnh. Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật mới trong điều trị, phục hồi chức năng.
 
Nghiên cứu đánh giá chất lượng về dân số và mô hình bệnh tật ở địa phương. Xây dựng mô hình và giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế như quản lý dược, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.  
 
 Điều tra đánh giá trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh  để làm cơ sở xây dựng lộ trình đào tạo nguồn nhân lực theo các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển: Đào tạo trong nước, nước ngoài, đào tạo tại chỗ.
          Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo theo  đúng tinh thần chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương. Khuyến khích các đề tài khoa học  về  đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
 
 
         2. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
 
 Tập trung ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong tuyển chọn tạo giống cây trồng vật nuôi, kỹ thụât canh tác, bảo quản, thu hoạch và chế biên.
Ứng dụng các tiến bộ KHCN  nhằm ổn định dân cư phát triển kinh tế- xã hội vùng di dân dự án Thủy điện Sơn La. Nghiên cứu xây dựng mô hình nông thôn mới gắn với các giải pháp phát triển sản xuất ổn định đời sống khu vực nông thôn.Nghiên cứu mô hình quản lý sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.
 
Nghiên cứu  xây dựngmô hình  phát triển chăn nuôi đại gia súc qui mô hộ gia đình có sự đỡ đầu của doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã.
 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa nông sản. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen các giống cây trồng, vật nuôi quí hiếm của tỉnh.
 
           Ứng dụng các tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông - lâm nghiệp (ứng dụng  mở rộng mô hình trồng cam canh, quýt ngọt huyện Phù Yên) . Ứng dụng công nghệ sinh học bảo tồn, lưu giữ và khai thác hợp lý nguồn gen quí hiếm của địa phương. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.
 
Nghiên cứu các đề tài, dự án nhằm  khai thác hiệu quả nguồn thủy sản lòng hồ thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.
 
Ứng dụng KHCN phát triển nông nghiệp công nghệ cao dưới dạng các mô hình: Mô hình công nghệ cao, thâm canh cao, mô hình thu nhập cao; Mô hình xoá đói giảm nghèo bằng ứng dụng tiến bộ KHCN. Mô hình Nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững . Nghiên cứu mô hình HTX, DN đỡ đầu cho các hộ gia đình phát triển chăn nuôi đại gia súc.
 
   
 
 3.Công nghiệp, xây dựng, giao thông thủy lợi
 
 
       Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp, khai thác lợi thế của tỉnh, ưu tiên công nghệ sử dụng vật liệu địa phương trong giao thông nông thôn, thuỷ lợi, xây dựng.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong phát triển các ngành công nghiệp: thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản.Ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong khôi phục và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
 
        Ưu tiên đầu tư thực hiện các  dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới. (Chế biến nông lâm sản, lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, chế phẩm sinh học...). Ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Các dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất vật liệu không nung từ nguyên liệu sẵn có của địa phương.  
 
       Triển khai các dự án ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải của công nghiệp chế biến khoáng sản.
 
 Ứng dụng công nghệ mới để khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí sinh học.
 
 
 
4.Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, bảo vệ môi trường, thông tin truyền thông:
 
      Nghiên cứu dự báo về xu thế phát triển của thị trường có liên quan tới sản phẩm của tỉnh; nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh.
 
      Tập trung  nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN để  bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;  Nghiên cứu đồng bộ các giải pháp để tăng độ che phủ của rừng, nâng cao thu nhập cho người dân.
  
      Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ dự báo tiên tiến để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro một số dạng thiên tai nguy hiểm thường xẩy ra trên địa bàn tỉnh.
 
      Tập trung đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.
 
 
 II.  NỘI DUNG ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN BAO GỒM:
 
         
 
1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
         
 Đề tài theo mẫu Phiếu đề xuất đề tài cấp tỉnh
 
Dự án SXTN theo mẫu Phiếu đề xuất dự án SXTN cấp tỉnh.
 
 
           2. Đề xuất các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KHCN bao gồm:
          Các dự án đầu tư để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các phòng thí nghiệm, các tổ chức nghiên cứu, phát triển tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN: Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân vv...
 
Các dự án xây dựng và đầu tư chiều sâu cho các tổ chức KH&CN gồm: Trung tâm ứng dung tiến bộ KH&CN, Trung tâm phân tích, kiểm nghiêm, kiểm định đo lường; Trung tâm tin học và thông tin KHCN; Thư viện điện tử; Phòng thí nghiệm; các trung tâm, trạm trại thực nghiệm để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc chuyển giao công nghệ.
 
 III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
 
         
 
 1.Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN:
 
 
  Từ  tháng 03 đến hết ngày 31/5/2013 các dự án phải được xây dựng với đầy đủ thông tin về: Chủ trương đầu tư, các số liệu về tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư cho các năm được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời gưỉ đến Sở Kế hoạch Đầu tư để hoàn thiện các thủ tục thẩm định  trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
 Trước ngày 15 tháng 6/2013  Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp giử Bộ Khoa học và Công nghệ để Bộ KH&CN thống nhất với Bộ KH&ĐT bố trí kế hoạch vốn ( danh mục tổng hợp theo Phụ lục 5 và có đầy đủ  hồ sơ dự án theo quy định hiện hành về đầu tư XDCB).
 
 
2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước
 
Trước ngày 30/5/2013 sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xem xét lựa chọn đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, đặc hàng của  lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh gửi Bộ KH&CN.
 
  
 
3. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.
 
Từ  tháng 4 đến  ngày 30 tháng  05 năm 2013 các đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở tổng hợp.
 
Tháng 06 năm 2013 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hội đồng xác định danh mục đề tài, dự án trình UBND tỉnh phê duyệt
 
Tháng 06 năm 2013 đến ngày 25 tháng 7 năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án; tổ chức thẩm định dự toán kinh phí. Tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Trước ngày 30 tháng 07 năm 2013,  Sở Khoa học và Công nghệ  báo cáo kế hoạch năm 2014 với BộKhoa học và Công nghệ.
 
        Sở Khoa học và Công nghệ  đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị, UBND Thành phố và các huyện quan tâm triển khai thực hiện.
 
 
 
  Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC
  - Thường trực Tỉnh ủy (để bc)
  - TT HĐND, UBND (để bc)
  - Bộ KH&CN (để bc)
  - Các sở ban ngành, đoàn thể
  - Các tổ chức khoa học, đơn vị sự nghiệp                                      ( đã ký)
  - Các doanh nghiệp
  - UBND, phòng CT các huyện, Thành phố                                  
  - Thành viên HĐKH tỉnh khóa VIII                            
  - Lưu VT, TTHĐ, QLKH                                                                              Phạm Quang An
 

Số lần đọc : 3623   Cập nhật lần cuối: 17/04/2013

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862084

Số người Onlne: 20