Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tỉnh Sơn La năm 2018


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3059/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG 2018

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UB ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông báo số 952-TB/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 863/TTr-KHCN ngày 09/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 (có phụ lục I, II kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2018 theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ; Quy định về tuyển chọn xét giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (đ/c Lò Minh Hùng);
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như điều 3 (th/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, SN.SN30b.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng


Ghi chú: Xem toàn văn quyết định tại đây

 

Số lần đọc : 6205   Cập nhật lần cuối: 05/03/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12651930

Số người Onlne: 27