Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố


 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


 Số:  1799/QĐ-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Sơn La, ngày  26  tháng  7 năm 2016
 

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015
của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTgngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
            Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số  563/TTr-SNV ngày  26  tháng  7  năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (có danh sách và báo cáo kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ số cải cách hành chính năm 2015, các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố quán triệt, rút kinh nghiệm, có các giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, (D160b)
 
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
  Cầm Ngọc Minh   
 
 
 

Số lần đọc : 3938   Cập nhật lần cuối: 01/08/2016

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867431

Số người Onlne: 55