Văn bản → Văn bản hệ thống Liên hiệp hội

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của Liên hiệp Hội Sơn La


 

UBND TỈNH SƠN LA
 
 LIÊN HIỆP CÁC HỘI  KHOA HỌC&KỸ THUẬT
Số: 81/BC-LHHSL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập-Tự do – Hạnh phúc
 
Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2015
 

BÁO CÁO

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015.

 
 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 

I. Công tác tổ chức.

Đoàn đại biểu Liên hiệp hội Sơn La tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Liên hiệp hội Việt Nam. Đồng chí Trần Đình Yến, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Sơn La được Đại hội tín nhiệm bầu vào Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam.
Để chuẩn bị cho Đại hội  khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 Liên hiệp hội Sơn La vào quý IV/2015, Liên hiệp hội xây dựng Kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội. Chủ động xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, đề án nhân sự trình Ban thường vụ và  Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa I cho ý kiến trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy.
Theo hướng dẫn của công văn số 327/BNV-TCPCP,  căn cứ đề án tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm của Liên hiệp hội, căn cứ Nghị quyết 64b/NQ-BTV ngày 15/6/2015 của Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên hiệp hội Sơn La ban hành Quyết định thành lập 02 ban chuyên môn và bổ nhiệm mới 02 chức danh Phó trưởng ban của 2 ban trên. Như vậy, Cơ quan thường trực Liên hiệp hội Sơn La đã được cơ cấu theo mô hình chung của Liên hiệp hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Văn phòng và 02 ban chuyên môn. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng Ban, các Ban đã chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động, tham mưu giúp việc cho Thường trực đạt hiệu quả.
 

II. Hoạt động của các hội thành viên

Các hội thành viên của Liên hiệp hội có 17 hội (gồm15 hội chuyên ngành và 02 hội viên tập thể) trong 6 tháng đầu năm 2015 đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Công tác củng cố và phát triển tổ chức  được quan tâm, các Hội Cựu giáo chức, Hội Luật gia và hội Khuyến học đã phát triển thêm chi hội cấp huyện và cơ sở.
Về công tác nghiên cứu khoa học: tham gia nghiên cứu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở (hội Y học) , đề tài KH cấp tỉnh  (Hội Khoa học lịch sử, Hội Ngành nghề- nông nghiệp – nông thôn, Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi thủy sản), tổ chức Hội thảo khoa học (Hội Khuyến học, Khoa học Lịch sử, Khoa học Kinh tế, Hiệp hội Du lịch),  Công tác tham vấn, tư vấn có bước khởi sắc, được các cơ quan tổ chức đặt hàng (Hội Khoa học Kinh tế, Khoa học Lịch sử, Hiệp hội Du lịch, Kiến trúc sư, Luật gia), có hội hoạt động tư vấn đã trở thành chuyên nghiệp thông qua Trung tâm trực thuộc (Hội Khoa học Cầu đường). Được Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh mời tham gia Hội đồng tư vấn phản biện (có 90% ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các hội thành viên của Liên hiệp hội).
Hoạt động tôn vinh: Hội Khuyến học tổ chức trao thưởng, khen thưởng khuyến học khuyến tài  nhiều đối tượng, hội Cựu giáo chức, Hiệp hội Doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức hoạt động tôn vinh vào ngày truyền thống của ngành.
Về công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức: những hội có Bản tin (Hội khoa học Kinh tế, Khoa học Lịch sử) trang web (Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp) và các ấn phẩm chuyên đề (Hội Khuyến học) duy trì tốt chất lượng tin bài, chú trọng quảng bá hình ảnh, thương hiệu và hoạt động của Hội, hướng dẫn việc triển khai tổ chức các hoạt động của Hội. Các hội chưa xuất bản các ấn phẩm được tuyên truyền qua Bản tin, website của Liên hiệp hội, qua Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La. Các hội thuộc khối ngành y, dược, luật có nhiều hình thức tư vấn, tuyên  truyền, phổ biến kiến thức trực tiếp đạt hiệu quả.
Liên hiệp hội và các hội thành viên đã có một số hoạt động kết nối phối hợp trong triển khai nhiệm vụ. Một số hội tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn: Hội KH Kinh tế, Hiệp hội Du lịch. Một số hội tăng cường phối hợp hoạt động với Liên hiệp hội: Hội KH Kinh tế, KH Lịch sử, Khuyến học, Hiệp hội Du lịch, Cựu giáo chức. Đón và làm việc với đoàn công tác của Ban Dân vận tỉnh ủy về việc khảo sát tình hình hoạt động của các hội theo Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức hội quần chúng. Thông qua việc phối hợp tổ chức hoạt động, tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên và giữa các hội thành viên với nhau.
 

III.  Hoạt động chuyên môn.

 

1.     Công tác tham vấn, tư vấn phản biện

Tổ chức 03 hội thảo lấy ý kiến tham vấn cho tỉnh về: Vị trí đặt tượng đài Bác Hồ gắn với quảng trường tại Thành phố Sơn La, Tham vấn về một số chỉ tiêu chủ yếu (2011-2015) của Sơn La với các tỉnh miền núi phía Bắc, Phối hợp với sở KH&CN dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg về công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Sơn La;  Lãnh đạo Liên hiệp hội tham gia Tổ công tác của Tỉnh ủy, tham mưu giúp việc rà soát các tiêu chí, đánh giá thứ hạng của tỉnh Sơn La trong  trong khu vực Miền núi phía Bắc, gửi báo cáo tham vấn phục vụ việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội lần thứ VII Liên hiệp hội Việt Nam. Tham gia Hội đồng tư vấn, phản biện của MTTQ VN tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các tiêu chí tôn vinh tập thể, cá nhân trí thức KH&CN tiêu biểu của LHH Việt Nam. Xây dựng kế hoạch và nội dung tư vấn phản biện quý II và III.
 

2. Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, hoạt động khoa học.

 

Hoạt động tôn vinh trí thức

Phối hợp với sở Khoa học và công nghệ, trường Đại học Tây Bắc tổ chức thành công Lễ Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo KHCN năm 2015 vào ngày 17/5/2015 tại trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, phát biểu động viên đội ngũ trí thức tỉnh nhà và trao quà kỷ niệm của Ban tổ chức cho 120 đại biểu được tôn vinh năm 2015. Có 500 đại biểu của Liên hiệp hội Việt Nam, các sở, ban, ngành trong tỉnh, các tổ chức khoa học công nghệ, các trường chuyên nghiệp, các hội thành viên đến dự. Tại Lễ gặp mặt, đã trưng bày triển lãm một số thành tựu về hoạt động khoa học công nghệ của Liên hiệp hội Sơn La, trường Đại học Tây Bắc, Trung tâm thông tin (Sở KH&CN).
 

      Hoạt động khoa học.

Tham gia tư vấn nội dung văn bản trình UBND tỉnh về quản lý nhiệm vụ KHCN theo Luật KHCN sửa đổi và các Nghị định, Thông tư mới về KHCN. Tham gia 02 Hội đồng tư vấn, đề xuất 02 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia. Tư vấn việc rà soát nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh theo quy định mới, chuẩn bị sơ kết, tổng kết một số chủ trương của tỉnh về KHCN; Tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; Tham gia báo cáo tại Hội thảo tư tưởng Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng – Võ  Nguyên Giáp về xây dựng xã hội học tập do Hội Khuyến học tỉnh và Viện Nghiên cứu xã hội học tập tổ chức, tham gia Hội đồng chấm thi phương án thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng khu quảng trường và tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Thành phố Sơn La.
 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

 Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 2 phát động từ tháng 12/2014, Liên hiệp hội Sơn La là cơ quan thường trực đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Tổ chức, tiếp tục tuyên truyền, vận động Cuộc thi trên  website, Bản tin của Liên hiệp hội. Phối hợp với Sở Giáo dục & đào tạo, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo triển khai trong hệ thống ngành đến tận các trường học, tổ chức đoàn, đội. Có 121 giải pháp tham gia Cuộc thi của 56 trường trên 10 huyện, thành phố, Ban Tổ chức  triển khai chấm, lựa chọn các giải pháp có chất lượng cao gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc. Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh dự kiến vào quý IV năm 2015.
 

Giải thưởng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

Liên hiệp hội hướng dẫn 04 cá nhân tham gia giải thưởng Trí thức vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam: (Nguyễn Xuân Tá, Bùi Trung Hậu, Bùi Công Tráng, Phạm Hân Hạnh); Đề cử 18 cá nhân có sáng tạo, sáng chế, sáng kiến tham dự buổi  “Gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015” do Bộ KH&CN tổ chức, có 2 cá nhân được vinh danh (Ông Bùi Trung Hậu và Ông Quàng Văn Lư ); Chuẩn bị trình UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi STKT tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2016.
 

3. Công tác tuyên truyền, xuất bản.

Xuất bản 02 số bản tin Trí thức với khoa học và công nghệ với các nội dung về hoạt động khoa học công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, chào mừng thắng lợi Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2015- 2020, hoạt động Tôn vinh trí thức tiêu biểu chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam, kỷ niệm 5 năm thành lập Liên hiệp hội Sơn La. Chú trọng các bài nghiên cứu trao đổi và các bài mang tính chất tham vấn, tư vấn về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, phổ biến kiến thức, khoa học công nghệ.
Trang web susta.vn cập nhật tin tức hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh, của Liên hiệp hội và hoạt động các hội thành viên, có nhiều tin bài, videoclip phổ biến kiến thức, quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp, đơn vị khoa học của tỉnh, được đông đảo bạn đọc truy cập khai thác thông tin.
Một số hội thành viên của Liên hiệp hội có bản tin, trang web tiếp tục duy trì và tăng cường nâng cao chất lượng nội dung bài viết: Hội khoa học kinh tế (Bản tin), Hội khoa học lịch sử (Bản tin), Hiệp hội doanh nghiệp (Website), Hội khuyến học (Đặc san).
 

4. Công tác thi đua khen thưởng:

Liên hiệp hội đã có văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng năm 2015 tới các Hội thành viên với nội dung “Chung tay xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp hội Sơn La”. Đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm 2015 với Liên hiệp hội Việt Nam và UBND tỉnh (qua Ban Thi đua khen thưởng)
Liên hiệp hội Việt Nam đã tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 cho Liên hiệp hội Sơn La và 01 cá nhân.
 

5. Một số công việc khác.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm và làm việc với Liên hiệp hội, hội Khoa học kinh tế và các hội thành viên. Tại buổi làm việc đồng chí hoan nghênh kết quả đạt được của Liên hiệp hội và các hội thành viên, đặc biệt là công tác tham vấn, tư vấn cho tỉnh về những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, phát triển kinh tế -xã hội, những vướng mắc của Liên hiệp hội và các hội thành viên được các sở, ngành liên quan giải đáp thỏa đáng, những đề xuất kiến nghị sẽ được tỉnh xem xét và giải quyết. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp hội và các hội thành viên tiếp tục phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp động viên đội ngũ trí thức trong tỉnh tích cực tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng tỉnh nhà, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức sáng tạo kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn. Định kỳ 6 tháng lãnh đạo tỉnh gặp và làm việc với Liên hiệp hội và các hội thành viên để nắm tình hình và định hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ đạo cơ quan Liên hiệp hội phối hợp với chi bộ và công đoàn cơ quan tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020
Hoàn thành việc sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao nhà làm việc khu liên cơ quan đúng tiến độ.
Tham gia Đại hội khóa VII nhiệm kỳ 2015-2020 Liên hiệp hội Việt Nam tại Hà Nội; Hội nghị giao ban và hội thảo khoa học "Trí thức với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của khu vực  các tỉnh miền Bắc tại Nghĩa Lộ, Yên Bái và một số Hội thảo do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.
 

Phần thứ 2

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Lãnh đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tham mưu, giúp việc ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đặc biệt là Thường trực Liên hiệp hội. Triển khai tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, điều hòa phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục hoàn thiện nội dung đại hội nhiệm kỳ II của Liên hiệp hội Sơn La: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II, báo cáo kiểm điểm của BCH, Sửa đổi điều lệ, phương án nhân sự để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội
Phối hợp với sở Khoa học Công nghệ hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ/TTg về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Sơn La. Đề xuất với tỉnh một số cuộc tư vấn, phản biện và Hội thảo khoa học.
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng: Tiếp tục tuyên truyền về Cuộc thi, triển khai kế hoạch chấm và lựa chọn các mô hình sản phẩm chất lượng gửi dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi, Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2016.
 Nghiên cứu hướng dẫn các tổ chức và cá nhân tham gia các giải thưởng quốc gia và quốc tế.
 Công tác thông tin, tuyên truyền: Chuẩn bị nội dung Bản tin Trí thức với Khoa học & Công nghệ quý III, IV năm 2015;  Đẩy nhanh tốc độ cập nhật tin bài cho Diễn đàn trí thức susta.vn; xây dựng đội ngũ cộng tác viên đa ngành nghề góp phần nâng cao chất lượng nội dung tin bài. Xuất bản ấn phẩm chuyên đề về Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 Liên hiệp hội Sơn La. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xuất bản các chuyên mục thông tin tuyên truyền về hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên, các tổ chức, cá nhân điển hình theo tiêu chí của Liên hiệp hội.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý khoa học, công tác phát triển hội, công tác tư vấn phản biện, viết tin bài cho cán bộ, chuyên viên  Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.
Các hội thành viên tiếp tục triển khai thực hiện thành công kế hoạch công tác năm 2016, chú trọng công  tác củng cố và phát triển tổ chức, công tác thi đua khen thưởng, công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên, về Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và những sự kiện lớn của tỉnh.
          Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 , phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La./.
 
Nơi nhận :
 
-          LHH Việt Nam ;
-          TT Tỉnh ủy, TT UBND tỉnh ;
-          Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-          MTTQ Việt Nam tỉnh;
-          Sở Nội vụ, Sở Tài Chính.
-          Ủy viên Ban Chấp hành;
-          Các hội thành viên;
-          Lưu VTLHH.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
 
Trần Đình Yến
 
 
 
 

Số lần đọc : 3712   Cập nhật lần cuối: 27/07/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13177094

Số người Onlne: 46

Thông tin doanh nghiệp