Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu thực tế đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La


 
 

Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu thực tế đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La

 

 

                                                                                Hoàng Ánh Thêu

                                                        Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Sơn La

 

 

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông". Thực tiễn và lý luận có mối quan hệ biện chứng với nhau. Thực tiễn cần tới lý luận soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để không mắc phải bệnh kinh nghiệm, còn lý luận phải dựa trên cơ sở thực tiễn, phản ánh thực tiễn và phải luôn liên hệ với thực tiễn, nếu không sẽ mắc phải bệnh giáo điều, sách vở. Theo Người học tập trong nhà trường, trong sách vở chưa đủ mà phải học cả trong cuộc sống, học ở người khác… Phương châm “lý luận gắn liền với thực tiễn” luôn là một tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với đội ngũ giảng viên Trường Chính trị trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Qua nghiên cứu thực tế, giảng viên sẽ gắn kết những tri thức lý luận đã truyền đạt đến học viên với thực tiễn đang diễn ra một cách sinh động và phong phú, đánh giá tính đúng đắn của lý luận khi nó được cụ thể hóa trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, giảng viên cần phải được tăng cường hoạt động nghiên cứu thực tế ở các địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thực tế là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên, cùng với việc thực hiện Quy chế giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 2252/QĐ-HVCTQG, ngày 02/5/2019, quy định một trong những nhiệm vụ của giảng viên chính là thực hiện hoạt động thực tế tại các địa phương, sở ban ngành để bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện và xác định đây là một hoạt động chuyên môn được duy trì thường xuyên, có vai trò quan trọng, là nguồn bổ sung kiến thức thực tiễn cho bài giảng của mỗi giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Các hình thức nghiên cứu thực tế được nhà trường triển khai cho đội ngũ giảng viên như: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên hằng năm, hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế, nghiên cứu theo đề tài khoa học, nghiên cứu thực tế theo chuyên môn các khoa, đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn ở cơ sở…

  Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của nghiên cứu thực tế, lãnh đạo các khoa và giảng viên đã có sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, địa điểm nghiên cứu như trong kế hoạch. Đa dạng hóa các phương pháp tiếp cận thực tế các vấn đề từ thu thập thông tin qua các báo cáo, trao đổi trực tiếp với địa phương đến tổ chức đi tham quan các mô hình tiêu biểu như: mô hình dân vận khéo, mô hình một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông có ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao ở các địa phương,.... Đây là những kiến thức thực tiễn vô cùng sinh động để giảng viên có thể đưa vào trong bài giảng của mình.Ví dụ như đối với giảng viên Khoa Lý luận cơ sở khi đi nghiên cứu thực tế sẽ nắm được tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nắm được những kiến thức thực tiễn về cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, nắm bắt được việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Từ đó vận dụng những kiến thức này vào nội dung của bài giảng giúp cho nội dung bài giảng sinh động hơn, học viên dễ hiểu, dễ vận dụng hơn. Mặt khác đi thực tế cũng là để giảng viên nghiên cứu và lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Mục đích của quá trình nghiên cứu chủ yếu là phục vụ công tác giảng dạy, đồng thời giúp các giảng viên nâng cao được khả năng trình bày, thuyết trình, nói trước đám đông, nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học…Đây là những yếu tố rất cần thiết đối với người giảng viên, đặc biệt là với những người giảng viên trẻ.

Việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế hàng năm của đội ngũ giảng viên trong Trường đã trở thành quy định bắt buộc, thường xuyên, đem lại kết quả tương đối tốt và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng bài giảng, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nghiên cứu thực tế còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục như sau:

  Việc nghiên cứu thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Một số giảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu thực tế dẫn đến giảng viên nghiên cứu thực tế mang tính hình thức, đối phó, đi cho đủ 15 ngày theo quy định. Hay là, một số ít giảng viên lại chú trọng công tác giảng dạy hơn, ít quan tâm đến nghiên cứu thực tế nên cuối năm đi nghiên cứu thực tế không đủ số ngày như quy định. Việc viết báo cáo đi thực tế thường mang tính khái quát chung chung, thậm chí không đảm bảo về mặt nội dung, việc nộp báo cáo thực tế về Phòng Nghiên cứu – Thông tin – Tư liệu còn chậm trễ so với quy định. Chưa có sự phối hợp giữa các khoa, giảng viên khi nghiên cứu thực tế dẫn đến hiện tượng cùng một cơ quan, địa phương phải tiếp đón và làm việc nhiều lần với khoa và giảng viên đi thực tế, làm cho địa phương lúng túng, bị động trong quá trình làm việc.

Vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tế gắn với công tác giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính nói riêng và công tác giảng dạy nói chung, chúng ta cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu thực tế; tầm quan trọng của việc vận dụng kết quả nghiên cứu thực tế vào bài giảng đối với nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, để các giảng viên nhận thấy được hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu thực tế là hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Từ đó, mỗi giảng viên sẽ tự giác, tích cực tham gia tốt hoạt động nghiên cứu thực tế nhằm phát huy tính sáng tạo và năng lực của từng giảng viên.

- Hai là, khi xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế của tập thể khoa, của giảng viên cần đảm bảo tính khoa học, tính khả thi. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng liên quan đến chất lượng nội dung nghiên cứu thực tế. Tránh đưa ra những vấn đề nghiên cứu quá chung chung hoặc quá rộng. Kế hoạch nghiên cứu thực tế cần gửi trước cho địa phương để địa phương có cơ sở chuẩn bị nội dung báo cáo, chuẩn bị tiếp đoàn nghiên cứu. Kế hoạch nghiên cứu thực tế phải có xác nhận của địa phương sau chuyến đi thực tế.

- Ba là, cần đa dạng các nội dung, hình thức, phương pháp nghiên cứu thực tế. Có thể phối hợp, kết hợp với các cơ quan, đơn vị trong thành phố có liên quan để có điều kiện tiếp cận vấn đề thiết thực hơn, sâu sắc hơn, nắm bắt thông tin nhiều hơn, bổ sung kiến thức nhiều hơn vào nội dung bài giảng.

- Bốn là, cần thực hiện tốt chế độ báo cáo bằng văn bản cho Ban Giám hiệu sau khi đi nghiên cứu thực tế. Báo cáo phải đảm bảo yêu cầu về kết cấu, nội dung và gửi về Phòng Nghiên cứu – Thông tin – Tư liệu đúng thời gian quy định làm cơ sở đánh giá vào cuối năm.

- Năm là, mỗi giảng viên phải biết vận dụng những kiến thức thực tiễn đã thu thập được để minh họa, phân tích, chứng minh làm rõ các vấn đề lý luận đặt ra từ đó góp phần nâng cao chất lượng bài giảng của mình.

- Sáu là, Ban Giám hiệu thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác nghiên cứu thực tế của từng giảng viên để từ đó có hình thức khen thưởng và nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với những giảng viên nào không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thực tế theo quy định.

Tóm lại, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường, cần đẩy mạnh hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu thực tế, có nghiên cứu thực tế giúp cho các giảng viên nắm bắt được thực tiễn, từ đó gắn kết kiến thức lý luận với thực tiễn làm cho bài giảng ngày càng sinh động hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, nghiên cứu thực tế là một việc làm rất cần thiết đối với đội ngũ giảng viên trường Chính trị tỉnh Sơn La. Bởi vì khi đã có vốn kiến thức vững chắc cả về lý luận và thực tiễn sẽ giúp người giảng viên tự tin, chủ động hơn, bài giảng trở nên sinh động, chất lượng hơn từ đó chất lượng giảng dạy, đào tạo của Nhà trường cũng nâng lên.

Thời gian qua Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế ở địa phương với nhiều hình thức, giúp giảng viên học tập, bồi dưỡng, củng cố kiến thức thực tiễn có liên quan đến chuyên môn, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Mong là trong những năm tiếp theo Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm đến hoạt động nghiên cứu thực tế cơ sở của giảng viên. Có những cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ đi nghiên cứu, thâm nhập thực tế ở cơ sở. Vì đây là một hoạt động có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác giảng dạy cũng như chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 

 

Số lần đọc : 1834   Cập nhật lần cuối: 16/11/2020

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 11229819

Số người Onlne: 13

Thông tin doanh nghiệp