Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La


  
 
TỈNH UỶ SƠN LA
*
Số 15-NQ/TU
 
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

 
               Sơn La, ngày 16 tháng 8 năm 2021
 
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La
-----
         
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau khi xem xét Tờ trình số 18-TTr/TU ngày 17/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả biểu quyết tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại 24/6/2021,
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1. Lấy ngày 26 tháng 12 năm 1939 là Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La.
Điều 2. Bổ sung mốc lịch sử: Ngày 26/12/1939 là ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La vào lịch sử Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ./.
 
 
Nơi nhận:  
- Ban Bí thư TW Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Văn phòng TW Đảng,
- Viện Lịch sử Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Văn phòng và các ban đảng tỉnh uỷ,
- Các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu VPTU, PTH.
 
T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ
(đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Đông

 

 

Số lần đọc : 533   Cập nhật lần cuối: 22/09/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12651934

Số người Onlne: 29