Giải thưởng-Hội thi → Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2012


 

BAN TỔ CHỨC
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
TỈNH SƠN LA LẦN THỨ III NĂM 2012
 
Số: 03/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày  22  tháng  10  năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La
 

lần thứ III năm 2012 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI 
Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Sơn La V/v Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.
Căn cứ khả năng, năng lực, tiêu chuẩn của cán bộ và chuyên gia.
Sau khi thống nhất ý kiến các thành viên Ban tổ chức Hội thi, 
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012 gồm các ông (bà) có tên sau:
1- Ông Nguyễn Minh Đức - Phó giám Đốc sở KH&CN, Trưởng Ban
2- Ông Nguyễn Văn Phi - PGĐ sở Công Thương, thành viên
3- Ông Lê Văn Thành - PGĐ sở NN&PTNT, thành viên ;
4- Bà Nguyễn Thị Ban Mai - PGĐ sở Y tế, Thành viên
5- Ông Hà Ngọc Giang - GĐ sở Thông tin và TT, thành viên.
6- Ông Lê Nhật Thanh - TB KHCNMT, BCHQS tỉnh, thành viên.
7- Ông Phan Văn Hưng - Trưởng phòng sở KH&CN, thành viên thư ký.
Điều 2. Ban Giám khảo Hội thi có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 2.1- Xây dựng Quy định chấm điểm và đánh giá các giải pháp kỹ thuật tham dự hội thi.
 2.2- Ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban chấm thi, đội ngũ chuyên gia chấm thi trong các tiểu ban.
2.3- Tổ chức chấm điểm, đánh giá xếp loại và tổng hợp kết quả chấm điểm, đánh giá xếp loại các giải pháp dự thi. Báo cáo kết quả với Ban tổ chức.
2.4- Trưởng ban giám khảo chủ trì quá trình chấm điểm, phân công các thành viên Ban giám khảo thực hiện chấm, đánh giá các giải pháp dự thi.
2.5- Ban giám khảo tổng hợp kết quả chấm thi báo cáo Ban tổ chức và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) thành viên Ban tổ chức Hội thi, Tổ thư ký Hội thi và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu VT, BTC Hội thi.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Th.s Trần Đình Yến
CHỦ TỊCH
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA
 
 

Số lần đọc : 3649   Cập nhật lần cuối: 25/10/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9564177

Số người Onlne: 42