Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật


 

 

 

CÔNG TÁC TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 
 
            Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng của Liên hiệp cáchội Khoa học và Kỹ thuật các cấp, đã được xác định rất rõ trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, cụ thể: Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị, đã nêu “Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; quy định việc đặt hàng của Đảng và Nhà nước đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội”; Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tư vấn, phản biện của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Quyết định số 1795/QĐ-TTg, ngày ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ, quyết định phê duyệtĐiều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nêu: “Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng”.
 Đối với tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất quan tâm, chỉ đạo đến công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đãban hành Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 18/8/2010 về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Kế hoạch số số 27-KH/TU ngày 17/02/2021, thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trịKế hoạch số số 115/KH-UBND ngày 28/4/2021, thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La, trong đó đã xác định nhiệm vụ thường xuyên “Thực hiện việc lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đối với các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng của Tỉnh; chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Tỉnh; các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của các huyện, thành phố liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức. Các vấn đề khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ngành, các huyện đặt hàng hoặc do Liên hiệp hội chủ động đề xuất và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền”.
Như vậy văn bản chỉ đạo về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là tương đối đồng bộ. Đây là những cơ sở quan trọng để Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Ảnh: Liên hiệp Hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức Hội thảo về một số nội dung về kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
Xác định công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội có vai trò quan trọng hàng đầu trong hoạt động của Liên hiệp hội, trong những năm vừa quaLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan làm tốt công tác tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tổ chức tư vấn, phản biện được 40 vấn đề với tỉnh và các sở, ngành bằng nhiều hình thức như hội thảo khoa học, hội nghị tư vấn, viết bài nghiên cứu trao đổi gửi tới các cơ quan dự thảo các văn bản cần tư vấn, phản biện. Trong đó có 09 vấn đề nổi bật: (1) góp ý vào dự thảo Văn kiện phục vụ 03 kỳ Đại hội lần thứ XIII và XIV Đảng bộ tỉnh, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; (2) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tinh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy;(3) đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc, (4) Các chỉ số giám sát xã hội của Sơn La; (5) Cải cách hành chính; (6) Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo; (7) Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cung cấp số liệu, tư liệu chuẩn bị báo cáo của Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 08/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; (8) tổ chức tư vấn, phản biện nhiều dự thảo văn bản do các ngành chuẩn bị trình UBND tỉnh: Dự thảo sửa đổi bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020; Dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; 06 Đề án về phát triển kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác; (9)Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản 42 dự thảo Luật, có 03 dự thảo luật được Đoàn đại biểu quốc hội hợp đồng đặt hàng. Liên hiệp Hội đã có trên 100 bài nghiên cứu trao đổi tham vấn, tư vấn, có một số bài trực tiếp gửi cho lãnh đạo tỉnh để tham khảo.
 Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia và thể hiện được chức năng tư vấn và phản biện trong các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Tham gia Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như đóng góp ý kiến tại một số hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Các nội dung phản biện và các ý kiến đề xuất của Liên hiệp Hội có luận cứ chặt chẽ, được các cấp, các ngành hữu quan đánh giá cao. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội ngày càng trở thành hoạt động quan trọng hàng đầu của Liên hiệp Hội.
         Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội còn những khó khăn, hạn chế đó là:Các cơ quan, đơn vị chưa thật chủ động đặt hàng về tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp hội.Các đề xuất thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội chưa thật sát những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ yếu mới thực hiện được công tác tư vấn, phản biện, công tác giám định xã hội còn ít; nội dung tư vấn, phản biện chưacó tính bao quát, chất lượng tư vấn, phản biệncó nội dung còn hạn chế; chưa tổ chức và huy động được nhiều ý kiến tham gia của các chuyên gia giỏi về quản lý và kỹ thuật trong từng lĩnh vực cần phản biện, giám địnhở trong, ngoài tỉnh tham giahoạt động tư vấn, phản biện; vẫn còn thiếu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, thiếu chuyên gia trên các lĩnh vực; chưa thành lập được Ban tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội; cán bộ, công chức làm việc cơ quan Liên hiệp Hội trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn bất cập, khả năng tham mưu chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành còn hạn chế.
Ngoài ra hiện nay tỉnh chưa xây dựng được tiêu chí trí thức, trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực để làm cơ sở xác định được trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực của tỉnh, do đó chưa rà soát xây dựng được danh sách đội ngũ trí thức tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực để Liên hiệp Hội tập hợp phục vụ cho công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn về công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, làm cho các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất cao về mục đích, hiệu quả, sự cần thiết cần có tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định; Tiếp tục làm việc với các sở, ngành để xác định rõ vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.   
Hai là: Chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp hội phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh lựa chọn những đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách lớn, các đề án, dự án phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệđể tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến. 
Ba là: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực, xây dựng cơ sở dữ liệu mở về đội ngũ trí thức, Chuyên gia trong tỉnh, ngoài tỉnh trên các lĩnh vực đểkhai thác, sử dụng phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh và công tác tư vấn phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội.
Bốn là: Thành lập Ban tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội; tập hợp, xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, uy tín về khoa học và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế - xã hội và am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để tiến hành các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tăng cường kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội và vận động chính sách cho đội ngũ chuyên gia.
Năm là: T chức các diễn đàn khoa học, các hội thảo theo chuyên đề về những vấn đề mới, vấn đề xã hội đang quan tâm để đội ngũ trí thức, nhà khoa học có thể trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, tạo cơ hội để các nhà khoa học tiếp cận được nhiều hơn về các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn để thu hút sự quan tâm của các trí thức, nhà khoa học tại các đơn vị này trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Sáu là: Nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Cán bộ, công chức Liên hiệp Hội nêu cao hơn nữa việc tự nghiên cứu, học tập có trọng tâm, trọng điểmnắm bắt yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề mới trên các lĩnh vực để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư vấn, phản biện trong giai đoạn hiện nay; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, phát hiện vấn đề tư vấn, phản biện, đặc biệt là các chủ trương, chính sách mới và những vấn đề mà xã hội đang quan tâm.
Về kiến nghị, đề xuất
(1) Đề nghị Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: Hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho đội ngũ cán bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành. Xây dựng bộ công cụ chung phục vụ cho công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội đối với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục – đào tạo và khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác chỉ đạo về chuyên môn đối với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành.
(2) Đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội. Đặt hàng, giao nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp tỉnh cho Liên hiệp Hội thực hiện về nội dung, nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giáo dục – đào tạo và khoa học và công nghệ.
(3) Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng năm phối hợp xác định các chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội báo cáo UBND tỉnh giao Liên hiệp Hội tập hợp đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định./.
                                                                                       Lâm Phương
          Tài liệu tham khảo:
- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X.
- Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tư vấn, phản biện của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
- Quyết định số1795/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ.
- Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X.
- Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 17/02/2021, của Ban thường vụ tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư.
-Kế hoạch số115/KH-UBND ngày 28/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnhthực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La.
            - Báo cáo số 603-BC/TU, ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy vềtổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X.
- Báo cáo chính trị Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La, khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

 Phạm Thị Hà

Số lần đọc : 180   Cập nhật lần cuối: 15/10/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11669219

Số người Onlne: 26