Nghiên cứu → Đa chiều

Ý kiến tư vấn xây dựng huyện nông thôn mới


 

 

 

 Ý KIẾNTƯ VẤN XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
                                                                                 CVCC Phan Đức Ngữ
         (Bài đã được tác giả gửi cho Hội Khoa học kinh tế tỉnh, đồng thời gửi cho lãnh đạo tỉnh và nhóm Đề án của sở NN&PTNN để tham khảo)
 
Qua 10 năm xây dựng NTM, từ năm 2010 đến 2020, tỉnh Sơn La đã đạt bình quân 13,50 tiêu chí/xã, có 49 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 26,10%, 3 xã NTM nâng cao, chưa có xã NTM kiểu mẫu; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chưa có huyện đạt chuẩn NTM. So với mặt bằng chung, Sơn La đứng thứ 10 trong vùng TD&MNPB và thứ 59 cả nước.
Mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2025 đạt bình quân từ 16 tiêu chí/xã trở lên, 83 xã ( thêm 34 xã) đạt chuẩn NTM, chiếm 44%; 20 xã NTM nâng cao, 3-5 Xã NTM kiểu mẫu; thêm một đơn vị NTM cấp huyện( thành 2 đơn vị), đạt chỉ tiêu tối thiểu. 
Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo chọn huyện Quỳnh Nhai để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025( NQ 14/NQ-TU ngày 26/7/2021 của BTVTU). Đầu năm 2021, huyện cũng đã có kế hoạch cụ thể( Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/02/2021) và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2021( Báo cáo số 831/BC-UBND ngày 20/7/2021). Hiện nay, Sở NN&PTNT đã hoàn thiện dự thảo và đang chuẩn bị trình UBND tỉnh Đề án xây dựng Quỳnh Nhai trở thánh huyện NTM. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Hội Khoa học Kinh tế cũng đang tích cực chuẩn bị Hội thảo, Tư vấn về công việc này.
Căn cứ vào NQ của BTV tỉnh ủy, Kế hoạch xây dựng NTM và Báo báo triển khai của huyện Quỳnh Nhai, Dự thảo đề án của sở NN&PTNN, Đề dẫn của Hội khoa học kinh tế cùng với những thông tin, tư liệu khai thác được, bài viết này nhằm góp phần vào nội dung Tư vấn, hội thảo.
I. HUYỆN QUỲNH NHAI TRONG MẶT BẰNG CHUNG
Huyện được lựa chọn cần bảo đảm nhiều điều kiện  nhất trong các điều kiện sau đây so với mặt bằng chung của các huyện trong tỉnh: (1) Huyện không nằm trong diện huyện nghèo; (2) Huyện có tỷ lệ xã thuộc tốp đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất và số xã còn lại  thuộc tốp ít nhất với số tiêu chí còn lại cũng thuộc tốp ít nhất. (3). Số xã còn lại thuộc tốp có thu nhập bình quân của dân cư cao nhất và tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất.(4) Huyện  thuộc tốp đạt nhiều tiêu chí cấp huyện, có nhiều chương trình, dự án lồng ghép nhất , hoặc có điều kiện phát triển thuận lợi nhất.
 Trong số 11 huyện( không kể Thành Phố Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM), thì 4 huyện đang thuộc diện huyện nghèo, gồm Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ, Sốp Cộp. Bày(7) huyện còn lại thì có hai huyện khả dĩ hơn cả. Đó là Quỳnh Nhai và Môc Châu. Huyện Quỳnh Nhai có tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM cao nhất là 54,5%, số xã còn lại thấp nhất là 5 xã. Huyện Môc Châu đứng thứ nhì, tỷ lệ xã NTM là 46,1%, số xã còn lại là 7 xã.  Hai chỉ số này của các huyện khác thấp hơn nhiều: Mai Sơn 33,3% và 14 xã; Yên Châu 28,5% và 10 xã; Phù Yên 26,9% và 19 xã; Sông Mã 11,1% và 16 xã; Thuận Châu 7,1% và 26 xã.
 
 Bảng 1. So sánh một số chỉ số cơ bản của hai huyện Quỳnh Nhai và Mộc Châu
TT
Huyện
Quỳnh Nhai
Mộc Châu
I.
Cấp xã
 
 
1
Số xã
11
13
 
Xã vùng III
2
3
 
Bản đặc biệt khó khăn
47
43
 
Xã có nhiều bản ĐBKK (trên 10 bản/xã).
2 xã ( 13-17 bản/xã)
0 ( 1 xã có 9 bản)
2
Tiêu chí đã đạt bình quân/xã( 2020)
( Đến tháng 8 năm 2021)
14,1
14,8
 
 Số tiêu chí đã hoàn thành
155
192
3
Xã NTM
6
6
 
%
54,5
46,1
4
Xã chưa đạt chuẩn NTM
5
7
 
Tiêu chí đạt bình quân /xã
8,2
11,1
 
Tiêu chí còn lại bình quân/xã     
10,8.
7,9
 
Tổng số tiêu  chí còn lại.
54,0
55,3
5
Thu nhập bình quân của xã ( chưa đạt NTM) 
15,6
20,1
 
Số xã có thu nhấp bình quân ≤ 10 triệu đồng
2
0
6
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Toàn huyện.( %).
14,66
3, 94
 
Bình quân các xã chưa đạt chuẩn NTM
29,6
14,15
 
Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao 35-40%.
3
0
7
Vốn xây dựng NTM 2015-2020. Bình quân/xã(Tỷ đ)
45, 6
49,5
 
Nguồn ngân sách
87
30
 
Nguồn dân và doanh nghiệp
13
70
8
Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn
44 DN, 57 HTX
250 DN, 61 HTX
9
Quy hoạch và phấn đấu đến đến 2025.
 
 
 
Xã NTM
11/11
10/13
 
Xã NTM nâng cao
2
4
 
Xã NTM Kiểu mẫu
0
2
 
Số xã còn lại(cơ bản đạt chuẩn NTM)
0
3
II
Cấp huyện
 
 
1
Tiêu chí đã đạt chuẩn năm 2020. (Không tính tiêu chí chỉ đạo) điều hành)
3
4
2
Tiêu chí còn lại
5
4
3
Quy hoạch, phấn đấu đến 2025
 
 
 
Đạt chuẩn huyện NTM
 Đạt chuẩn NTM
Cơ bản đạt chuẩn NTM
 
Lên Thị xã
0
Lên Thị xã
Nguồn: Dự thảo đề án xây dựng NTM huyện Quỳnh Nhai, Số liệu của hai huyện, xã và số liệu của Cục Thống kê, báo Sơn La, internet. Thu nhập bình quân tính theo đầu người/năm.
 
Qua biểu so sánh, mỗi huyện đều có ưu thế và hạn chế riêng. Quỳnh Nhai số xã còn lại ít hơn và quy mô nhỏ hơn. Quỳnh Nhai đã và đang tiếp tục được thụ hưởng chính sách tái định cư, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng NTM cao hơn Mộc Châu, có lòng hồ sông Đà là thế mạnh có thể phát huy về ngành thủy sản và du lịch. Nhưng Mộc Châu có nguồn lực của dân và cộng đồng đồng doanh nghiệp, HTX lớn hơn hẳn. Trong các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM, huyện Quỳnh Nhai có 2 xã với tỷ lệ hộ nghèo rất cao trển 40%, và thu nhập rất thấp, 10 triệu đồng. Đó là Mường Sại, Nậm Ét. Xã khó khăn nhất của Mộc Châu là Tân hợp, cũng ở mức khá hơn đáng kể, có thu nhập 15 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo 27%. Mộc Châu cũng có điều kiện đạt các tiêu chí cấp huyện thuận lợi hơn. Theo đánh giá của huyện và tỉnh, huyện Quỳnh Nhai hiện đã đạt 3 tiêu chí là (1) Điện; (2) Y tế, văn hóa, giáo dục; (3) An ninh trật tự, hành chính công; Còn 5 tiêu chí chưa đạt: (1) Quy hoạch; (2) Giao thông; (3) Thủy lợi; (4) Sản xuất; (5) Môi trường. (Chưa tính tiêu chí Công tác chỉ đạo). Đối với huyện Mộc Châucó thể đánh giá, ngoài 4 tiêu chí đã đạt như Quỳnh Nhai, thì Mộc Châu đã đạt thêm tiêu chí Sản xuất. Hiện nay,Mộc Châu là địa bàn cóhình thức tổ chức sản xuất vào loại phát triển nhất cả tỉnh và vùng TD&MNPB, thuộc tốp hàng đầu cả nước. Mộc Châu cũng là địa bàn có khu du lịch quốc gia, có cụm công nghiệp, có vùng nông nghiệp công nghệ cao, được quy hoạch và đầu tư xây dựng để trở thành Thị xã vào năm 2025.
 Có thể nói, cả hai huyện đều có cơ hội về dích huyện NTM sớm nhất trong khối huyện. Các huyện khác, chưa có huyện nào đặt ra mục tiêu này trong giai đoạn 2021-2025. Khó khăn nhất mà cả hai huyện Quỳnh Nhai và Mộc Châu  đều phải đối mặt và vượt qua, đó là: Tiêu chí thu nhập của dân cư của cấp xã. Trong giai đoạn 2021-2025, tiêu chí  thu nhập chuẩn hộ nghèo đã nâng lên gấp 1,5 lần và tiêu chí thu nhập xã NTM dự kiến cũng sẽ nâng lên với mức như vậy (Các tiêu chí mới sẽ được đề cập ở phần sau). Đối với các tiêu chí cứng, có thể nói là không khó lắm,có nhân tài, vật lực là có thể hoàn thành theo lộ trình. Nhưng phát huy tác dụng đến đâu cũng là một vấn đề. Còn đối với sản xuất và thu nhập thì khó hơn. Vì ngoài nhân tài, vật lực còn phụ thuộc vào thị trường, vào trình độ, nhận thức, của nhân dân sở tại.
Huyện Quỳnh Nhai được tỉnh lựa chọn, chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đặt mục tiêu cán đích vào năm 2025. Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức một số cuộc họp chỉ đạo chuẩn bị và triển khai thực hiện. Huyện Quỳnh Nhai là huyện tái định cư thủy điện Sơn La lớn nhất tỉnh. Cả tỉnh tái định cư trên 12,5 ngàn hộ thì Quỳnh Nhai trên 8,4 ngàn hộ với 9 xã, 99 bản trong tổng số 11 xã 109 bản và cả khu vực huyện lỵ. Huyện từ diện nghèo đã tận dụng cơ hội bứt phá lên và đã thoát nghèo tương đối sớm (Vào cuối năm 2018, cùng với huyện Phù Yên). Bây giờ, Quỳnh Nhai tiếp tục được chọn để xây dựng huyện về đích NTM đầu tiên. Sự quan tâm này của cấp ủy và chính quyền địa phương có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đối với nhân dân các dân tộc của một huyện tái định cư quy mô lớn nhất trong lịch sử của tỉnh vì sự nghiệp chung của đất nước. Có đặt ra mục tiêu thì mới có phấn đấu, mới tận dụng được các nguồn lực. Quá trình và tinh thần phấn đấu có giá trị không kém việc về đích.  
Huyện Mộc Châu thì đặt mục tiêu ở mức thấp hơn một chút, là “cơ bản đạt chuẩn huyện NTM”. Đồng thời, huyện được chỉ đạo phấn đấu xây dựng lên thị xã vào năm 2025. Theo Chương trình NTMQG, sau thành phố Sơn La, tỉnh ta có thêm 01 huyện NTM là chỉ tiêu tối thiểu. Nếu huyện Mộc Châu quyết tâm thì vẫn có thể cán đích huyện NTM vào năm 2025 hoặc chỉ muộn hơn một vài năm. Nếu huyện lên thị xã vào năm 2025 thì cũng có thể đạt mục tiêu kép, đó là thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Nếu Sơn La cùng lúc có hai huyện NTM, hoặc 01 huyện NTM, một thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thì càng tốt.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
          1. Thực chất và hiệu quả.
Tinh thần của Nghị quyết 14/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy cũng như sự chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025 là chủ động, tích cực, thực chất và hiệu quả. Bộ tiêu chí hiện hành cũng như sắp tới tuy được hoàn thiện hơn, nhưng chủ yếu vẫn là Tiêu chí về số lượng và việc đánh giá kết quả thực hiện ở các địa phương cũng chủ yếu về mặt số lượng. Sẽ thực chất hơn khi việc đánh giá bảo đảm toàn diện và đủ sâu kết quả thực hiện các Tiêu chí cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả. Bởi vì, khi tấ cả các xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM thì không được hưởng chính sách ưu đãi như trước, nhất là các xã vùng ba. Các tiêu chí cứng (xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội), chiếm trên 85% nguồn lực. Cần được đánh giá sâu mức độ bền vững, tuổi thọ cũng như mức độ khai thác, sử dụng các công trình. Cần đánh giá quan hệ giữa chất lượng dạy và học khi tỷ lệ các trường học đạt chuẩn quốc gia tăng lên, quan hệ giữa chất lượng khám chữa bệnh khi bệnh viện, trạm xá đạt chuẩn quốc gia tăng lên. Đánh giá quan hệ giữa việc hoàn thành tiêu chí văn hóa với việc thực hiện nếp sống mới trong ma chay, cưới xin, cúng bái, mê tín, dị đoan... Hay, khi cấp xã, huyện đã dày công đầu tư xây dựng bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thì phải xem thực tế nhân dân và doanh nghiệp  tiếp cận ở mức độ nào...
Đặc biệt, phải đánh giá, làm rõ thu nhập của các xã đã đạt chuẩn NTM có bảo đảm theo kịp mức độ tăng lên hàng năm (3-4  triệu đồng/người) không. Thực tế, trong 6 xã đã lần lượt đạt chuẩn NTM (Mường Giàng 2015, Mường Chiên, Chiềng Bằng 2016,  ma Pha Kinh 2018, Chiềng Khoang 2019, Chiềng Ơn 2020) thì chỉ có 2 xã đuổi kịp tiêu chí thu nhập xã NTM ở thời điểm năm 2020 (36 triệu đồng), đó là Mường Giàng và Chiềng Ơn. Còn 4 xã khác, thấp hơn 3,5 -14 triệu đồng, tương ứng thấp hơn 10-38%. Đối với xã NTM nâng cao cũng cần rà soát thêm. Tiêu chí thu nhập (Tăng 1,2 lần trở lên so với xã NTM) là so cùng một thời điểm hiện hành, chứ không so với năm xã được công nhận đạt chuẩn NTM.
 
Bảng 2. Tiêu chỉ thu nhập của các xã đã đạt chuẩn NTM
 
TT
 
 Năm đạt chuẩn NTM
 
Thu nhập
lúc đạt chuẩn
(Triệu đ) 
Thu nhập thực tế năm 2020
Tiêu chí chung của năm 2020
Các xã đạt tiêu chí của năm 2020
 
Thừa (+), thiếu
(-)
1
Mường Giàng
2015
≥ 18
36,9
 
 
36
(Vùng TD&MNPB)
Đạt
+ 0,9
2
Mường Bằng
2016
≥ 22
31,1
Chưa đạt
- 4,9
3
Mường Chiên
2016
≥ 22
22,2
Chưa đạt
 - 13,8
5
Pá ma Pha Khinh
2018
≥ 29
30,5
Chưa đạt
- 5,5
6
Chiềng Khoang
2019
≥ 32
32,5
Chưa đạt
- 3,1
4
Chiềng Ơn
2020
≥ 36
36
Đạt
0
 
2. Tiêu chí giai đoạn mới cao hơn giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch và báo cáo của huyện Quỳnh Nhai, dự thảo đề án do sở NN&PTNT chuẩn bị trình tỉnh cũng như đề dẫn của Hội khoa học kinh tế (Gọi chung là các tài liệu) được chuẩn bị tương đối tốt, nhất là dự thảo đề án. Dự thảo Đề án đã có sự kế thừa, phát triển, hoàn thiện, phụ lục chi tiết  và lộ trình được điều chỉnh hợp lý hơn kế hoạch 60/KH-UB của huyện. Nhưng tất cả đang dựa vào bộ tiêu chí xã NTM và huyện NTM giai đoạn 2016-2020.
Hiện nay, bộ tiêu chí mới về xã NTM, NTM năng cao, NTM kiểu mẫu, bộ tiêu chí  huyện NTM giai đoạn 2021-2025 đã được soạn thảo, lấy ý kiến và trình Thủ tướng chính phủ, khả năng sẽ được ban hành trong thời gian tới đây.
          Bộ tiêu chí mới về xã NTM có nhiều điểm mới. Đó là nhiều tiêu chí xã NTM được nâng lên ở mức tương đối cao. Có một số tiêu chí cũ quy định theo khung, nay quy định cụ thể  từng năm cho từng vùng. Có một số tiêu chí được quy định chặt chẽ hơn, như tỷ lệ lao động qua đào tạo là đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch là tính theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, theo nguồn nước (Cung cấp tập trung). Một trong những tiêu chí đáng quan tâm nhất là tiêu chí về thu nhập. Trong hiai đoạn 2015-2020, các tỉnh vùng TD&MNPB vận dụng khung, đã quy định tiêu chí thu nhập xã NTM là 18-36 triệu. Nay sẽ được quy định thống nhất cả vùng từ 37 triệu (2021) đến 49 triệu (2025), mỗi năm tăng 3 triệu. Xã NTM nâng cao cũng tăng tương ứng ≥45 triệu (2021) đến ≥59 triệu (2025).
           Tiêu chí huyện NTM cũng có điểm mới. Như:  Ngoài tiêu chí môi trường, có thêm tiêu chí chất lượng môi trường sống; Có ít nhất 10% số xã nông thôn mới nâng cao. Có 100% số thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trên địa bàn. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM cấp xã là ≥ 80%, cấp huyện ≥ 90%. Cấp huyện có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên...
          Như vậy, Kế hoạch của huyện và Đề án do sở NN&PTNT soạn thảo  sẽ phải có sự điều chỉnh lớn khi  Chính phủ có quyết định  chính thức về tiêu chí mới về xã NTM và huyện NTM. Trước mắt, cần chủ động nghiên cứu, cập nhật, có phương án điều chỉnh phù hợp. Việc phê duyệt ngay hay chờ đợi thêm cần được cân nhắc.
          3. Nguồn vốn và cơ cấu đầu tư
Trong 5 năm 2015-2020, Tổng vốn huy động đầu tư trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai gần 503 tỷ. Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương) chiếm 87%, vốn doanh nghiệp và người dân 13%. Dự kiến nguồn vốn 2021-2025 trên 1,6 ngàn tỷ, gấp 3 lần giai đoạn trước, nguồn ngân sách tăng lên gần 94%, vốn xã hội hóa giảm xuống còn  6 %. Đây mới là vốn cho xây dựng các công trình cấp xã, còn danh mục công trình, hạng mục đầu tư cấp huyện và  nhu cầu vốn cũng khá lớn, hàng trăm tỷ đồng, chưa được dự toán, cần được bổ sung. Theo cơ cấu này thì có thể bảo đảm các tiêu chí về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhưng khó bảo đảm tiêu chí sản xuất và thu nhập trong giai đoạn mới. Phải có cơ cấu tích cực hơn, tăng được vốn của DN, HTX,vốn vay tín dụng ưu đãi của người dân thì mới giải quyết được một cách căn cơ vấn đề sản xuất và thu nhập. Vốn đầu tư cũng cần được cơ cấu hợp lý cho  đạo tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên y tế, dạy nghề, vốn vay đi lao động các nơi ngoài huyện, ngoài  tỉnh và vay đi xuất khẩu lao động.
Có một vấn đề quan trọng liên quan cũng cần được đặc biệt quan tâm. Đó là chương trình quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miến núi. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tương đối cao, có chỉ tiêu cao hơn xây dựng NTM, nhất là về thu nhập. Vốn cũng rất lớn, cả nước gần 138 ngàn tỷ, bình quân 2.585 tỷ/ tỉnh, 300 tỷ/huyện, 80 tỷ/xã). Huyện Quỳnh Nhai dự kiến lồng ghép phục vụ xây dựng NTM khoảng 131 tỷ. Việc này, cần chính thức có đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể của cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có nguồn vốn đưa vào kế hoạch trung hạn lồng ghép phục vụ xây dựng NTM.
4. Trọng điểm và lộ trình
Đề án đã xác định xây dựng NTM của 5 xã chưa đạt chuẩn là trọng tâm và khó khăn nhất. Trọng điểm là hai xã Chiềng Khay và Mường sại. Đề án đã tập trung vốn cho 5 xã 2025 chiếm 76% để tiếp tục xây dựng và đạt chuẩn NTM vào năm 2025, còn vốn của 6 xã đã đạt chuẩn tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao chỉ chiếm khoảng 24%. Đáng chú ý là huyện còn 2 xã vùng III và 47 bản ĐBKK, chiếm 43,2% tổng số bản. Hai(2) xã vùng III là Chiềng Khay(13 bản ), Mường Sại(17 bản), tất cả 100% bản  ĐBKK. Xã Nậm Ét vùng II, nhưng cũng còn 6 bản ĐBKK, chiếm trên 50%.
Đề án xác định lộ trình chủ yếu dựa vào số tiêu chí đã đạt và tiêu chí còn lại của từng xã và khả năng cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư. Nếu nguồn vốn có khả năng bố trí như dự kiến thì các tiêu chí cứng có thể hoàn thành theo lộ trình, nhưng tiêu chí thu nhập bình quân/người/năm là rất khó. Theo tiêu chí mới( đã được dự kiến) của giai đoạn 2021-2025, để đạt chuẩn xã NTM và xã NTM nâng cao thì thu nhập bình quân hàng năm phải tăng được như sau:
 
Bảng 2. Xây dựng xã NTM
 
TT
 
 Tiêu chí NTM đã đạt
Thu nhập
(Triệu đồng)
Tỷ lệ hộ nghèo
(%)
Năm đạt chuẩn
(Theo Đề án)
Thu nhập giai đoạn mới (2021-2025)
Đồi hỏi tăng TN /năm
1
Mường Giôn
10
25,0
9,6
2021
37
12
2
Chiềng Khay
10
18,0
35,0
2021
37
19
3
Cà Nàng
7
15,3
22,2
2022
40
12,4
4
Mường Sại
7
10,0
40,3
2023
43
11,0
5
Nậm Ét
7
10,0
40,0
2024
46
9,0
 
 
 
 
 
2025
49
 
 
Bảng 3. Xây dựng xã NTM nâng cao
 
TT
 
 Tiêu chí NTMNC
đã đạt
Thu nhập
(Triệu đồng) 
Tỷ lệ hộ nghèo
Lộ trình
(Theo
đề án)
Thu nhập giai đoạn mới
Đồi hỏi tăng TN/
năm
1
Mường Giàng
13
36,9
2,9
2022. ĐC
48,0
5,6
2
Mường  Bằng
12
31,1
1,6
2023. ĐC
51,6
6,8
3
Mường Chiên
12
22,2
1,9
2024. NC
46
Tối thiểu bằng tiêu chí mới của của xã NTM năm 2024
5,9
4
Chiềng Ơn
10
36
9,3
2024. NC
46
2,5
5
Pá ma Pha Khinh
10
30,5
7,2
2024. NC
46
3,9
6
Chiềng Khoang
6
32,5
8,5
2024. NC
46
3,4
Nguồn: Đề án (dự thảo) xây dựng NTM huyện Quỳnh Nhai, Dự thảo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, nongthonmoi.gov.vn
          Mức tăng thu nhập bình quân/năm của xã đạt chuẩn NTM theo lộ trình (Đề án) là trên dưới 10 triệu đồng, cá biệt 19 triệu đồng và xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 6-7 triệu đồng. Đây là mức tăng rất cao, khó khả thi. Nếu nguồn đầu tư bảo đảm hoàn thành các tiêu chí cứng theo lộ trình, thì cần lấy tiêu chí thu nhập làm chuẩn để sắp xếp các xã trước sau thì sẽ phù hợp hơn. Mức tăng khả thi cao nhất nên là trên dưới dưới 5 triệu đồng (Mức tăng mà chưa xã nào đạt được trong giai đoạn 2015-2020). Trong giai đoạn 2015-2020, rất ít xã NTM đuổi kịp thu nhập tăng lên 3 triệu đồng/năm. Trong giai đoạn 2021-2025 cũng vậy, có khả năng nhiều xã cũng khó đuổi kịp mức tăng thu nhập hàng năm theo tiêu chí mới. Đối với các xã mới có thu nhập 10-15 triệu đồng (2020) thì phải có giải pháp đột phá, phát huy các sản phẩm đặc thù, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, đầu tư dự án sản xuất, liên kết của doanh nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, tạo thu nhập ngay từ nguồn vốn đầu tư rất lớn trên địa bàn, kể cả đi làm ngoài xã và xuất khẩu lao động. Việc xem xét đánh giá công nhận năm 2025 cho cấp huyện là tiến hành vào năm 2026. Cần điều chỉnh lộ trình, các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao vào cuối giai đoạn (2024, 2025). Xã NTM nâng cao có thể xem xét bổ sung xã Chiềng ơn (Năm 2020 đã đạt 10 tiêu chí và đã có thu nhập 36 triệu đồng).
 
          Tài liệu tham khảo chính:
 1. Nghi quyết số 14/NQ-TU ngày 26/7/2021 của BTVTU Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai trở thành huyện NTM.
2. Dự thảo đề án của Sở NN&PTNT chuẩn bị trình UBND tỉnh về xây dựng huyện quỳnh Nhai đạt chuẩn NTM vào năm 2025.
3. Kế hoạch xây dựng huyện NTM số 60/KH-UBND ngày 23/02/2021 và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện số 831/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND huyện Quỳnh   Nhai.
4. Báo cáo phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020 của huyện Mộc Châu và các xã của huyện.
5. Bộ tiêu chí quốc gia (dự thảo) về xã NTM, huyện NTM giai đoạn 2021-2025. nongthonmoi.gov.vn
             6. Sơn La trong cuộc đua xây dựng NTM, susta.vn.                                         

 

 

Số lần đọc : 80   Cập nhật lần cuối: 07/10/2021

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11489817

Số người Onlne: 34