Tin tức → Tin tức SUSTA

Liên hiệp Hội Sơn La ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với các hội thành viên và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021


 

 

 

Liên hiệp Hội Sơn La ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với các hội thành viên và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021
 
Ngày 02/7/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội với các hội thành viên giai đoạn 2021-2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Bà Phạm Thị Hà - Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có Bà Giàng Thị Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; Ông Kha Mạnh Sâm – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Tiến Việt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các hội thành viên và các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Sơn La khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ảnh toàn cảnh Hội nghị
Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025, trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản về tổ chức, hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội; bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy định của cơ quan Liên hiệp Hội. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn đảm theo kế hoạch công tác năm 2021. Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, các hội thành viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nội dung tập hợp phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức.
Hoạt động tư vấn phản biện được đẩy mạnh, Liên hiệp hội đã tham gia ý kiến tư vấn 6 đề án được Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La giao gồm: (1) Đề án phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; (2) “Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; (3) “Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025”; (4) Đề án Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”; (5) “Đề án phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; (6) Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;
Bà Phạm Thị Hà - Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị
 
Tham gia ý kiến vào các văn bản Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Dự thảo “Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dung tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La”; Dự thảo Quyết định Quy định mẫu hiện vật khen thưởng cấp tỉnh và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và một số dự thảo văn bản do các sở, ngành xin ý kiến...
Đối với hoạt động khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội đã đề xuất 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng năm 2022 với UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức tham gia thực hiện phát triển kinh tế số trên một số lĩnh vực của tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đăng ký với Liên hiệp Hội Việt Nam 01 đề tài khoa học công nghệ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn, phản biện trên một số lĩnh vực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030” và 01 nhiệm vụ Thông tin, phổ biến kiến thức: Hội thảo khoa học "Vị trí, vai trò và mối quan hệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh với các hội thành viên theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị".
Đối với hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức: duy trì xuất bản của Bản tin Trí thức với Khoa học và Công nghệ, cập nhật thường xuyên Trang Thông tin điện tử Susta.vn với những nội dung phong phú, đa dạng.
Triển khai tuyên truyền Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La năm 2021"; lựa chọn hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2021...Phối hợp với Quỹ Hướng về cộng đồng chuyển trao học bổng Chắp cánh cho học sinh nghèo thuộc huyện Vân Hồ kỳ 1 năm học 2020-2021.
6 tháng đầu năm do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” các hội thành viên nghiêm túc chấp hành các chỉ thị, thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của tỉnh, chủ yếu tập trung triển khai các hoạt thông qua các hình thức trực tuyến, trong thời điểm dịch bệnh được khống chế, các hội đã kịp thời triển khai nhiệm vụ:
- Hội Luật gia phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.750 lượt người bằng nhiều hình thức; tổ chức hội nghị triển khai Điều lệ Hội; tham gia ý kiến vào 01 dự thảo luật, 04 dự thảo văn bản tỉnh và các ngành.
- Hội Khuyến học tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của 12 huyện, thành phố và chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; xuất bản 01 tập thơ,01 tập ảnh, 01 tập các bài viết tiêu biểu về Khuyến học Sơn La và đặt Nhạc sĩ sáng tác bài hát Sơn La bài ca Khuyến học; tổ chức hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trao học bổng động viên cán bộ, học sinh, sinh viên có thành tích cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em không bỏ học giữa chừng; tổng kết thí điểm xây dựng mô hình “ Công dân học tập; vinh danh 7 nhà giáo ưu tú, 17 thày thuốc ưu tú được Chủ tịch nước công nhận năm 2021.
- Hội Khoa học Kinh tế tập trung tham gia ý kiến vào 06 đề án của tỉnh ủy, xuất bản 02 số Bản tin và tổ chức 01 hội thảo khoa học về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện xã hội.
- Hiệp Hội Du lịch thành lập mới 01 chi hội huyện Bắc Yên, kết nạp 08 hội viên mới, tổ chức tuyên truyền quảng bá về du lịch Sơn La qua Trang Thông tin điện tử của Hội.
- Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại quý I, tổng hợp vướng mắc đất đai trên địa bàn thành phố và tham gia hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Thành ủy; kêu gọi doanh nghiệp hội viên ủng hộ 221.000.000 đồng và 55.000 sản phẩm sữa cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong và ngoài tỉnh.
- Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; các hội khối ngành y, dược tích cực phối hợp với ngành y tế của tỉnh trong công tác phòng, chống dịchCovid-19; các hội khối kỹ thuật, nông nghiệp, vận tải, cầu đường tậptrung củng cố phát triển tổ chức và tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện của ngành.
6 tháng cuối năm, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục tham mưu lựa chọn, tổ chức tư vấn phản biện một số đề án của tỉnh; triển khai Cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 5" đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Ban Tổ chức; tiếp tục triển khai một số hội thảo về khoa học kỹ thuật…
Lãnh đạo Liên hiệp hội và các Hội thành viên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025
Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các Hội thành viên giai đoạn 2021-2025 với 5 nội dung:
Một là, Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản về xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên; Phối hợp trong công tác chuẩn bị cho đại hội khi kết thúc nhiệm kỳ của Liên hiệp Hội và Hội thành viên.
Hai là,Phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ, hội viên các hội thành viên về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Ba là, Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có liên quan. Hằng năm phối hợp tổ chức 2 - 3 hoạt động tư vấn, phản biện.
Bốn là, Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn bằng các hình thức như: mở lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo khoa học, phát hành các ấn phẩm (bản tin, trang thông tin điện tử). Hằng năm phối hợp tổ chức 1 - 2 hoạt động.
Năm là, Phối hợp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu và hội thi, cuộc thi do Liên hiệp Hội và các hội thành viên tổ chức.
 
Ảnh Đ/c Kha Mạnh Sâm – Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
 

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Kha Mạnh Sâm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp Hội và các hội thành viên tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham mưu với tỉnh các chủ trương, chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra./.
Hải Thành
 
 
 

Số lần đọc : 151   Cập nhật lần cuối: 06/07/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11229628

Số người Onlne: 25

Thông tin doanh nghiệp