Giải thưởng-Hội thi → Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Quyết định về việc ban hành Quy định chấm điểm Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2012


BAN TỔ CHỨC
 
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
TỈNH SƠN LA LẦN THỨ III NĂM 2012

Số: 04/QĐ-BTC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày  22  tháng  10  năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chấm điểm, đánh giá các giải pháp tham dự
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI
Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.
Sau khi thống nhất ý kiến các thành viên Ban tổ chức Hội thi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chấm điểm, đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.
Điều 2. Các thành viên Ban tổ chức Hội thi, Ban giám khảo, tổ thư ký Hội thi có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc kịp thời báo cáo Ban tổ chức Hội thi để kịp thời giải quyết.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu VT, BTC Hội thi.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Th.s Trần Đình Yến
CHỦ TỊCH
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH SƠN LA

  Quy định chấm điểm kèm theo tải về tại đây

Số lần đọc : 2895   Cập nhật lần cuối: 25/10/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9563536

Số người Onlne: 29