Giải thưởng-Hội thi → Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Thể lệ và mẫu đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2014


 Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2014. Ban tổ chức hội thi trân trọng thông báo thể lệ của Hội thi năm 2014 và các phụ lục hướng dẫn như sau:

THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA LẦN THỨ IV NĂM 2014

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BTC ngày 03 tháng 3 năm 2014

 của Ban tổ chức Hội thi)

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa: Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ IV năm 2014 (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm:

- Thúc đẩy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn dân trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Khuyến khích và thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và địa phương.

- Tuyển chọn các giải pháp đủ điều kiện để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Lần thứ XIII năm 2015.

Điều  2. Ban tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám khảo chuyên ngành.

2.1. Ban tổ chức Hội thi bao gồm các thành viên (theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2014) gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi. Trưởng Ban tổ chức Hội thi là Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thay mặt Ban tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Tổ thư ký, Hội đồng giám khảo chuyên ngành (các Ban chấm thi) ban hành Thể lệ Hội thi, qui định đánh giá các giải pháp dự thi.

2.2. Tổ thư ký Hội thi do Ban tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh.

2.3. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các cán bộ khoa học có trình độ chuyên sâu thuộc các lĩnh vực dự thi, do Ban tổ chức Hội thi thành lập để giúp Ban tổ chức Hội thi trong việc chấm điểm, thẩm định và đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng đều có quyền tham gia Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 nhóm lĩnh vực sau đây:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

- Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

 

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

- Y dược;

- Giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác. ( Giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ mới, giải pháp tác nghiệp, giải pháp quản lý)

Điều 4. Đối tượng dự thi

4.1- Cá nhân đứng tên dự thi: Mọi công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng có hiệu quả ở Sơn La từ năm 2009 trở lại đây, tính đến ngày nộp đơn đăng ký đều có quyền tham gia Hội thi. Thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký và Hội đồng giám khảo Hội thi không được đứng tên đăng ký tham gia dự thi.

4.2- Tổ chức đứng tên dự thi: Mọi tổ chức đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp dự thi đó.

4.3- Các giải pháp đã đạt giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEX) và các giải pháp đã đạt giải trong Hội thi lần thứ I + II + III không thuộc đối tượng được xét, chấm điểm và trao giải của Hội thi.

4.4- Mỗi tổ chức, cá nhân có thể đứng tên tham gia nhiều giải pháp dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi.

5.1. Tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam nói chung và ở Sơn La nói riêng. Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

5.2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Sơn La: Giải pháp dự thi đã được áp dụng ít nhất 1 năm trở lên có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định hiện hành hoặc chứng minh được khả năng áp dụng có hiệu quả.

5.3. Hiệu quả kinh tế- xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế- xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam nói chung và Sơn La nói riêng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội và an ninh- quốc phòng.

Điều 6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, trình bày trên khổ giấy A4, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật ghi tại điều 3 của Thể lệ này.

6.1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi.

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ (nếu có).

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).

- Tên giải pháp dự thi.

- Lĩnh vực dự thi.

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm)

- Văn bản thoả thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và uỷ quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

6.2. Bản mô tả giải pháp dự thi.

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

- Khă năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng mua bán sản phẩm hoặc bản thuyết trình được ban giám khảo Hội thi công nhận.

- Lợi ích KT-XH của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự án ninh, xã hội.

6.3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp đánh giá được hiệu quả KT-XH. Các tác giả gửi kèm theo mô hình sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thầy cần thiết). Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xoá. Đối với cá nhân dự thi phải có xác nhận về nhân thân của tổ chức cho phép dự thi hoặc của địa phương nơi tác giả cư trú.

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

7.1. Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La theo địa chỉ:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La

Số 18 – đường Két nước – tổ 8 Phường Chiềng Lề - Thành Phố Sơn La.

Điện thoại: 0223 755 068   Fax: 0223 755 068

Email: lienhiephoisonla@gmail.com; website: susta.vn

7.2. Thời hạn nhận các giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 01/4/2014 - 10/10/2014, chấm điểm và xét duyệt từ ngày 16/ 10/2014 – 05/11/2014.

- Lễ trao giải thưởng dự kiến từ ngày 20/11/2014 – 30/11/2014.

7.3. Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi. Các giải pháp đoạt giải của tỉnh sẽ được Ban tổ chức Hội thi chuyển hồ sơ lên Ban tổ chức Hội thi toàn quốc lần thứ XIII năm 2015.

7.4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng giám khảo chuyên ngành do Ban tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban tổ chức Hội thi qui định ( Ban tổ chức ban hành Quy định về đánh giá, chấm điểm các giải pháp dự thi Hội thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2014).

Trong trường hợp cần thiết Ban giám khảo có thể thành lập tổ công tác trực tiếp thẩm tra, đánh giá tại cơ sở.

Điều 9. Giải thưởng

            9.1. Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức Hội thi quyết định số lượng và cơ cấu giải thưởng của Hội thi 2014 như sau:

            9.2. Mức thưởng.

            -  01 Giải nhất, trị giá 15.000.000,đ.

            -  02 Giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000,đ.

            -  03 Giải ba, mỗi giải trị giá 7.000.000,đ.

            -  06 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000,đ.

Ban Tổ chức Hội thi sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen và các cơ quan, Đoàn thể tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Điều 10. Kinh phí tổ chức Hội thi 

11.1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

            - Kinh phí hỗ trợ sáng tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh.

            - Tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ( nếu có).
          11.2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

          - Chi thưởng cho các giải pháp đạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích suất xắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức tham gia Hội thi.

- Hoạt động chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi theo quy định.

Điều 11. Vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

            Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

            Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…), Ban tổ chức sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải thưởng của Ban tổ chức Hội thi.

Điều 12. Tổ chức thực hiện.

1.- Tại các cơ quan của tỉnh:

- Ban Tổ chức Hội thi trực tiếp chỉ đạo Hội thi. Tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, hướng dẫn tham gia Hội thi; Tổ chức tiếp nhận, chấm điểm và đánh giá các giải pháp dự thi; Lựa chọn các giải pháp đủ tiêu chí, trao giải thưởng và tổng kết Hội thi.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn và các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan có văn bản chỉ đạo theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai và tham dự Hội thi. Việc chỉ đạo này cần cụ thể và chi tiết để Hội thi được phổ biến rộng rãi và khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh được tham gia Hội thi.

2.- Tại các huyện và thành phố: Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể và các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến rộng rãi Thể lệ Hội thi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Khuyến khích các tập thể, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia Hội thi.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

            Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, Thường trực Hội thi, Tổ thư ký Hội thi tổng hợp và trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

                                                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                                                                  Đã ký

 

 

                                                                                                                                                   Th.s Trần Đình Yến

                                                                                                                             Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Phụ lục hướng dẫn đăng ký tham gia tải về tại đây

 

Số lần đọc : 2714   Cập nhật lần cuối: 11/03/2014

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 8716412

Số người Onlne: 98