Văn bản → Văn bản hệ thống Liên hiệp hội

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La năm 2020


 

 

 

 

UBND TỈNH SƠN LA
BAN TÔ CHỨC
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
LẦN THÚ 7, NĂM 2020
 

 

 
Số: 02/TB-BTCHT
 

 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2020


 

THÔNG BÁO

 
V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020
 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7 năm 2020. Từ tháng 2/2020 đến nay, Ban Tổ chức đã tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Hội thi đến các đơn vị và cá nhân có tiềm năng trên địa bàn các huyện, thành phố.  

 

Theo Thể lệ Hội thi, thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/9/2020. Tuy nhiên, do tác động chung của dịch Covid-19 công tác tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Hội thi chưa thật sự sâu, rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo Hội thi đạt hiệu quả, thu hút được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia.  

 

Ban Tổ chức Hội thi quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7 đến hết ngày 15/10/2020.  

 

Trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, có giải pháp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi./.  

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Đăng website susta.vn; 
- Lưu VTLHH, HT2020.
 

 TM. BAN TÔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 
(Đã kí) 

 

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI
Lường Thị Loan

 

 

 

Số lần đọc : 1506   Cập nhật lần cuối: 30/09/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13176953

Số người Onlne: 31

Thông tin doanh nghiệp