Nghiên cứu → Đa chiều

Nữ trí thức với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La


 

 

 

NỮ TRÍ THỨC VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA
 
Phạm Thị Hà
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La
 
         Trong những năm vừa qua Sơn La có sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, quy mô kinh tế được mở rộng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các thành phần kinh tế có bước phát triển tiến bộ. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được tăng cường, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng cao; tỉnh Sơn La được xếp trong tốp đầu về phát triển kinh tế của các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh Sơn La được như ngày hôm nay, trong đó có sự đóng góp không nhỏ về trí tuệ, công sức của đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ nữ trí thức nói riêng.
1. Khái niệm Trí thức và đội ngũ nữ trí thức tỉnh Sơn La
        1.1. Khái niệm trí thức
    Theo các từ điển bách khoa, từ điển phổ thông, theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và các bài viết gần đây thì “Trí thức” được hiểu là những người lao động trí óc, có học vấn cao, hiểu biết rộng, quan tâm về thời cuộc.
    Năm 1947, Bác Hồ cũng đã đề cập đến trình độ học vấn tối thiểu của trí thức trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Bác quan niệm: Một người học xong đại học, làm việc trí óc, có thể gọi là có trí thức. Học vấn đại học mới chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Muốn thành một người trí thức hoàn toàn, quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả tri thức trong đời sống xã hội, phục vụ dân sinh.
    Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã nêu: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”và khẳng định “Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”.
    1.2. Đội ngũ nữ trí thức tỉnh Sơn La
          Theo số liệu thông kê của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đến hết năm 2020 toàn tỉnh có trên 34.000 nữ trí thức. Trong đó có 02 nữ PGS.TS chiếm 25% tổng số PGS.TS toàn tỉnh; 46 nữ tiến sỹ; 11 nữ Bác sỹ chuyên khoa II (Tổng số 45 BS.CKII) chiếm 24,4%; có 01 nữ anh hùng lao động.
Những năm qua đội ngũ nữ trí thức trong tỉnh luôn phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng nhân dân trong hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. Với kết quả đó đội ngũ nữ trí thức có nhiều đóng góp quan trọng vào ban hành và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình khoa học, văn hóa, nghệ thuật có giá trị, nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống.
          2. Nữ Trí thức với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La
2.1. Trong lĩnh vực kinh tế
Thực hiện các chủ trương của tỉnh về triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hình thành các vùng nguyên liệu nông sản tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; tăng cường sử dụng các giống mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nữ trí thức với vai trò chủ đạo trong chuyển đổi sản xuất nông, lâm nghiệp đã tích cực hăng hái trong triển khai thực hiện các chương trình kinh tế trọng tâm của địa phương như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ trương chuyển đổi từ trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, thực hiện sản xuất theo vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá, phát triển nuôi các lồng trên lòng hồ thủy điện. Đội ngũ nữ trí thức đã tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách và nghiên cứu các đề tài, đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi về phát triển nông nghiệp, nông thôntạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, tiên phong trong việc chuyển đổi về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ lệ cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây, con có giá trị kinh tế cao và ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, đời sống đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao được các cấp, các ngành ghi nhận.
Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, lực lượng nữ trí thức trong doanh nghiệp và Hợp tác xã của tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Lực lượng nữ doanh nhân đã năng động bám sát thị trường, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, hình thành và phát triển, lực lượng nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã giỏi trong sản xuất kinh doanh và cải tiến cung cấp các dịch vụ với chất lượng ngày càng cao, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Họ là những người tiên phong hướng tới tạo dựng một nền sản xuất sạch, vì sức khỏe của cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt, năm 2020 trước khủng hoảng dịch bệnh Covid-19, một lần nữa đã cho thấy vai trò doanh nhân nữ khi làm chủ được hoạt động của doanh nghiệp với việc nỗ lực duy trì đội ngũ nhân tài, truyền năng lượng tích cực cho nhân viên, cộng sự của mình đồng thời duy trì tổ chức, bảo vệ khách hàng chủ chốt đồng hành.
2.2. Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, khoa học công nghệ
Đội ngũ nữ trí thức trong ngành giáo dục chiếm tỷ lệ trên 68%, đã đóng vai trò quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực về số lượng, đa dạng cơ cấu, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp, dịch vụ. Nữ trí thức ngành giáo dục của tỉnh luôn tận tâm, tận tuỵ với nghề, kiên trì bám trụ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thông qua bài giảng, hướng dẫn các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên kiến thức để góp phần phát triển kinh tế khi rời ghế nhà trường; thông qua các chương trình tập huấn hướng dẫn nông dân, công nhân tiếp thu và ứng dụng các thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, thực hiện cơ giới hóa; phát minh những sáng kiến khoa học góp phần phát triển xã hội theo hướng hiện đại và bền vững. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được kiện toàn, sắp xếp; chất lượng đào tạo nghề được nâng lên đáp ứng nhu cầu của xã hội; Với những cống hiến cho sự nghiệp nhiều nữ nhà giáo đã nhận được những danh hiệu cao quý, được cấp bằng lao động sáng tạo, các giải thưởng khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ và Nhà nước, được các cấp ghi nhận. Đến nay toàn tỉnh có 16 nữ Nhà giáo ưu tú, 05 nữ nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Trong tổng số 12 phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố có 05 nữ trưởng phòng chiếm 41,6%; với 316 nữ Hiệu trưởng các trường, chiếm 54%; 636 nữ Phó hiệu trưởng các trường, chiếm 61%. Đội ngũ nữ trí thức trong ngành đã góp phần rất quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, trình độ khoa học và công nghệ. Tiêu biểu Nhà giáo ưu tú Hoàng Kim Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Giải thưởng tài năng sáng tạo, Giải thưởng phụ nữ Việt Nam, 02 Bằng lao động sáng tạo, Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhì; PGS.TS Bùi Thị Thanh Hoa - Trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc; Nhà giáo ưu tú Trần La Giang Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La…
 Ngành Y tế với tỷ lệ nữ chiếm trên 60% cán bộ của ngành, đội ngũ trí thức trong ngành đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm quan trọng đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao; mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển. Trình độ chuyên môn của nữ ngành y ngày càng được nâng cao, đến nay toàn tỉnh có 11 nữ Thầy thuốc ưu tú; có 11 nữ BS.CKII. Đội ngũ nữ trí thức thể hiện rõ khả năng, năng lực trong công tác, tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng khám, chữa bệnh, tiểu biểu như Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII Cầm Thị Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Chủ tịch Hội Đông y tham gia nhiều công trình nghiên cứu đã được áp dụng vào thực tế với quy mô trong, ngoài tỉnh và trên toàn quốc.
Nữ trí thức có vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, truyền thống đoàn kết, phấn khởi, nhiệt tình, hăng say lao động, sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tốt về tư tưởng chính trị và nghệ thuật phục vụ tiết thực nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đời sống tinh thần đồng bào các dân tộc. Tích cực tham gia các trại sáng tác của Trung ương, tỉnh, nhiều tác phẩm được sáng tác và đạt giải các cấp, được in, phổ biến rộng rãi trên tạp chí, trên mạng, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác. Đến nay toàn tỉnh có 4 nữ Nghệ sĩ ưu tú chiếm 33,3%, 7 nữ Nghệ nhân ưu tú chiếm 25,9%.
 Trong lĩnh vực Khoa học công nghệ:Tỷ lệ nữ trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng tăng, đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2015 đến nay, đội ngũ nữ trí thứccủa tỉnh tham gia thực hiện 50 đề tài khoa học cấp tỉnh; có 05 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh; có 08 giải pháp được cấp Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, chiếm 18,6%. Tiêu biểu như: Bà Lò Mai Cương, Trưởng phòng Bồi dưỡng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, đạt giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ, Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaya, 02 Bằng lao động sáng tạo và đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10; bà Đinh Thị Hoa - Trưởng phòng Quản lí tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tây Bắc đạt giải Ba Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam; Tiến sĩ Vũ Thị Đức - Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Tây Bắc với đề tài cấp Bộ và cấp tỉnh “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh sản của gà H’Mông nuôi bán công nghiệp và chăn thả tại Thuận Châu, Sơn La; bà Phạm Thị Thi - Xưởng trưởng xưởng chế biến, công ty nông nghiệp Tô Hiệu đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; Bằng lao động sáng tạo; bà Đào Thị Hiếu - Trường THCS Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; Vũ Thị Liên, Khoa Nông lâm, Trường Đại học Tây Bắc, đạt giải 3 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh…
2.3.Trong lĩnh vực chính trị
 Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, nữ trí thức ngày càng có cơ hội tiếp cận quyền tham chính, cùng với đó là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ trí thức đã tự khẳng định được năng lực, chất lượng hiệu quả trong công việc được giao. Tỷ lệ nữ trí thức tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngày một tăng về số lượng và chất lượng, hiện toàn tỉnh hiện có 92 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Có 11 nữ tham gia Cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiếm tỷ lệ 20,7% số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có 03 nữ ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chiếm tỷ lệ 20%. Cấp ủy huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 99 nữ, chiếm tỷ lệ 18,7% số ủy viên ban chấp hành; 25 nữ tham gia Ban Thường vụ huyện ủy, chiếm tỷ lệ 15,3% số ủy viên thường vụ; 02 nữ Bí thư huyện ủy chiếm tỷ lệ 12,5%; 03 nữ Phó bí thư chiếm tỷ lệ 9,6%. Cấp cơ sở có 582 nữ tham gia cấp ủy, chiếm tỷ lệ 21,5%; 120 nữ tham gia ủy viên Ban Thường vụ chiếm tỷ lệ 14,17%; 19 nữ Bí thư, chiếm tỷ lệ 9,36%; 38 nữ Phó Bí thư chiếm tỷ lệ 10,38%. Trong lãnh đạo, quản lý nhà nước: có 01 nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 01 nữ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 06 nữ trưởng các sở, ban, ngành; 20 nữ phó các sở, ban, ngành; 08 nữ Phó chủ tịch UBND huyện.
         Có thể khẳng định rằng, ngày nay trong xu thế hội nhập và phát triển, vai trò và vị thế của đội ngũ nữ trí thức trong tỉnh đã được nâng cao trên tất cả các phương diện gia đình và xã hội. Đạt được kết quả đó là nhờ sự phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của phụ nữ Việt Nam kết hợp với sự nỗ lực của chính đội ngũ nữ trí thức và sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ, động viên của người thân và gia đình.
         3. Giải pháp huy động sự tham gia đóng góp của nữ trí thức trên các lĩnh vực của tỉnh Sơn La thời gian tới
Mặc dù nữ trí thức đã có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La trong thời gia vừa qua, nhưng nữ trí thức vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại như: Tỷ lệ nữ trí thức có trình độ cao còn ít, chưa có nữ chuyên gia đầu ngành, nữ trí thức tham gia vào một số lĩnh vực còn hạn chế, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chưa có nhiều nghiên cứu khoa học; tham gia vào lĩnh vực doanh nghiệp do nữ làm chủ ít chưa tương xứng, hầu hết các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có quy mô vừa và nhỏ; một số doanh nghiệp nữ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, tuyển dụng nhân sự, xây dựng các mối quan hệ đối tác, các nguồn hỗ trợ về vốn. Những định kiến, bất bình đẳng đối với phụ nữ vẫn còn xảy ra ở một bộ phận nhỏ trong xã hội đang gây trở ngại cho sự phát triển tham gia hoạt động xã hội của nữ trí thức.
Để tạo điều kiện giúp nữ trí thức tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực của tỉnh trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau:
Một là:Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá X, Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tạo bước chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác cán bộ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.
Hai là: Quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ trí thức, theo đó cần xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ nữ trí thức. Sớm xác định những ngành, những lĩnh vực phù hợp, phát huy được thế mạnh của đội ngũ nữ trí thức.
Ba là: Có cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể để thực thi bình đẳng về cơ hội cho nữ trí thức trong mọi hoạt động nghề nghiệp. Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của nữ trí thức đối với xã hội. Phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của nữ trí thức. Khuyến khích thúc đẩy, tạo điều kiện cho nữ trí thức nghiên cứu và triển khai công nghệ trong khu vực doanh nghiệp.
Bốn là: Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút đông đảo, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế tri thức, tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của tỉnh trên các lĩnh vực.
 Năm là: Bản thân nữ trí thức cần nỗ lực vươn lên, vượt qua rào cản để tự giáo dục, rèn luyện tu dưỡng cho chính mình.
Chú trọng rèn luyện kỹ năng sống: Tự tin, sáng tạo, quyết đoán, lập kế hoạch, biết đối mặt với áp lực, biết chăm sóc bản thân và gia đình. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để tích lũy tri thức và kinh nghiệm sống, tạo thói quen suy nghĩ tích cực, sẵn sàng chia sẻ, siêng năng lao động, rèn luyện và tự chăm sóc sức khoẻ
Có ý thức cầu tiến vươn lên, giúp nhau cùng tiến bộ thì mới tận dụng có hiệu quả cao những cơ hội có được.
Cần nhận rõ vai trò của phụ nữ trong gia đình, phấn đấu trở thành người thầy có trình độ, gương mẫu cho con trẻ trong nhà; là người chủ biết tổ chức gia đình một cách khoa học, bảo đảm hài hòa giữa sự nghiệp và gia đình để có cuộc sống bình yên, thoải mái về tinh thần.
Mặt khác, nữ trí trức cần phấn đấu học hỏi không ngừng để tự tin vượt qua rào cản, nhất là tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, học tập và rèn luyện vốn ngoại ngữ, vì hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, nhiều công việc yêu cầu phải sử dụng máy tính, nhiều công việc cần giao lưu, hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế, người nước ngoài....
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay nữ trí thức có nhiều cơ hội và cũng gặp nhiều thách thức để có thể khẳng định được vai trò của mình, do đó bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp, các ngành và xã hội, bản thân nữ trí thức tự nắm bắt xu thế cũng như các cơ hội, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ ở mọi vị trí công tác; tiếp tục ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao học vị, học hàm. Ra sức làm việc sáng tạo, cống hiến, trở thành những con người tài năng thực sự; nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Sơn La thành một tỉnh phát triển xanh, nhanh, bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.
 
Tài liệu tham khảo:
- Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Báo cáo số 438-BC/TU, ngày 12/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủyvề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”.
- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Báo cáo giữa nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII.
- Danh sách trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo được tôn vinh từ năm 2014 đến nay.

 

 

Số lần đọc : 162   Cập nhật lần cuối: 20/10/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11669269

Số người Onlne: 21