Văn bản → Văn bản tỉnh Sơn La

Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC


  

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính

 

­­­­

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung cải cách hành chính góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp phát triển. Công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực chưa đổi mới, việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách, tổ chức triển khai thực hiện trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả. Năng lực, trình độ, kỹ năng hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa đánh giá được chất lượng sau đào tạo. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được quan tâm thường xuyên. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa được quan tâm đầy đủ, có nơi còn hình thức. Thủ tục hành chính chậm được thống kê rà soát, chưa kịp thời công bố đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ. Chế độ thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí tài chính chưa thực sự hiệu quả. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước tại cơ quan, đơn vị chưa được đẩy mạnh. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đang ở vị trí cuối cùng trong cả nước. Sự trì trệ của các cơ quan hành chính nhà nước đã đang kìm hãm, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu chưa thực sự coi trọng cải cách hành chính, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu giải pháp cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kỷ luật, kỷ cương hành chính có mặt chưa nghiêm.

          Để khắc phục hạn chế và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh đồng bộ, toàn diện, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển; Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với quá trình hội nhập và phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức, người dân là thước đo chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, là cơ sở để đánh giá năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

2- Cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả,  nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08.11.2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình quản lý. Các cấp ủy đảng đưa vấn đề cải cách hành chính đúng tầm vào văn kiện đại hội đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.        

3-  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.1- Căn cứ nội dung Chỉ thị, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ tỉnh ủy.

3.2- Tổng rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng và ban hành cơ chế theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đối với những người đứng đầu đã được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, nhưng không có chuyển biến thì phải xem xét trách nhiệm, năng lực cán bộ.

3.3- Giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phân công cụ thể cho cán bộ trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

3.4- Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08.11.2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 09.02.2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.    

3.5- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rà soát, công bố công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiệu quả, đúng pháp luật.

3.6- Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La. Tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình một cửa liên thông hiện đại để phục vụ tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp.

 Các sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn, thành lập và đưa bộ phận một cửa vào hoạt động để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo quy định tại Khoản 10, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05.5.2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bảo đảm trên 80% thủ tục hành chính được giải quyết qua bộ phận một cửa, trong đó 90% hồ sơ hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật, đúng hẹn, giảm phiền hà. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc hành chính tại nhà riêng hoặc ngoài trụ sở cơ quan. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trọng tâm là các thủ tục hành chính giải quyết đất đai, đầu tư, xây dựng, thủ tục đăng ký sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tài chính công, tuyển dụng công chức, viên chức.

3.7- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18.10.2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"; Thường xuyên kiện toàn, tổ chức bộ máy, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng, giáo dục, đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo động lực để cán bộ, công chức tự học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện thí điểm, tiến tới thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp; thực hiện thí điểm, tiến tới tổ chức các kỳ thi tuyển đầu vào công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh và ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển để lựa chọn người đủ phẩm chất năng lực vào các cơ quan hành chính nhà nước và gn với vị trí việc làm.

3.8- Tổ chức đánh giá việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cải cách hành chính. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh những tổ chức cá nhân vi phạm.

3.9- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, đổi mới chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính, theo hướng đánh giá đầy đủ mức độ kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra. Đánh giá thực chất, khách quan kết quả đạt được, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá để đổi mới công tác quản lý nhà nước đem lại hiệu quả trong chỉ đạo điều hành. Người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước phải chịu trách nhiệm về kết quả cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, làm tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3.10- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về công tác cải cách hành chính, khuyến khích những ý tưởng, cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chí phí đem lại hiệu quả thiết thực.

3.11- Bố trí ngân sách phù hợp để đảm bảo điều kiện vật chất cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

4- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị trong cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình trong tháng 12.2014. Đưa kết quả thực hiện Chỉ thị thành tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hàng năm.

5- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, ban hành kèm theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08.11.2011 của Chính Phủ.

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính với các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

7- Văn phòng tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kết luận số 82-KL/TW   ngày 16.8.2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

8- Ban Tổ chức tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị hàng năm gắn với lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Đưa kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm làm cơ sở đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

9- Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan tổ chức, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

10- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Sơn La mở chuyên trang về cải cách hành chính và tiếp nhận những đóng góp về công tác cải cách hành chính; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cơ quan thwờng trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về những đơn vị, cá nhân có sáng kiến trong cải cách hành chính; phản ánh, phê bình những hạn chế yếu kém, tồn tại trong các hoạt động quản lý nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, báo cáo Thường trực tỉnh ủy.

11- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoạn thể chính trị- xã hội gửi báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị hàng quý, 6 tháng (trước ngày 31.5, trước ngày 10.11 hàng năm) về Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) và Văn phòng tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên để thực hiện./.

              

                                                                                                                                            

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Trương Quang Nghĩa

                                      

Số lần đọc : 5232   Cập nhật lần cuối: 12/12/2014

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12866963

Số người Onlne: 39