Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Kế hoạch Đại hội đại biểu khóa II (nhiệm kỳ 2015 – 2020)


 
UBND TỈNH SƠN LA 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH SƠN LA
 

Số: 17a/KH-LHHSL
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2015
KẾ HOẠCH
Đại hội đại biểu khóa II (nhiệm kỳ 2015 – 2020)
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La
         
Thực hiện Công văn số 2972-CV/TU ngày 16/01/2015 của Tỉnh ủy Sơn La về việc tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 Liên hiệp các hội KH&KT Sơn La. Liên hiệp hội Sơn La xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2010-2015;
Đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp với tình hình mới
- Kiện toàn tổ chức Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp hội Sơn La đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
2. Yêu cầu
- Chuẩn bị chu đáo văn kiện, cơ sở vật chất phục Đại hội
- Thực hiện đúng quy trình thủ tục đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
 - Tổ chức trang trọng, đảm bảo tiết kiệm, an toàn.
- Thể hiện tinh thần: Đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, phát triển.
II NỘI DUNG ĐẠI HỘI
- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Sơn La
-Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp hội Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020;
- Công tác thi đua khen thưởng.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
-         Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10/2015 (Căn cứ công văn số 2972-CV/TU ngày 16/01/2015 của Tỉnh ủy Sơn La)
-         Địa điểm: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị tỉnh
III. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
Dự kiến 350 đại biểu, trong đó:
1. Đại biểu triệu tập: Dự kiến 200 đại biểu
- Các hội thành viên: Mỗi hội 10 đại biểu, các hội lớn 15 đại biểu;
- Ban Chấp hành khóa I.
2.  Đại biểu mời: Dự kiến 150 đại biểu
- Đại biểu Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Sơn La
- Đại biểu các tỉnh bạn: 05 tỉnh
- Đại biểu các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại diện các trường chuyên nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Các cá nhân tham gia Hội thi STKT tỉnh lần thứ III, IV, một số đại biểu trí thức tiêu biểu  
IV. NHÂN SỰ ĐẠI HỘI
Xây dựng phương án nhân sự riêng
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Liên hiệp hội đã xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 trình UBND tỉnh phê duyệt và được cấp kinh phí tại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La.
VI. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 
STT
 
Nội dung công việc
 
Thời gian thực hiện
 
Phân công chuẩn bị
1
Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội
Tháng 2/2015
 
2
Thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội
Tháng 3/2015
 
3
Ban Thường vụ khóa I cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội
Tháng 6/2015
Tiểu ban nội dung
4
Ban Thường vụ khóa I chuẩn bị phương án nhân sự khóa II.
Tháng 6/2015
Tiểu ban nhân sự
5
BCH khóa I, thông qua các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội khóa II. Ra Nghị quyết về tổ chức Đại hội
Tháng 7/2015
Ban thường vụ
6
Hoàn thiện hồ sơ Đại hội báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ)
Tháng 7/2015
Đảng đoàn và ban Thường vụ LHH trình.
7
Chuẩn bị tuyên truyền cho Đại hội
từ tháng 7 đến tháng  10/2015
Tiểu ban Tuyên truyền
8
Chuẩn bị kinh phí vật chất cho Đại hội
tháng 9-10/2015
Cơ quan LHH
9
Họp BCH chuẩn bị phân công Tổ chức Đại hội
Tháng 9/2015
Ban Chấp hành
10
Công tác thi đua, khen thưởng
Tháng 8-10/2015
Cơ quan thường trực
11
Tổ chức Đại hội
Tháng 10/2015
BCH, BTC Đại hội
VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Dự kiến: 02 ngày  
Ngày thứ nhất: Đại hội nội bộ
Ngày thứ hai: Đại hội chính thức
(Xây dựng dự kiến chương trình riêng kèm theo Kế hoạch)
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban thường vụ Liên hiệp hội ra Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội;
- Ban Chỉ đạo Đại hội chịu trách nhiệm báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội; chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị dự thảo các văn kiện Đại hội, phương án nhân sự, trình Ban Thường vụ ban Chấp hành, triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.
- Các tiểu ban căn cứ Kế hoạch chủ động triển khai nhiệm vụ đảm bảo tổ chức Đại hội đúng thời gian dự định.
          - Thường trực Liên hiệp hội chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ  Đại hội, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp./.
 
Nơi nhận:
- LHH Việt Nam; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực UBND tỉnh; (b/c)
- Các thành viên BTV, BCH LHH;
- Các Hội thành viên;
- Lưu VT.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
                              (Đã ký)
 
 
 
Trần Đình Yến
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Số lần đọc : 3476   Cập nhật lần cuối: 27/07/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12862137

Số người Onlne: 31