Nghiên cứu → Đa chiều

Sơn La sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về Tiếp tục phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


 Sơn La sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”


 


Ngay sau khi có Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; giao Ban Cán sự UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị và ngày 21/4/2010 UBND đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La và tiến hành các bước quy trình Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015;
Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 15/5/2010, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên. bầu Ban Thường vụ gồm 07 ủy viên; Thường trực 04 (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch chuyên trách, 02 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là Chủ tịch hội thành viên); Tổng Thư ký; Ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên. Đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức 02 kỳ đại hội, sau Đại hội, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực của Liên hiệp hội theo các quy định của Đảng, Nhà nước; chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm ban hành Quyết định thành lập Đảng đoàn Liên hiệp hội (Năm 2014); Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Liên hiệp hội (Năm 2011); Công đoàn Viên chức Khối các cơ quan tỉnh ban hành Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (Năm 2011).
Liên hiệp hội luôn đề cao vai trò vận động, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đã tập hợp, phát huy hiệu quả trí tuệ của đội ngũ trí thức tại các hội chuyên ngành; khi thành lập Liên hiệp Hội tập hợp được 10 hội thành viên tham gia sáng lập Liên hiệp hội, đến hết năm 2018, Liên hiệp Hội đã vận động thành lập và kết nạp thêm 07 hội thành viên và 02 hội viên tập thể. Đến nay, tổng số hội thành viên là 19, trong đó 17 hội chuyên ngành và 02 Hội viên tập thể, với tổng số 298.413 hội viên, tập trung chủ yếu là hội viên Hội Khuyến học (283.378 hội viên), Hội Ngành nghề - nông nghiệp - nông thôn (8.997 hội viên)
          Từ khi thành lập đến nay Liên hiệp hội luôn quan tâm đến chất lượng hoạt động, đặc biệt là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên các lĩnh vực như:
          Thứ nhất, quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức khoa học và công nghệ thể hiện qua các hoạt tuyên truyền quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Thứ hai, về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội:Từ khi thành lập cho đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chủ động tập hợp, phối hợp với trí thức tại các sở, ban ngành và các hội thành viên nghiên cứu, đề xuất, tổ chức tư vấn, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ được 32 vấn đề với tỉnh và các sở, ngành bằng nhiều hình thức: hội thảo khoa học, hội nghị tư vấn, viết bài nghiên cứu trao đổi gửi tới các cơ quan dự thảo các văn bản cần tư vấn, phản biện. Trong đó có 10 vấn đề nổi bật: (1) góp ý vào dự thảo Văn kiện phục vụ 02 kỳ Đại hội lần thứ XIII và XIV Đảng bộ tỉnh, (2) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị; (3) Đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc, (4) Các chỉ số giám sát xã hội của Sơn La; (5) Cải cách hành chính; (6) Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo; (7); Phát hiện, kiến nghị sửa đổi 01 văn bản của UBND tỉnh về đất đai; (8) Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cung cấp số liệu, tư liệu chuẩn bị báo cáo của Tỉnh uỷ sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức; (9) Tổ chức tư vấn, phản biện nhiều dự thảo văn bản do các ngành chuẩn bị trình UBND tỉnh: Dự thảo sửa đổi bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La đến năm 2020; Dự thảo Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật khác; (10)Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản 40 dự thảo Luật (có 03 dự thảo luật được Đoàn đại biểu quốc hội hợp đồng đặt hàng). Ngoài ra, Liên hiệp hội đã có trên 100 bài nghiên cứu trao đổi tham vấn, tư vấn, có một số bài trực tiếp gửi cho lãnh đạo tỉnh để tham khảo.
Thứ ba, về công tác thông tin, phổ biến kiến thức: Ngay sau khi thành lập, Liên hiệp hội đã tham mưu và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 về xây dựng trang thông tin điện tử và xuất bản bản tin khoa học công nghệ và đời sống, Liên hiệp hội đã triển khai thực hiện hiệu quả 02 ấn phẩm trên:
- Trang thông tin điện tử (website) susta.vn hoạt động với mục đích tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, là diễn đàn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhân dân các dân tộc tích cực tham gia vào hoạt động khoa học kỹ thuật đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Sơn La trong quá trình hội nhập. Thông tin, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm, chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; các hoạt động và quảng bá hình ảnh của Liên hiệp hội và các hội thành viên. Website susta.vn của Liên hiệp hội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2012 đến 30/6/2029 đã thu hút trên 6.500.000 lượt người truy cập, đã đăng trên 1.200 tin, bài, 80 video và hàng nghìn ảnh hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên; nhiều văn bản, tư liệu, bài nghiên cứu trao đổi, thông tin về giải thưởng, hội thi, cuộc thi, hoạt động tôn vinh, tư vấn phản biện; thông tin về khoa học công nghệ, các quy trình kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào cuộc sống; giới thiệu trên 40 doanh nghiệp và gương điển hình nghiên cứu, ứng dụng KHKT trong và ngoài tỉnh…
- Bản tin Trí thức với khoa học và công nghệ xuất bản được 32 số (04 số/năm; 500 cuốn/1 số) phát hành tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức khoa học công nghệ trong tỉnh, các hội thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước, bản tin tập trung thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới trí thức, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo… có trên 100 bài nghiên cứu, trao đổi về các vấn đề liên quan tới các vấn đề trên. Nhiều bài nghiên cứu được độc giả khai thác làm tài liệu tham khảo.
Liên hiệp hội luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng tin, bài nhất là các bài nghiên cứu, trao đổi, các bài viết đăng tải trên Bản tin, trang website đều theo tiêu chí chung của báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam; tổ chức 02 lớp tập huấn cho các cộng tác viên, định hướng viết tin bài phù hợp với tiêu chí của Liên hiệp hội; 01 Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phát hiện và viết các bài có tính chất tư vấn, phản biện đến viên chức Liên hiệp hội và lãnh đạo, cộng tác viên các hội thành viên, các sở, ngành liên quan, quan tâm phát triển mạng lưới cộng tác viên đa ngành, đa lĩnh vực trong tỉnh, trên toàn quốc, nhiều cộng tác viên có học vị tiến sĩ.
Thứ tư, nghiên cứu khoa học, xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Liên hiệp hội và các hội thành viên đã chủ trì nghiên cứu 16 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, hàng trăm đề tài khoa học cấp cơ sở (tập trung chủ yếu tại các hội khối y, dược); tổ chức gần 30 cuộc hội thảo khoa học (trong đó Liên hiệp hội chủ trì nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức 24 hội thảo, trong đó có 05 hội thảo khoa học và nhiều hội thảo mang tính chất tư vấn, tham vấn; tham gia 15 bài tham luận tại các cuộc hội thảo do Liên hiệp Hội Việt Nam và các tỉnh bạn tổ chức có bài tham luận và được đăng trong kỷ yếu Hội thảo do Bộ Nội vụ và Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức về mô hình tổ chức bộ máy Liên hiệp hội). Đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội là thành viên Hội đồng KHCN cấp tỉnh và Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, các hội đồng tư vấn tuyển chọn, nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp hội đã đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm, chất lượng được Thường trực UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng khoa học tiếp thu.
Thứ năm, công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Giải thưởng KHCN
- Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi)
Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tổ chức các Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 22/4/2011, Liên hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thành công hội thi lần thứ 3,4,5,6 với103 giải pháp tham gia của gần 300 tác giả và đồng tác giả, trong đó có 51 giải pháp đạt giải gồm: 04 giải nhất, 08 giải nhì, 13 giải ba và 26 giải khuyến khích;Sau Hội thi đã có 08 giải pháp được cấp bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Các giải pháp đoạt giải cấp tỉnh tham dự Hội thi toàn quốc đã đoạt: 02 giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 và lần thứ 13 đó là: (1). Giải pháp “Lắp đặt thiết bị kết nối máy cắt Recloser với máy tính theo đường cáp quang điện lực để giám sát, điều khiển và khai thác thông số vận hành, sự cố từ xa theo đường cáp quang nội bộ tại các trạm cắt Recloser về phòng điều độ công ty” của kỹ sư Hoàng Mạnh Hà, Công ty Điện lực Sơn La. (2). Giải pháp “Tiêm acid acetic điều trị ung thư gan” của bác sỹ Nguyễn Quốc Việt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. 01 giải pháp đạt giải ba Hội thi toàn quốc lần thứ 14 (2017) đó là giải pháp: "Thiết kế module VCD_SLHPC giám sát dòng điện trong trong hệ thống kích từ của máy phát điện" của kỹ sư Vũ Văn Vương công tác tại Công ty Thủy điện Sơn La, (giải pháp đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 5). Qua áp dụng giải pháp đã đem lại hiệu quả cao, làm lợi cho Công ty Thủy điện Sơn La trung bình 1,8 tỷ đồng/năm.
- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhiên, nhi đồng (Cuộc thi)
Liên hiệp hội chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thành công 03 lần Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, có 330 mô hình, sản phẩm của các em học sinh lứa tuổi từ tiểu học cho đến trung học phổ thông (6-19 tuổi) tại các đơn vị, trường học thuộc 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh tham dự trên 5 lĩnh vực (Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế). Kết quả cả 03 kỳ tổ chức có 97 mô hình, sản phẩm đạt chất lượng tốt được xếp giải, gồm: 14 giải nhất, 13 giải nhì, 29 giải ba và 41 giải khuyến khích. Lựa chọn 45 mô hình, sản phẩm gửi tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9, 10, 11, 12,13,14vàcó 11 sản phẩm gửi dự thi đạt giải trong đó có 01 giải nhất, 03 giải nhì, 01 giải ba, 06 giải khuyến khích. 01 giải nhất và được tặng Huy chương Vàng là mô hình sản phẩm Máy xúc điều khiển từ xa ứng dụng công nghệ thực tế ảo của em Nguyễn Bật Dũng học sinh Trường THPT Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (tác giả hiện đang là viên năm thứ nhất khoa Cơ điện tử Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên); Cuộc thi góp phần động viên, khuyến khích thế hệ trẻ trong tỉnh tham gia các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu trong lứa tuổi học sinh, có em tham gia liên tục Cuộc thi cấp tỉnh, cấp toàn quốc và có nhiều giải pháp đạt giải (em Nguyễn Việt Hùng học sinh Trường THPT Chuyên, được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa năm 2017, em Nguyễn Bật Dũng học sinh Trường Trung học phổ thông Chiềng Sinh, được tuyển thẳng vào Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên).
Thứ sáu, hoạt động tôn vinh trí thức: Xây dựng Đề án,tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo: Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức 05 kỳ, tôn vinh 442 đại biểu trí thức đạt các tiêu chí: Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2); Anh hùng Lao động (5); Nhà giáo Nhân dân (1) Nghệ sĩ Nhân dân (1); Phó Giáo sư (5); Huân chương Lao động hạng 2 (10); Huân chương Lao động hạng 3 (98); Chiến sĩ thi đua toàn quốc (17); Bằng Lao động sáng tạo (30); Học vị Tiến sĩ (92); Nhà giáo Ưu tú (22); Thầy thuốc Ưu tú (33); Bác sĩ chuyên khoa 2 (16); Nghệ sĩ Ưu tú (11); Nghệ nhân Ưu tú (16); Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc (1); Thầy thuốc trẻ tiêu biểu (2); các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, khu vực khác (80). Có 4 trí thức đạt giải thưởng Trí thức vì sự nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam năm 2014; 02 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015; 01 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2018; 01 trí thức đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ V,và đạt giải ba Hội thi toàn quốc năm 2017 (kỹ sư Vũ Văn Vương - Công ty Thủy điện Sơn La) được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017;có 01 đại biểu trí thức được Liên hiệp hội Việt Nam tôn vinh "Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2017". Thông qua hoạt động tôn vinh đã góp phần động viên, khích lệ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong tỉnh, thể hiện sự quan tâm, trân trọng của tỉnh đối với những đóng góp của đội ngũ trí thức và người lao động sáng tạo.
Với những thành tích trong tổ chức và hoạt động từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp hội Sơn La đã nhận được cờ thi đua và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Liên hiệp hội Việt Nam, cụ thể: 02 cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2016 của Liên hiệp hội Việt Nam và UBND tỉnh; 13 Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền tốt về Cuộc thi hội thi từ năm 2013 đến hết năm 2018;
03 lần được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2013, 2014, 2018.  
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: việc phối hợp giữa Liên hiệp hội với một số ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế; hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh trong công tác tư vấn, phản biện còn lúng túng; công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức, nhất là những trí thức đầu ngành, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực thực hiện tư vấn, phản biện tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương, chính sách, đề án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhcòn hạn chế.
Nguyên nhân do nhận thức của cấp ủy, chính quyền về chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội còn chưa đầy đủ, việc ban hành văn bản cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW trên một số lĩnh vực chưa kịp thời. Trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ, viên chức trong cơ quan Liên hiệp hội còn hạn chế. Ban Chấp hành của Liên hiệp hội hoạt động đa số kiêm nhiệm. Một số trí thức công tác ở các sở, ngành có lúc, có việc chưa tích cực trong công tác phối hợp.
Trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển Liên hiệp hội Sơn La trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút đông đảo, phát huy tích cực sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng Liên hiệp hội Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.
Liên hiệp hội Sơn La tiếp tục làm tốt một số việc sau:
Một, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết, chỉ thị về xây dựng đội ngũ trí thức, về đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, về phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị.
Hai,chủ động tham mưu củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp hội Sơn La bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ba, Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội Sơn La:
- Công tác chính trị tư tưởng: Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các cơ chế, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển khoa học và công nghệ đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với tỉnh; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.
- Chủ động đề xuất tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh: Chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên hiệp hội phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh lựa chọn những đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách lớn để tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến; các đề án, dự án phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.
- Đổi mới công tác tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức: Chú trọng các hoạt động: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, công tác, đời sống.
- Tham mưu với Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực, chuyên gia đầu ngành; từ đó xây dựng cơ chế, chính sách tập hợp, phát huy, tôn vinh, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ chuyên gia nói riêng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.
          - Rà soát, lập danh sách đội ngũ trí thức, chuyên gia trong tỉnh, ngoài tỉnh trên các lĩnh vực; các trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo có những giải pháp, sản phẩm, đề tài khoa học, có kinh nghiệm, khả năng phổ biến, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác để thu hút, tập hợp tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, ứng dụng, chuyển giao KHCN.
          - Công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi: Đổi mới trong tất cả các hoạt động truyên truyền, phát động, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giới thiệu ứng dụng sản phẩm. Phát động, tuyên truyền, hướng dẫn đến cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở và những đơn vị, địa phương tiềm năng; định hướng việc nghiên cứu, sáng tạo các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng các giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ thiết thực đời sống, sản xuất, học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, ứng dụng, nhân rộng các sản phẩm, mô hình, giải pháp có hiệu quả vào thực tiễn.
- Đổi mới công tác Tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo: Nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoặc xây dựng tiêu chí mới xác định trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo trên các lĩnh vực để tôn vinh, khích lệ, động viên, phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo./.
 
                                                                                                           Kim Thanh
 

Số lần đọc : 488   Cập nhật lần cuối: 16/07/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9090912

Số người Onlne: 42