Nghiên cứu → Giáo dục - Đào tạo

Một số vấn đề về giáo dục mầm non tỉnh Sơn La


 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH SƠN LA
 
Bậc học Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em nói riêng và con người nói chung. Giáo dục mầm non là một mục tiêu quan trọng của giáo dục, giáo dục mầm non thúc đẩy sự phát triển tình cảm cũng như các kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức và thể chất của trẻ, những kỹ năng mà trẻ tiếp thu được qua các chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho hoạt động học tập sau này của trẻ.  
Trong Luật Giáo dục năm 2005, có hẳn 01 mục 1, trong Chương II, quy định về Giáo dục mầm non (Điều 21, 22,23,24,25). Theo đó: “Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi. Với mục tiêu là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một”...với nội dung, phương pháp và chương trình phù hợp. 
Thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, hoạt động của bậc giáo dục mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và tổ chức thực hiện đạt được kết quả như sau: 
- Tính đến năm học 2017-2018, toàn tỉnh Sơn La có 269 trường mầm non, trong đó: 258 trường mầm non công lập và 11 trường tư thục với 3.596 nhóm, lớp mầm non với 93.468 trẻ em được huy động đến lớp. Trong số 3.596 nhóm có 3.131 lớp mẫu giáo với 83.824 cháu đạt 96,6%, riêng nhóm trẻ 5 tuổi có 28.932 cháu đạt 99,7% và 465 nhóm trẻ với 11.309 cháu đạt 18,3% (trong đó có 24 nhóm trẻ độc lập tư thục).  
- Toàn tỉnh có 6.174 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non, 100% giáo viên các trường công lập trong biên chế; 100% cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, đạt chuẩn và trên chuẩn (cả nước tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn là 99,8%; giáo viên đạt chuẩn là 98,7%), trong đó trên chuẩn chiếm 51,4%, (cả nước là 64,7%). Định biên đạt 1,5 giáo viên/nhóm trẻ; 1,31 giáo viên/lớp mẫu giáo; 1,5 giáo viên/lớp mẫu giáo 5 tuổi (trung bình cả nước là 1,8 giáo viên/lớp). 
- Toàn tỉnh có 3.590 phòng học dành cho các lớp mầm non, trong đó có 1975 phòng học kiên cố (chiếm 55%); 941 phòng học bán kiên cố (26,2%); 647 phòng học tạm (18,8%), tuy nhiên trong số phòng học tạm có 132 phòng học mượn nhờ. Có 197/269 trường có bếp ăn, 1.471/1645 (89,4%) điểm trường có sân chơi ngoài trời, trong đó 605 (41,1%) sân chơi có đồ chơi, 342 (23,2%) sân chơi có 5 loại thiết bị đồ chơi trở lên. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các cháu bậc học mầm non tại các trường mầm non cơ bản được quan tâm và đảm bảo yêu cầu. 
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, bậc giáo dục mầm non của tỉnh Sơn La còn những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục quan tâm để khắc phục, cụ thể: 
- Số trường, số lớp mầm non chưa đảm bảo so với quy định; toàn tỉnh còn 74% số trường mầm non chưa đạt chuẩn quốc gia(trung bình cả nước là 62,2%); 82,5% số trường mầm non chưa có phòng giáo dục nghệ thuật/thể chất theo quy định; 26,8% số trường mầm non chưa có bếp ăn; 20% số trường chưa có công trình vệ sinh đạt yêu cầu; 38,8% nhóm, lớp mầm non chưa có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định; 
- Toàn tỉnh còn đến 81,7% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 3,4% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và 0,3% trẻ 5 tuổi chưa được đến trường. Đặc biệt tỷ lệ huy động trẻ ở độ tuổi từ 3 tháng đến 24 tháng đến trường mầm non công lập mới đạt 11,9%; đến nhóm trẻ tư thục mới đạt được 5,1%. 
- Tỉ lệ giáo viên/lớp là 1,31 thấp hơn so với một số tỉnh miền núi như: Hà Giang 1,32, Lai Châu: 1,34, Gia Lai 1,38 ….); trong khi đó trung bình cả nước là tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,8. Cả nước thiếu 32.000 giáo viên, trong khi đó Sơn La (1.130). 
- Toàn tỉnh mới có 11 trường mầm non tư thục (chiếm tỷ lệ 3,7), 24 nhóm trẻ độc lập tư thục (Thành phố Sơn La 10 nhóm; huyện Mường La 05 nhóm; Mai sơn 05 nhóm; Thuận Châu, Mộc Châu, Sông Mã, BắcYên mỗi huyện có 01 nhóm). Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ còn có những hạn chế chưa tạo được niềm tin đối với các bậc cha mẹ và cộng đồng. 
Nguyên nhân của hạn chế đó là:Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở còn chưa thực sự quan tâm đến sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo phát triển bậc học giáo dục mầm non trên địa bàn; Nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục chưa đầy đủ, chưa quan tâm phát triển nhóm trẻ tư thục. 
- Cơ sở vật chất cho bậc học giáo dục mầm non còn thiếu nhiều, không đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các cháu dẫn đến không đủ cơ sở vật chất để huy động các cháu đôi tuổi nhà trẻ đến trường công lập; đội ngũ giáo viên còn thiếu (theo số liệu thống kê toàn tỉnh thiếu tới 1300 giáo viên bậc học mầm non)
- Công tác tham mưu quản lý của cán bộ quản lý giáo dục đối với bậc học mầm non còn những bất cập, còn phân biệt đối xử và chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện đối với loại hình trường mầm non tư thục. Năng lực tư vấn cho chủ đầu tư lập hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục và hỗ trợ quá trình tổ chức hoạt động của loại hình trường này còn nhiều hạn chế. Cán bộ quản lý tại các cơ sở này chưa tích cực, chủ động tham mưu cho chủ đầu tư giải pháp củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại đơn vị. 
- Hiện tại tỉnh chưa có cơ chế, chính sách riêng đối với bậc học này; nguồn vốn để xây dựng, mua sắm trang thiết bị... tổ chức các trường mầm non tư thục của chủ đầu tư còn nhiều lúng túng. 
- Điều kiện kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện, khả năng cho các cháu theo học tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục... 
Cho đến thời điểm này, HĐND, UBND tỉnh đãmột số ban hành một số chính sách như: (1) Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 thực hiện thí điểm hỗ trợ thành lập trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Sơn La; (2) Quyết định 519/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 ban hành danh mục dự sán thu hút đầu tư trường mầm non tư thục thực hiện thí điểm hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 15/3/2017 HĐND tỉnh ban hành (3) Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về Cơ chế hỗ trợ thành lập trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thành lập trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh được thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất. Thời gian cho thuê không quá 50 năm. Diện tích được thuê tính theo quy mô học sinh của trường đảm bảo diện tích trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện cơ chế: Nguồn ngân sách tỉnh”. (4) Quyết định 1376/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 phê duyệt Đề án xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Tuy nhiên việc triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh còn chậm. 
  Để Luật Giáo dục thực chất đi vào cuộc sống, đặc biệt để nhân dân vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn được quan tâm thụ hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những quy định đối với bậc học giáo dục mầm non, làm thế nào để các cháu từ 03 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi được đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngay từ những ngày đầu của cuộc đời. Thiết nghĩ cần thực hiện một số vấn đề sau: 
  Thứ nhất, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm sát sao hơn, hiệu quả hơn, có những cơ chế, chính sách thiết thực để khuyến khích thành lập các trường mầm non ngoài công lập (MNNCL) ở những địa bàn thuận lợi để có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đến trường, đến lớp của các cháu. 
Quy hoạch mạng lưới các trường MNNCL, cùng quá trình đô thị hóa, có cách thức để thu hút đầu tư và tạo điều kiện hết mức có thể để đa dạng hóa các loại hình giáo dục mầm non. Xây dựng các chính sách ưu tiên hỗ trợ kịp thời thông qua các đề án xã hội hóa giáo dục mầm non để phát triển các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn.  
Thứ hai, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác truyền thông làm thay đổi nhận thức từ nhà quản lý, xã hội, nhà đầu tư, và người học cụ thể:  
- Nhà quản lý phải nhận thức theo hướng tích cực, xem việc giáo dục MNNCL là thực sự cần thiết để góp phần cùng giáo dục công lập hoàn thành mục tiêu giáo dục; các cấp lãnh đạo, các ngành nhận thức đúng đắn về vai trò của giáo dục ngoài công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân để từ đó thay đổi công tác quản lý giáo dục ngoài công lập. 
- Cha mẹ học sinh (người học) nhận thức rõ dịch vụ giáo dục MNNCL nhằm đáp ứng sự đa dạng dịch vụ lựa chọn, đáp ứng mọi nhu cầu, tiện lợi cũng như tiện nghi cho người học, nâng cao mức chuẩn giáo dục. Phụ huynh, người dân nhận thức đầy đủ về giáo dục  MNNCL trong việc gửi con em mình cho nhà trường và nghĩa vụ trong đóng nộp học phí cũng như công tác xã hội hóa giáo dục trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập nói chung và trường MNNCL nói riêng.  
- Nhà đầu tư hiểu việc đầu tư cho giáo dục là khá đặc biệt, mang tính xã hội lâu dài, chặt chẽ và mang tính giáo dục đúng theo sự chỉ đạo của Đảng, phát luật của Nhà nước. 
Thứ ba, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động tham mưu mở rộng mạng lưới trường, lớp mầm non trên mọi địa bàn dân cư, đặc biệt đối với các xã, bản đặc biệt khó khăn để các cháu có cơ hội được đến trường. 
  Thứ tư, Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cao nhận thức, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ trương xã hội hóa giáo dục, quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền và tạo điều kiện để hệ thống giáo dục mầm non có điều kiện phát triển rộng rãi đáp ứng nhu cầu và yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ./. 
                                                                                                     Kim Thanh 

  Tài liệu tham khảo: 

  - Báo cáo số 562/BC-SGDĐT ngày 23/10/2017 của Sở GD&ĐT. 

  - Quyết định Số: 1376/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La. 

  - Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La. 

  - Quyết định 519/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La. 

  - Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La.   

  - Báo Dân trí ngày 20/8/2017.

 

 

Số lần đọc : 2690   Cập nhật lần cuối: 15/01/2018

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 6476131

Số người Onlne: 39