Văn bản → Văn bản hệ thống Liên hiệp hội

Công văn số 10/CV-LHH ngày 21/3/2018 Về việc Lập Danh sách đề nghị Gặp mặt tọa đàm, tôn vinh năm 2018


 

 

 

UBND TỈNH SƠN LA
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Số: 10/CV-LHH
V/v lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề nghị gặp mặt tọa đàm, tôn vinh năm 2018
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2018

         

 

           Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành của tỉnh;

                             - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

                             - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

                             - Huyện ủy, thành ủy và UBND các huyện, thành phố;

                             - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp;

                             - Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;

                             - Các hội thành viên Liên hiệp Hội Sơn La.

          Thực hiện Thông báo số 1289-TB/TU ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Văn bản số 2272/UBND-KTN ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ, trong đó giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La (Liên hiệp Hội Sơn La) là đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị buổi gặp mặt tọa đàm, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ.

Liên hiệp Hội Sơn La trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách các cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, lao động, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, tổ chức và đơn vị theo ngành dọc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý đề nghị gặp mặt tọa đàm, tôn vinh.

Các cá nhân đề nghị gặp mặt tọa đàm, tôn vinh hiện tại đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, không bị các hình thức kỷ luật của Đảng, Nhà nước, không mắc các tệ nạn xã hội và phải đạt ít nhất một trong các tiêu chí:

1. Về danh hiệu

1.1. Anh hùng Lao động; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân; Thầy thuốc Ưu tú; Nghệ sỹ Nhân dân; Nghệ sỹ Ưu tú; Nghệ nhân Nhân dân; Nghệ nhân Ưu tú; Nghệ nhân Dân gian;

1.2. Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc; Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu;

1.3. Nông dân Việt Nam xuất sắc;

2. Về chức danh, học vị

Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sỹ; Bác sỹ chuyên khoa II.

3. Về tặng thưởng Huân chương

3.1. Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập;

3.2. Huân chương Lao động về lĩnh vực khoa học và công nghệ (sáng kiến; nghiên cứu khoa học; tác giả công trình khoa học; ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống và sản xuất).

4. Về giải thưởng

4.1. Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam;

4.2. Giải thưởng Lương Định Của; Giải thưởng Quả cầu Vàng; Giải thưởng tài năng sáng tạo nữ; Giải thưởng KOVA; Giải thưởng Festival sáng tạo trẻ toàn quốc;

4.3. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh;

4.4. Học sinh, sinh viên đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, thế giới; Vận động viên đoạt huy chương các giải thi đấu quốc tế, thế giới.

5. Về nghiên cứu sáng tạo

Bằng Lao động sáng tạo; Bằng Phát minh; Bằng Độc quyền sáng chế.

Và các danh hiệu, giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, thế giới khác về khoa học và công nghệ.

(có biểu mẫu lập danh sách kèm theo)

Mốc thời gian để lập danh sách được lấy là thời gian ký các quyết định thưởng, phong tặng, chứng nhận đạt giải, cấp văn bằng… tính từ ngày 01/10/2017 đến thời điểm lập danh sách đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Danh sách gửi về: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La - Tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; và bản mềm gửi về Email: duc.lhh@gmail.com trước ngày 31/7/2018.

Điện thoại cơ quan: 02123.755.068 hoặc 0903495869 (Đ/c Đức).

Liên hiệp Hội rất mong được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức để buổi gặp mặt tọa đàm, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ thành công tốt đẹp.

Trân trọng cám ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Văn phòng, các ban chuyên môn;
- Lưu: VT, Ban TVPB.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
Nguyễn Thị Kim Thanh
 


Tên cơ quan, đơn vị,     tổ chức
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ GẶP MẶT TỌA ĐÀM, TÔN VINH NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số: 10/CV-LHH ngày 21/3/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La)
TT
Họ và tên
Dân tộc
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ chuyên môn (nếu có)
Chức vụ hiện nay (hoặc trước khi nghỉ chế độ)
Đơn vị công tác hiện nay (hoặc địa chỉ nơi ở sau khi nghỉ chế độ)
Tháng, năm đạt danh hiệu, chức danh, học vị, giải thưởng…
Danh hiệu, chức danh, học vị, giải thưởng… đạt được
Tên công trình khoa học, sáng kiến được tặng danh hiệu, giải thưởng (nếu có)
Số điện thoại liên lạc, Email (nếu có)
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11
12
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ và tên)
……., ngày    tháng    năm 2018
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và  tên)

 

Ghi chúĐối với những người đã nghỉ chế độ trong khoảng thời gian lập danh sách, đề nghị các đơn vị, cơ quan, tổ chức cung cấp địa chỉ nơi ở hiện nay, số điện thoại liên lạc.

 

 

 

 

Số lần đọc : 4468   Cập nhật lần cuối: 02/04/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13176762

Số người Onlne: 34

Thông tin doanh nghiệp