Văn bản → Văn bản hệ thống Liên hiệp hội

Một số tình hình về tổ chức và hoạt động của LHH Sơn La


  

MỘT SỐ TÌNH HÌNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH

 

Sáng ngày 15/4/2015, đồng chí Nguyễn  Quốc Khánh, TUV, PCT UBND tỉnh và các ngành liên quan có buổi làm việc  với Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh.

BBT biên tập và giới thiệu Báo cáo của Liên hiệp hội tại buổi làm việc.

I. KHÁI QUÁT VỀ LIÊN HIỆP HỘI

1. Phát triển tổ chức

1.1. Cơ quan Liên hiệp hội. LHHSL thành lập ngày 21/4/2010 và đại hội nhiệm kỳ I( 2010-2015) vào ngày 15/5/2010, đến nay đã tròn 5 tuổi.  BCHLHH có 29 đ/c, BTV có 5 đồng chí( CT, PCT kiêm Tổng thư ký chuyên trách, 02 PCT kiêm nhiệm, 01 UV TV kiêm nhiệm).

Liên hiệp hội là tổ chức chính trị xã hội đặc thù ở địa phương, được  được cấp uỷ và chính quyền quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển. Cơ quan LHH có  02 lãnh đạo chuyên trách, 5 chuyên viên trong biên chế, 01 kế toán và 01 hợp đồng 68( lái xe). Về trình độ, có 01 chuyên viên cao cấp, 02 thạc sĩ, 4 đại học. CQLHH hiện đang thành lập chung 01 văn phòng, chưa thành lập được các Ban chuyên môn như mô hình Bộ Nội vụ và LHHVN hướng dẫn mà nhiều tỉnh đã thực hiện. Cơ sở vật chật của LHH khá khang trang. Trụ sở rộng rãi, đang được tu sửa nâng cấp, trang thiết bị làm việc được đầu tư khá đầy đủ và hiện đại, phương tiện lớn có 01 ô tô 04 chỗ. Kinh phí được tỉnh  quan tâm bố trí bảo đảm chi bộ máy và hoạt động chuyên môn tương đối thuận lợi theo quy mô công việc do LHH đề xuất. Chế độ phụ cấp trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo chuyên trách LHH được tỉnh giải quyết ở mức cao trong khung quy định của Chính phủ.

Tổ chức Công đoàn cơ quan LHHSL được thành lập tháng 12/2010; Chi bộ cơ quan thành lập tháng 5/2011. Đảng đoàn LHH thành lập tháng 4/2014. LHH thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 5 năm, tuy ít người, việc nhiều, nhưng Liên hiệp hội đã cử 01 chuyên viên đi học lớp quản lý nhà nước, 01 chuyên viên đi học lý luận, 01 chuyên viên đi học bằng 02, 01 chuyên viên đi học nghiệp vụ, hiện đang chuẩn bị cho 2 chuyên viên tiếp tục đi học. Đã bồi dưỡng kết nạp 02 đảng viên và chuẩn bị kết nạp 01 đảng viên khác; 01 chuyên viên được đề bạt Chánh văn phòng. Đã tổ chức 3 đợt cho cán bộ, chuyên viên đi học tập kinh nghiệm của các tỉnh và hơn 20 cuộc tập huấn nghiệp vụ, hội thảo do Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh bạn tổ chức.

1.2.Các hội thành viên. Các hội thành viên đầu tiên chung sức  sáng lập Liên hiệp hội gồm có 10 hội là: Hội Khoa học kinh tế, Hội Khuyến học, Hội Dược học, Hội Ngành nghề - Nông nghiệp - Nông thôn, Hội Điều dưỡng, Hội Kiến trúc sư, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, Hội Khoa học Lịch sử, Chi hội Khoa học về đất, Hiệp hội doanh nghiệp. Đến nay, LHH đã phát triển thêm được 5 hội thành viên là Hội đôg Y, Hội Y học, Hội cựu giáo chức, Hiệp hội du lịch, Hội luật gia và 3 hội viên tập thể là Trung tâm Giông cây trồng và thuỷ sản, Công ty Bắc Sơn, Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học khoa sinh hoá trường đại học Tây Bắc. Số hội viên trong hệ thống LHHSL có trên 20 vạn( tập trung chủ yếu ở Hội Khuyến học) trong đó có khoảng 1,7 vạn trí thức, chiếm hơn 50% trí thức toàn tỉnh. LHHSL và các hội thành viên có quy chế phối hợp hoạt động.

Trong số các hội thành viên của LHH, có 5 hội cũng được công nhận là hội đặc thù, có 4 hội được tỉnh quan tâm bố trí  biên chế, trụ sở, phương tiện, kinh phí và chế độ phụ cấp cho lãnh đạo chuyên trách như LHH; có 01 hội không có biên chế, được bố trí trụ sở, kinh phí và chế độ phụ cấp lãnh đạo chuyên trách. Các hội còn lại, được tỉnh bố trí trụ sở, hỗ trợ kinh phí mua sắm, trang bị ban đầu, số khác được ngành đỡ đầu,tạo điều kiện. Có hội thành lập được trung tâm tư vấn, hoạt động có hiệu quả.

Nhiều hội thành viên của LHH là hội mạnh, có một số hội thuộc tốp dẫn đầu trong hệ thống hội ngành toàn quốc (như Hội Khuyến học, hội Khoa học Kinh tế, Hội Khoa học lịch sử...). Có hội được tặng cờ thi đua xuất sắc khối các tổ chức hội trong tỉnh, một số hội khác được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

2.Hoạt động chuyên môn.

-Tư vấn, phản biện. TVPB&GĐXH là chức năng quan trọng hàng đầu của LHH, nhưng cũng là việc khó, trong cả nước, số LHH thực hiện tốt chưa nhiều. Từ khi thành lập đến nay, LHHSL đã chủ động tư vấn, tham vấn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh được 6 vấn đề (phục vụ 02 kỳ đại hội đảng bộ tỉnh, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc,  Các chỉ số giám sát xã hội của Sơn La, Cải cách hành chính; Tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo); Phát hiện, kiến nghị sửa đổi 01 văn bản của UBND tỉnh về đất đai; Tham gia ý kiến trực tiếp và bằng văn bản hơn 15 dự án Luật( có 02 dự án luật được đoàn đại biểu quốc hội hợp đồng đặt hàng); Tham gia tư vấn bằng văn bản về chiến lược phát triển KH&CN tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;  Tư vấn bằng văn bản với đồng chí PCT UBND tỉnh, CT HĐKHCN tỉnh và trực tiếp tư vấn tại nhiều cuộc họp liên ngành do Thường trực UBND tỉnh chủ trì về lĩnh vực KHCN. ( Đến nay, tính cả hệ thống tham vấn, tư vấn được hơn 15 vấn đề, chủ yếu là LHH, Hội khoa học kinh tế, Hội khoa học lịch sử, Hội khuyến học, Hiệp hội du lịch...)

- Hoạt động khoa học. Chủ trì nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và tổ chức 12 Hội thảo khoa học, trong đó có một số hội thảo mang tính chất tư vấn, tham vấn, như hội thảo về nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Sơn La, Mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo, Tiêu chí tỉnh phát triển khá, tham gia ý kiện lựa chọn địa điểm xây dựng quần thể tượng đại Bác hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc, cơ chế lấy ý kiến của doanh nghiệp và người dân tham gia  xây dựng chính sách.  (Tính cả hệ thống LHHSL, bao gồm các hội thành viên, đã chủ trì nghiên cứu 8 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, tổ chức gần 30 cuộc hội thảo khoa học).

Đại diện LHHSL là thành viên Hội đồng KHCN cấp tỉnh và Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, hàng năm đã trực tiếp tham gia tuyển chọn, nghiệm thu nhiều đề tài, dự án KHCN.

LHHSL tham gia hơn 10 bài tham luận tại các cuộc hội thảo do LHHVN và các tỉnh bạn tổ chức. LHHSL sớm chủ động có bài tham luận và được đăng trong kỳ yếu hội thảo do Bộ Nội vụ và LHHVN tổ chức về mô hình tổ chức bộ máy LHH. LHHSL là một trong  số  tỉnh được LHHVN mời tham luận về công tác báo chí với tư vấn, phản biện của hệ thống Liên hiệp hội.

- Hội thi, cuộc thi. Cả nước mới có 53/63 tỉnh, thành phố tổ chức được Hội thi, cuộc thi, tróng đó có 48/53 tỉnh, thành phố do LHH chủ trì. LHHSL ra đời là đảm nhiệm được Hội thi, cuộc thi; đã chủ trì thành công 02 hội thi sáng tạo kỷ thuật toàn tỉnh, 01 cuộc thi sáng tạo TTNNĐ, đạt giải cao toàn quốc, hiện đang triển khai Cuộc thi sáng tạo TTNND lần thứ II và chuẩn bị triển khai Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VLHHSL cũng hướng dẫn tham gia giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam, có 02 tác giả đạt giải.  

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức, xuất bản. Bản tin Trí thức với KH&CN được xuất bản được 4 năm, và Diễn đàn trí thức điện tử được xuất bản được 3 năm, đã có gần 50 cộng tác viên trong tỉnh và trong cả nước,  đã có hơn 30 bài nghiên cứu trao đổi, trong đó có nhiều bài mang tính chất tư vấn, phản biện, được dư luận đánh giá tốt. Diễn đàn Susta.vn, ngoài tin bài, còn có nhiều video clip phổ biến kiến thức, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, giới thiệu các tấm gương "nhà khoa học chân đất", đã có gần 400 ngàn người truy cập, có một số doanh nghiệp, bạn đọc liên hệ tra cứu, khai thác thông tin. Đến nay, LHHSL là một trong số 38 LHH trong cả nước vừa có bản tin vừa có trang Web( Cả hệ thống có  3 bản tin, 2 trang web và một số ấn phẩm chuyên đề.)

-Tôn vinh trí thức. LHHSL là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng đề án, tham mưu  và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao chủ trì tổ chức tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo vào ngày KHCN Việt Nam 18/5 với các tiêu chí cụ thể và hình thức trang trọng, sinh động. Năm 2014 đã tổ chức thành công kỳ tôn vinh đầu tiên ở quy mô lớn. Hiện đang chuẩn bị tổ chức tôn vinh kỳ 2 vào ngày 18/5/2015( với sự phối hợp của sở KHCN và trường đại học Tây Bắc). Đề án tôn vinh của Sơn La được LHH tỉnh bạn tham khảo.

- Hợp tác trong và ngoài nước.

Năm 2014, LHHSL đã đăng cai thành công Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố khu vực miến Bắc. LHH đã phối hợp với LHHVN tổ chức lớp tập huấn về công tác tư vấn phản biện cho cán bộ LHH và các hội thành viên và một số ban ngành, đoàn thể  liên quan của tỉnh. Phối hợp với Phòng thường mại và công nghiệp VN( VCCI) tổ chức 02 cuộc hội thảo. Đi trao đổi học tập kinh nghiệm với 20 LHH tỉnh bạn. Đón và làm việc với 6 LHH tỉnh bạn.

3.Thành tích: Năm 2013, LHHSL được UBND tỉnh tặng cơ thi đua khối các hội( khối tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, chính trị xã hội nghề nghiệp...). Năm 2014, LHHSL được khối suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen. LHH Việt Nam tặng 02 bằng khen tập thể và 01 bằng khen cá nhân cho Cơ quan LHHSL về thành tích tổ chức Hội thi, Cuộc thi năm 2012-2014, 01 bằng khen tập thể và 01 bằng khen cá nhân về thành tích thi đua năm 2014.

II. NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ NĂM 2015.

1. Một số công việc quý I/2015.

- Quý I, Liên hiệp hội đã chủ động tham vấn phục vụ tiểu ban văn kiện chuẩn bị Báo cáo chính trị đại hội XIV đảng bộ tỉnh:Đánh giá thứ hạng Sơn La trong khu vực miền núi phía Bắc trong nhiệm kỳ XIII, khả năng Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía bắc trong nhiệm kỳ XIV, đề xuất chủ đề đại hội...Trực tiếp tham gia tổ công tác do Tỉnh ủy trưng tập để phục vụ chuẩn bị Văn kiện đại hội.

- Chủ trì triển khai cuộc thi sáng tạo TTNNĐ toàn tỉnh lần thứ 2. Đã phát động tại khu vực Thành phố, Huyện Mai Sơn, Môc Châu. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành tờ rơi. LHH, Sở GD-ĐT, tỉnh đoàn phân công đi kiểm tra, đôn đốc tại các huyện, trường học và cơ sở đoàn đội. Triển vọng cuộc thi năm nay sẽ có nhiều trường, nhiều TTNNĐ tham gia nhiều mô hình, sản phẩm hơn năm trước.

- Đã xuất bản bản tin số Tết và cập nhật trang Web có nhiều tin bài, ảnh, video clip

- Đi dự và tham luận tại hội nghị giao ban và hội thảo khoa học  "Trí thức với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"  các tỉnh phía Bắc tại Yên Bái.

          2. Công việc trọng tâm đến hết năm 2015.

          2.1.Công tác tổ chức

             - Chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2016-2020  của Liên hiệp hội Sơn La vào  IV năm 2015( theo Thông báo của BTV TU). Chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II,  sửa đổi Điều lệ,  phương án nhân sự.

             - Phát triển 1-2 hội thành viên, chi hội KHKT hoặc hội viên tập thể. Chuẩn bị phương án thành lập trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nguồn chuyên gia của Liên hiệp hội.

              Báo cáo đề án vị trí việc làm và chức danh công việc. Chuẩn bị phương án và thực hiện tổ chức lại  Văn phòng và thành lập mới 02 ban chuyên môn theo mô hình tổ chức mới.

          2.2. Công tác chuyên môn

          Trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành Quy chế tư vấn phản biện của Liên hiệp hội; ( dự kiến tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các ban ngành liên quan vào ngày thành lập LHHSL ngày 21/4/2015. Sau đó trình UBND tỉnh ban hành.).

          Tổ chức 2-3  cuộc tư vấn phản biện, 2-3 cuộc Hội thảo khoa học; Tập trung hội thảo, tham vấn, lấy ý kiến của đội ngũ trí thức  phục vụ chuẩn bị Đại hội XIV đảng bộ tỉnh. 

          Tổ chức gặp mặt, tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo KHCN tỉnh lần thứ II vào ngày 18/5/2015.

          Tổ chức Cuộc thi STTTNNĐ toàn tỉnh lần thứ 2 năm 2015, chuẩn bị  Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 5 năm 2016.

          Xúc tiến chuẩn bị trình UBND tỉnh về việc thành lập Giải thưởng khoa học công nghệ cấp tỉnh.

          Xuất bản 03 số bản tin “Trí thức với khoa học và công nghệ”( Q II, Q III và Q IV/2015); xuất bản 01 chuyên san về Đại hội nhiệm kỳ II của Liên hiệp hội. Duy trì tốt hoạt động của Diễn đàn trí thức (trang website) cập nhật tin, bài, ảnh, video clip, phim tài liệu khoa học. Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu vào trang Website về các giải pháp Hội thi, Giải thưởng khoa học, sáng chế.

          III. KIẾN NGHỊ

          1. Đề án tổ chức LHH theo mô hình mới do Bộ Nội vụ hướng dẫn. Đã có gần 30 tỉnh phê duyệt đề án của LHH địa phương. LHH Sơn La cũng đã trình Đề án từ năm 2012. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.

2. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ chính trị về phát triển LHH( Liên hiệp hội sẽ phối hợp với ban tuyên giáo và các ngành liên quan  chuẩn bị)

3. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh tặng bức trướng cho LHHSL nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ II của LHHSL.( LHH sẽ chính thức có tờ trình)

4. Tỉnh ủy, UBND tỉnh có thư chúc mừng LHH, các hội thành viên  và đội ngũ trí thức KHCN nhân dịp LHHSL tròn 5 tuổi( 21/4/2010-21/4/2015).

5. UBND tỉnh ra quyết định ban hành quy chế tư vấn phản biện, giám định xã hội của LHH tỉnh( LHH sẽ trình trong tháng 4/2015)

6. Đại diện thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh dự và có bài phát biểu động viên tại kỳ gặp mặt tôn binh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo vào ngày KHCN việt năm 18/5/2015.

7. LHH và Sở công thương đang phối hợp chuẩn bị thủ tục thành lập Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cả nước đã có 50 tỉnh có hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều hội hoạt động tốt. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo.

8. Một số vấn đề về cơ chế tài chính.

- Chế độ công tác phí. Chế độ tiền ngủ khi đi công tác LHH và các hội vẫn phải lấy hóa đơn, chưa được khoán như các sở ban ngành. Đề nghị LHH và các hội cũng được khoán tiền ngủ (trong định mức thì không cần lấy hóa đơn)

Kinh phí Tư vấn phản biện, Hội thảo khoa học. LHH và các hội thành viên đầu năm đã lập kế hoạch tư vấn, phản biện và hội thảo khoa học cùng với dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đề nghị, căn cứ kế hoạch chuyên môn và dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh phê duyệt và định mức chi của Bộ tài chính, cho phép LHH và các hội thành viên chủ động lập kế hoạch tư vấn, phản biện và Hội thảo khoa học gửi sở tài chính  và tổ chức thực hiện, không phải trình UBND tỉnh phê chuẩn từng cuộc./.

         

                                                          

Số lần đọc : 2318   Cập nhật lần cuối: 16/04/2015

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 10809615

Số người Onlne: 65