Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Nghị quyết BCH LHH về việc tổ chức Đại hội đại biểu khóa II 2015 - 2020


 

UBND TỈNH SƠN LA
 
 LIÊN HIỆP CÁC HỘI  KHOA HỌC&KỸ THUẬT
Số:  79/NQ-BCHLHH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập-Tự do – Hạnh phúc
 
 
Sơn La, ngày 13 tháng  7 năm 2015
 

NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT SƠN LA

về việc tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Sơn La (Liên hiệp hội Sơn La) đã họp và nghe Ban Thường vụ Liên hiệp hội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Sơn La.

Ban Chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Sơn La quyết nghị:

1, Thực hiện Công văn số 2972-CV/TU ngày 16/01/2015 của Tỉnh ủy Sơn La về việc cho phép Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 vào quý IV/2015. Ban Chấp hành Liên hiệp hội Sơn La quyết định tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuối tháng 10/2015.

Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập: 150 người;

Thành phần đại biểu chính thức:

-         Các ủy viên Ban Chấp hành khóa I;

-         Đại biểu các hội thành viên;

-         Đại biểu do Liên hiệp hội đề nghị (các đại biểu do các sở, ban, ngành giới thiệu tham gia BCH khóa II)

Thời gian và địa điểm cụ thể: Giao cho Ban Thường vụ Liên hiệp hội cân nhắc, quyết định.

2,   Ban Thường vụ Liên hiệp hội chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Chấp hành, các hội thành viên để hoàn thiện các dự thảo văn kiện: Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Liên hiệp hội khóa II, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra để trình Đại hội.

Riêng Điều lệ, Liên hiệp hội trình Đại hội tiếp tục sử dụng Điều lệ khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, không sửa đổi bổ sung. Những vấn đề mới được quy định trong Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và các văn bản quy phạm khác liên quan đến hoạt động và tổ chức của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thì trực tiếp vận dụng.

3, Nhất trí phương án nhân sự do Ban Thường vụ Liên hiệp hội chuẩn bị, về số lượng, cơ cấu, danh sách ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Liên hiệp hội báo cáo với Đảng đoàn Liên hiệp hội để Đảng đoàn Liên hiệp hội trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4, Ban thường vụ Liên hiệp hội chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin phép tổ chức Đại hội theo đúng quy định./.

 
 
Nơi nhận:
-          Thường trực tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh (b/c);
-          Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
-          Sở Nội vụ;
-          Các ủy viên BCH;
-         Lưu VTLHH.
 
TM. BAN CHẤP HÀNH
 
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Đình Yến
 
 

Số lần đọc : 5975   Cập nhật lần cuối: 27/07/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867483

Số người Onlne: 53