Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Trường Chính trị tỉnh Sơn La đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học


  Trường Chính trị tỉnh Sơn La đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
 
                                                                                                          Cao Thị Quỳnh
                                                                                               Trường Chính trị tỉnh Sơn La
                                                                                 
          Cùng với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính của giảng viên các trường chính trị. Hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường chính trị có nội dung khá đa dạng như: nghiên cứu đề tài khoa học (cấp tỉnh, cấp trường, cấp khoa); hội thảo khoa học (cấp trường, cấp khoa); biên soạn giáo trình, tài liệu; xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn; viết bài cho trang thông tin điện tử của nhà trường, các báo và tạp chí địa phương, trung ương; hoạt động thao giảng, dự giờ.
          Hoạt động nghiên cứu khoa học một mặt làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt khác, cung cấp thêm cho giảng viên những luận cứ, luận chứng, góp phần làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, thiết thực, giúp giảng viên củng cố và mở rộng kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác.

Ảnh: Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025”

 

          Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trực tiếp tác động đến chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Sơn La luôn coi trọng và có những chỉ đạo sát thực về chủ trương, định hướng cũng như đầu tư các nguồn lực cho hoạt động này. Hằng năm, Nhà trường chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học cho phù hợp với thực tiễn, trong đó quy định rõ định mức nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, lấy kết quả nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân. Việc bố trí nguồn kinh phí phù hợp cũng được chú trọng nhằm khuyến khích giảng viên, chuyên viên nghiên cứu, thực hiện đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú trọng đề tài có tính ứng dụng cao. Ngay từ đầu năm, Nhà trường lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên đề xuất hướng nghiên cứu đề tài khoa học và đăng ký loại đề tài thuộc cấp nào. Trên cơ sở đăng ký của các khoa, phòng và giảng viên, Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức hội nghị xét duyệt. Sau khi được phê duyệt, các nhóm đề tài tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu, giao nộp sản phẩm theo quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
          Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Nhà trường và tinh thần tích cực, chủ động của các cán bộ, giảng viên, những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã có chuyển biến tích cực. Hàng năm, 100% giảng viên có số giờ nghiên cứu khoa học vượt định mức. Số đề tài khoa học cấp trường có sự đổi mới về nội dung, chủ đề và chất lượng ngày một nâng cao.
          Từ năm 2015 đến năm 2019, Nhà trường đã triển khai nghiên cứu và đưa vào ứng dụng 27 đề tài, đề án cấp cơ sở. Riêng năm 2018, có 11 giảng viên được tham gia nhóm nghiên cứu các đề tài, đề án cấp tỉnh trong đó có Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị Quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Qua đó góp phần tổng kết kinh nghiệm hay, mô hình mới, vận dụng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ở tỉnh Sơn La. Năm 2019, thực hiện nghiên cứu 04 đề tài khoa học cấp trường gắn với đánh giá, kiểm nghiệm những chủ trương, công tác lớn mang tính thời sự của tỉnh, thiết thực phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường.
          Việc bổ sung, biên soạn tài liệu giảng dạy cũng được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2015 đến 2019, đã tổ chức đã biên soạn, chỉnh lí 05 tập tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường như: “Tập tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính”, “Tập tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La”, “Tài liệu Bồi dưỡng về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã”... Ngoài ra, Bản tin lý luận và thực tiễn được duy trì xuất bản đều đặn hàng năm, từ năm 2015 – 2019, Nhà trường tổ chức biên tập và xuất bản được 6.660 cuốn phát hành tới các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
          Về hội thảo khoa học, trong 5 năm (2015-2019), đã tổ chức được 32 hội thảo khoa học cấp trường và cấp khoa, phòng trong đó chủ đề các hội thảo khoa học đã bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các khoa, phòng. Đặc biệt, năm 2019, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025”. Hội thảo khoa học với 36 bài tham luận và nhiều lượt ý kiến thảo luận đã đánh giá một cách toàn diện thực trạng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn.
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Sơn La vẫn còn nhiều hạn chế và chưa tương xứng với thực lực của đội ngũ giảng viên: đề tài nghiên cứu sâu, rộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn ít; một số đề tài nghiên cứu thực hiện chưa hiệu quả, chưa có tính ứng dụng cao, tiến độ triển khai thực hiện các đề tài còn chậm... Nguyên nhân của tình trạng trên là do kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu đề tài khoa học còn thấp, do đó chưa thật sự tạo ra động lực để khuyến khích giảng viên tích cực nghiên cứu; giảng viên chủ yếu đăng ký đề tài theo thế mạnh, sở trường của mình chứ ít khi xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường, địa phương; những giảng viên có khả năng, kinh nghiệm nghiên cứu đa phần là lãnh đạo, quản lý nên thời gian dành cho nghiên cứu thường không nhiều, giảng viên trẻ có tâm huyết, mong muốn được nghiên cứu nhưng lại chưa có kinh nghiệm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, để công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, cần quan tâm đến một số vấn đề sau:
          Một là, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của tất cả giảng viên trường chính trị, tránh tình trạng nghiên cứu qua loa, hình thức cho đủ định mức. Mỗi giảng viên cần nhận thức rằng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học là để nâng cao chất lượng giảng dạy. Qua đó giảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu phát huy khả năng sáng tạo của bản thân.
          Hai là, cần có định hướng cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên. Các hoạt động nghiên cứu của giảng viên phải đảm bảo xác định đúng mục tiêu, đối tượng nghiên cứu cho phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, tình hình thực tiễn địa phương. Để làm được điều này, Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường cần có cơ chế chỉ định hoặc giao những đề tài có tính cấp thiết và có khả năng thực hiện.
          Ba là, tăng cường phối hợp, liên hệ với các đơn vị trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ liên kết, hợp tác là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các trường chính trị. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động này để vừa tạo một diễn đàn khoa học sôi nổi vừa tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm nghiên cứu như: liên hệ với các địa phương thuộc phạm vi không gian nghiên cứu của các đề tài cấp trường, tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan đến chủ đề hội thảo, cử cán bộ, giảng viên đi dự các hội thảo khoa học ngoài phạm vi nhà trường…
          Bốn là, xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính hợp lý tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và định hướng cho hoạt động nghiên cứu của giảng viên.
          Nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Trường Chính trị tỉnh Sơn La, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.
 

 

Số lần đọc : 347   Cập nhật lần cuối: 06/10/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10485034

Số người Onlne: 31