Nghiên cứu → Học tập và làm theo Bác Hồ

Những luận điểm của Bác Hồ về đảng cầm quyền


 Những luận điểm của Bác Hồ về đảng cầm quyền
 
 
          Đảng cầm quyền là đảng có số đảng viên chiếm đa số trong Quốc hội, là lực lượng duy nhất chi phối toàn bộ phương hướng, nhiệm vụ của chính quyền, nắm giữ hầu hết các cương vị chủ chốt trong bộ máy quyền lực Nhà nước. Đảng cầm quyền không bao giờ chia sẻ quyền lực chính trị cho bất kỳ lực lượng chính trị nào khác.
         Đảng cầm quyền không làm thay bất cứ việc gì cho cơ quan Nhà nước, càng không phải là “đảng trị”. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các định hướng về chủ trương công tác, bằng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tổ chức, kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên.
          Đảng lựa chọn, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực vào trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền theo đúng quy trình, thủ tục và pháp luật của Nhà nước. Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, liên hệ mật thiết với nhân dân và luôn luôn chịu sự giám sát của nhân dân.
         Là lực lượng duy nhất cầm quyền, Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân về sự bảo vệ toàn vẹn độc lập dân tộc, về sự phát triển của đất nước, về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.
          Đảng cầm quyền không chỉ nắm và lãnh đạo chính quyền mà còn phải nắm và sử dụng các công cụ khác, hướng chúng phục vụ đắc lực nhất cho mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.
         Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Người đã chỉ rõ, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, vì từ đó, Đảng lãnh đạo cách mạng trong điều kiện đã có chính quyền. Đảng cầm quyền, nhưng Đảng không thay đổi bản chất, không thay đổi mục đích, lý tưởng của mình.
          Sau khi đã giành được chính quyền, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng chính quyền nhân dân, công cụ thiết yếu để tổ chức, xây dựng xã hội mới và bảo vệ thành quả của cách mạng. Bản chất của bộ máy Nhà nước đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng cầm quyền phải làm cho chính quyền thật sự thuộc về nhân dân; nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực.
         Trở thành Đảng cầm quyền, Đảng có trách nhiệm hàng đầu là xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, chiến lược đúng đắn dựa trên cơ sở lý luận của hệ tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam - hệ tư tưởng Mác - Lê-nin.
        Đảng lãnh đạo Nhà nước, đồng thời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, bảo vệ, giám sát và xây dựng Nhà nước để Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.
       Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề của một Đảng cầm quyền thì cần phải:
          Một là, chỉnh đốn Đảng. Đảng phải thường xuyên được củng cố, xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao trình độ, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch…”
         Hai là, Đảng phải có chính sách cán bộ đúng. Trong công tác cán bộ, việc chăm lo đào tạo thế hệ kế tục cho đời sau “là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Nó là một vấn đề sống còn của Đảng cầm quyền. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi việc thành bại của cách mạng đều liên quan đến vấn đề cán bộ, đều do cán bộ tốt hay kém. Người luôn luôn quan tâm giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, chống cho được những thói hư, tật xấu, sự thoái hóa, biến chất trong điều kiện Đảng cầm quyền. Ngưởi cảnh báo tới một nguy cơ, đó là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân không dừng ở một người, một cá nhân mà có thể lây lan, biến chất tới cả một tập thể, một tổ chức.      
  Ba là, xây dựng, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở các cấp, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong mọi hoạt động của bộ máy Nhà nước. Yêu cầu bao trùm của vấn đề này là vừa phải đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa phải phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Nhà nước; vừa chống tình trạng Đảng bao biện, lấn sân Nhà nước, vừa chống buông lỏng, coi nhẹ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Vấn đề cốt yếu là phải phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghị quyết của cấp dưới không được trái với nghị quyết của cấp trên và trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, đề cao tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cá nhân từng cán bộ, đảng viên trong cấp ủy Đảng và cơ quan Nhà nước.
   Trong chặng đường cách mạng sắp tới, Đảng cầm quyền có trách nhiệm rất nặng nề và vai trò to lớn đối với Tổ quốc, với dân tộc. Sứ mệnh lịch sử đó đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) và đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm cho Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
                                                                            Nguyễn Xuyến
 
 

Số lần đọc : 5959   Cập nhật lần cuối: 27/02/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13176843

Số người Onlne: 36

Thông tin doanh nghiệp