Nghiên cứu → Đa chiều

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng xã, phường thị trấn tại Đảng bộ tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


 

 

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU
CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG XÃ, PHƯỜNG THỊ TRẤN TẠI ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 
 
Lý luận và thực tiễn đã chứng minh, dù ở giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn là gốc rễ, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cấp trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Do vậy, có thể khẳng định TCCSĐ là nền tảng có vai trò quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Tại điểm 1, Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, khóa X, khóa XI ghi rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”, bởi: (1) TCCSĐ là cấp tổ chức trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức cho quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách ấy; (2) TCCSĐ là tổ chức nối liền các cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng với quần chúng, TCCSĐ không những lãnh đạo quần chúng phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chính sách của Đảng, mà còn làm nhiệm vụ nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh đúng và đầy đủ tâm tư nguyện vọng ấy của quần chúng lên Đảng; (3) TCCSĐ là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi đảm bảo tính tiên phong của đảng viên. Vì TCCSĐ là nơi trực tiếp quản lý đảng viên.
Có thể khẳng định các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có được thực hiện tốt hay không, có đi vào và trở thành hiện thực trong cuộc sống hay không là nhờ vai trò lãnh đạo của các TCCSĐ. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các chủ trương chính sách của Đảng có đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, có đem lại nguồn cổ vũ, động viên cho nhân dân hay không, đều phụ thuộc vào vào vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung và của các TCCSĐ nói riêng. Vì vậy, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến việc thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Đối với Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới với dân số trên 1,2 triệu người với 12 dân tộc anh em. Tỉnh có 11 huyện và 01 thành phố; 204 xã, phường, thị trấn, 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố; trong đó có 04 huyện nghèo, 112 xã và 1.708 thôn, bản đặc biệt khó khăn, để lãnh đạo kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vấn đề đặt ra là phải có các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nhất là các đảng bộ xã, phường, thị trấn. Xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo. Nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" hằng năm trở lên đạt tỷ lệ cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên…được quan tâm, chú trọng; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn công tác.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng cấp xã nói riêng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa cao; khả năng vận dụng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở còn lúng túng; việc chấp hành chế độ, các nguyên tắc, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng của một số tổ chức cơ sở đảng chưa nghiêm, nội dung sinh hoạt chưa thiết thực; công tác cán bộ và việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm có khâu còn hạn chế(Trong 5 năm 2015-2020 có 24 lượt tổ chức cơ sở đảng "Không hoàn thành nhiệm vụ", trong đó có 5 lượt đảng bộ cấp xã "Không hoàn thành nhiệm vụ").
 Những hạn chế trên là do năng lực lãnh đạo,khả năng vận dụng, cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễncủa tổ chức cơ sở đảngcòn hạn chế; người đứng đầu ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, thiếu đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc,kinh phí hoạt độngở cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu; điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã đề ra: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ... Thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc”.Ngày 21.01.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở", để tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các TCCSĐ xã, phường, thị trấn, cụ thể:
1. Về quan điểm
(1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn để đánh giá hiệu quả công tác xây dựng Đảng; (2) Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng và tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...; (3) Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giữ vững đoàn kết nội bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; (4) Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở cơ quan, nơi cán bộ, đảng viên cư trú; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong công tác xây dựng Đảng. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, quần chúng;...
2. Về mục tiêu cụ thể
(1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị; (2) Giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, đoàn kết, gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, các bản có ít đảng viên, hoặc chi bộ thiếu bền vững; (3) Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, chú trọng quan tâm những địa bàn khó khăn, phức tạp; phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc vàcác tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị cơ sở; (4) Đến năm 2025, phấn đấu 50% trở lên bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn trở lên; 90% trở lên số chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố có chi ủy; 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; hằng năm có từ 90 % đảng bộ cấp xã "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, tỷ lệ "Hoàn thành nhiệm vụ" dưới 5 %, không có đảng bộ "Không hoàn thành nhiệm vụ";hằng năm có từ 85% đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Phấn đấu, hằng năm có ít nhất 05 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập.
3. Hệ thống nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
(1) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã, phường, thị trấn và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc. Trong đó lưu ý quan tâm những lĩnh vực dễ xảy ra các vi phạm, tiêu cực, gây mất ổn định tại địa phương như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; các mâu thuẫn tiềm ẩn trong nội bộ nhân dân.
(2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng: Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời cung cấp thông tin để định hướng tư tưởng, có biện pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng và địa phương, đơn vị.
- Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tăng cường quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng;...
(3) Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự đoàn kết, thống nhất
- Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, đánh giá, quy hoạch và lựa chọn nhân sự cấp ủy, gắn với quy hoạch cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, coi đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp xã.
- Cấp ủy, người đứng đầu phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu... là trung tâm đoàn kết, thống nhất, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng tại cơ sở. Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý tình huống, năng lực cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên...
- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với chính quyền, tổ chức đoàn thể. Hằng tháng, cấp ủy và chính quyền, đoàn thể phải thống nhất đánh giá, bàn nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát thực tế cơ sở, thường xuyên tiếp xúc đối thoại với cán bộ, đảng viên, quần chúng để lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh tại cơ sở...
- Thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Thường trực đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách từng lĩnh vực của công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo chức danh kiêm nhiệm cho các đồng chí trong Thường trực đảng ủy cấp xã.
- Thực hiện tốt việc điều động, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện về xã, từ xã này sang xã khác, cán bộ khối đảng, đoàn thể với chính quyền và ngược lại; Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, tích cực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đối với các xã, phường, thị trấn đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân có năng lực yếu, có biểu hiện cục bộ hoặc mất đoàn kết nội bộ thìxem xét trách nhiệm; xem xét việc điều chuyển công tác; đối với cán bộ tuổi cao, có năng lực hạn chế, uy tín thấp thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.
- Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu, tổ trưởng tổ dân phố; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện.
- Hằng tháng, thường trực huyện ủy, thành ủy giao ban với bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn đểkiểm đếm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ...
(4) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nghiêm túc chế độ, các nguyên tắc, phát huy dân chủ, đảm bảo sự thống nhất trong đảng, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên
- Cấp ủy, tổ chức đảng phải chấp hành, duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụ thể, xác định những nội dung trọng tâm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra tại địa phương, đơn vị, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, ngắn gọn đảm bảo thực hiện theoquy định, Hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
-Chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung sinh hoạt Đảng, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức đảng. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu tham gia sinh hoạt chi ủy, chi bộ đầy đủ...
- Thống nhất về chủ trương bố trí ngày 24 hằng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ của chi bộ khu dân cư, ngày 25 hằng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc đảng bộ cấp xã trong toàn Đảng bộ tỉnh (đảng viên chủ động sắp xếp lịch làm việc, công tác). Đảng bộ huyện, thành phố tổ chức thí điểm phân công cán bộ khối đảng, đoàn thể của huyện, thành phố về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố. Phân công đảng viên là cảnh sát khu vực, công an chính quy xã định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố để giúp chi bộ, đảng viên và lực lượng an ninh nắm được thông tin 2 chiều về tình hình an ninh trật tự, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, làm phong phú, đa dạng hơn về nội dung sinh hoạt chi bộ; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên.
- Cấp ủy phải nắm chắc tình hình cơ sở, phân công cấp ủy trực tiếp phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng măc ở cơ sở; quan tâm củng cố tổ chức đảng, nhất là những cơ sở đảng yếu kém, kéo dài, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên đều được phân công công tác phù hợp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên...; bảo vệ những cán bộ, đảng viên trung thực, thẳng thắn, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm bảo đảm thực chất, đúng người, đúng việc; tăng cường thực hiện phê bình và tự phê bình trong đánh giá chất lượng; việc đánh giá phải sát, đúng thực chất, không làm lướt, làm tắt, không chạy theo thành tích; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức chính trị xã hội và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đánh giá chất lượng tổ chức đảng...
- Hằng năm, các tổ chức đảng phải đăng ký phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ với cấp ủy cấp trên, trong đó có nội dung cam kết không có cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực và mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.
(5) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
- Tiếp tục đổi mới các khâu trong công tác cán bộ...Thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bố trí, sắp xếp nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn của cán bộ; thực hiện tốt việc thi tuyển cán bộ, công chức, thu hút cán bộ giỏi, có trình độ chuyên môn cao; kịp thời luân chuyển, bổ nhiệm những cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn trong công tác.
- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công khai quy hoạch theo quy định; ... Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo chức danh công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt quan tâm đào tạo đạt chuẩn cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, khi lựa chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã cần ưu tiên các đồng chí có trình độ chuyên môn, năng lực công tác để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng làm nguồn kế cận, khi có điều kiện có thể bố trí vào chuyên trách, đáp ứng được ngay yêu cầu công việc...
- Tăng cường kiểm tra công chức, công vụ; công tác hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý. Định kỳ lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy chi bộ nơi cán bộ, đảng viên công tác, cư trú về tư cách của cán bộ, đảng viên làm cơ sở để đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, tin học phải cam kết tự bố trí thời gian, lựa chọn hình thức học để đạt chuẩn theo quy định.
- Tập trung, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, coi trọng cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục và quy trình theo quy định; quan tâm phát triển đảng tại những địa bàn khó khăn, những nơi có ít đảng viên, phát triển Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; gắn công tác phát triển đảng với công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.
(6) Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc
- Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc theo hướng mở rộng dân chủ trong Đảng đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng...; thường trực cấp ủy tổ chức định kỳ giao ban hoặc gặp mặt đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác Mặt trận theo cụm.
- Tích cực đổi mới phương pháp tiến hành hội nghị, cách thức tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Đổi mới cách ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, ngắn gọn, cụ thể, thiết thực...
- Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng bộ cấp xã gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nhất là chế độ hội họp, thông tin, báo cáo, ban hành văn bản, lề lối làm việc của tổ chức đảng, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...
(7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đối với tổ chức đảng và đảng viên
- Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên, cấp ủy viên trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; việc kê khai tài sản; thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị...
- Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, cán bộ kiểm tra ở cơ sở. Cấp ủy cấp huyện, Ủy ban kiểm tra huyện ủy phải cho ý kiến vào chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã để đảm bảo trọng tâm, trọng điểm về nội dung, sát với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
       Có thể nói, để Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ đã tập trung lãnh đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề triển khai lãnh đạo thực hiện và Nghị quyết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảngở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở” là những nghị quyết đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội với quyết tâm cao lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ tỉnh bắt đầu từ cơ sở xã, phường, thị trấn./.
                                                                                                       Kim Thanh
 
       Tài liệu tham khảo:
1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua, ngày 19-1-2011.
2. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật - Năm 2016.
3. Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21.01.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảngở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.
         

 

 

Số lần đọc : 69   Cập nhật lần cuối: 08/10/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11489874

Số người Onlne: 25