Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Công văn số 40/CV-LHHSL về việc lập danh sách đề nghị gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ nhất


                    Kính gửi:     - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

                                    - Các sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh;

- Các Trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp, các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện thông báo số 1289 – TB/TU ngày 30/8/2013 của Thường trực tỉnh ủy và công văn số 2272/UBND-KTN ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ:

- Thể hiện sự quan tâm, trân trọng của cấp uỷ Đảng và Chính quyền và toàn xã hội đối với trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo Khoa học Công nghệ. Thông qua đó nhằm động viên, khích lệ, phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức, người lao động trong công cuộc kiến thiết xây dựng tỉnh Sơn La; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội, đoàn thể với đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ.

- Góp phần nâng cao ý thức, truyền thống tôn vinh trí thức, lao động sáng tạo, tài năng trẻ của toàn xã hội.

- Góp phần tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút nhân tài cho tỉnh.

Là đơn vị được Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh giao chủ trì chuẩn bị Hội nghị gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ nhất, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp hội Sơn La) trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ của ngành, đơn vị đề nghị gặp mặt, tôn vinh lần thứ nhất theo hướng dẫn và các tiêu chí cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng

1.1. Thời gian từ ngày 30/9/2013 trở về trước

- Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ chuyên khoa II.

- Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

- Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân. Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân ngành nghề truyền thống

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

- Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba thời kỳ đổi mới thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

- Bằng phát minh, sáng chế.

- Huy chương vàng, bạc (hoặc tương đương) trong các Hội thi tay nghề kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

1.2. Thời gian giới hạn từ 5  năm trở lại đây (năm 2009 – 2013)

- Người được cấp bằng lao động sáng tạo.

- Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, doanh nhân đạt cúp vàng “nhà lãnh đạo xuất sắc”, doanh nhân “tâm tài”. Giải thưởng nữ doanh nhân trí thức thành đạt. Giải thưởng phụ nữ Việt Nam về nghiên cứu, sáng tạo.

- Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Giải thưởng Lương Định Của (do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng) về thành tích sáng tạo khoa học kỹ thuật.

- Nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất giỏi cấp Trung ương được chọn cử đi dự Hội nghị điển hình toàn quốc.

- Học sinh, sinh viên đạt giải nhất trong các cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh; giải nhất, nhì, ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và các cuộc thi quốc gia và quốc tế khác.

(Trường hợp tác giả công trình, giải pháp kỹ thuật, sản phẩm đạt giải cao là tập thể nhóm thì tính tác giả chính, đồng tác giả, không tính các cộng sự phối hợp)

2. Phạm vi

Trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ Khoa học Công nghệ đang sống và làm việc ở các tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương tại Sơn La (không phân biệt cấp quản lý, quốc tịch); người Sơn La (có hộ khẩu thường trú tại địa phương) đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước.

II. TIÊU CHÍ LẬP DANH SÁCH

Việc tổ chức gặp mặt, tôn vinh không trao giải thưởng, không trao tặng danh hiệu, mà gặp mặt, tôn vinh những người đã đạt giải thưởng, danh hiệu và thành tích cao trong học tập và lao động sáng tạo. Cá nhân được đề nghị gặp mặt, tôn vinh hiện tại không bị các hình thức kỷ luật của Đảng, Nhà nước, có lối sống văn hóa, lành mạnh, không mắc các tệ nạn xã hội và đạt một trong các tiêu chí dưới đây:

1. Tiêu chí  học hàm, học vị

- Giáo sư, Phó Giáo sư.

- Tiến sĩ, bác sỹ chuyên khoa II.

2. Tiêu chí giải thưởng

- Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh; giải nhất, nhì, ba Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

- Giải thưởng khoa học công nghệ: cấp Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

- Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

- Giải thưởng nữ doanh nhân trí thức thành đạt. Giải thưởng phụ nữ Việt Nam về nghiên cứu, sáng tạo.

- Giải thưởng Lương Định Của về thành tích sáng tạo khoa học kỹ thuật.

- Học sinh, sinh viên đạt giải nhất trong các cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh; giải nhất, nhì, ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và các cuộc thi quốc gia và quốc tế khác.

3. Tiêu chí Huân chương, Huy chương, bằng lao động sáng tạo, bằng độc quyền sáng chế

- Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba thời kỳ đổi mới thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

- Bằng lao động sáng tạo (do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng).

- Bằng phát minh, sáng chế.

- Huy chương vàng, bạc (hoặc tương đương) trong các Hội thi tay nghề kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

4. Tiêu chí danh hiệu

- Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

- Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân. Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân ngành nghề truyền thống

- Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, doanh nhân đạt cúp vàng “nhà lãnh đạo xuất sắc”, doanh nhân “tâm tài”.

- Nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất giỏi cấp Trung ương được chọn cử đi dự Hội nghị điển hình toàn quốc.

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

 (Có phụ lục mẫu lập danh sách đề nghị gặp mặt, tôn vinh kèm theo)

Danh sách gửi về Liên hiệp hội Sơn La trước ngày 31/12/2013 (gồm bản giấy và bản mềm Word) theo địa chỉ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, tổ 8 - phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và Email: duc.lhh@gmail.com . Điện thoại cơ quan: 0223.755.068 hoặc 0223.858.268.

Buổi gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo và tài năng trẻ lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5/2014.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm phối hợp thực hiện để Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh kịp thời động viên, khích lệ, phát huy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức, người lao động thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ trong công cuộc kiến thiết xây dựng tỉnh Sơn La./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Th.S Trần Đình Yến

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GẶP MẶT, TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

Số lần đọc : 2505   Cập nhật lần cuối: 10/12/2013

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12867508

Số người Onlne: 55