Tư liệu → Tư liệu

Kết luận số 582-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về chủ trương nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020


 

 
TỈNH UỶ SƠN LA
 
*
Số:  582 - KL/TU
 
                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

 
                     Sơn La, ngày 01 tháng 10 năm 2012
           
 
 
KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về chủ trương nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trên địa bàn
của tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
____
 
          Ngày 28.9.2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe Ban Thường vụ tỉnh ủy báo cáo Tờ trình số 11-TTr/TU ngày 27.9.2012 về chủ trương nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầmtrên các hồ thuỷ điện của tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và kết luận như sau:
 
1- Nhất trí với Tờ trình số 11-TTr/TU ngày 27.9.2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trên địa bàn của tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; bổ sung nội dung nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm, trọng tâm là nuôi trên hồ thuỷ điện Sơn La và hồ thuỷ điện Nậm Chiến vào Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 18.6.2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản từ nay đến năm 2010 và năm 2015.
 
2- Giao Ban Thường vụ tỉnh uỷ lãnh đạo:
 
2.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trên địa bàn của tỉnh Sơn La đến năm 2020.
 
2.2- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh:
 
- Rà soát, bổ sung nội dung nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tầm vào quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
 
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thống nhất việc cấp phép sử dụng, khai thác mặt hồ thuỷ điện Sơn La theo qui định, qui hoạch và đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
- Nghiên cứu, lựa chọn các doanh nghiệp làm nòng cốt đầu tư theo quy trình chặt chẽ ngay từ đầu để nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm (hướng xuất khẩu trứng cá Tầm) đảm bảo hiệu quả và bền vững.
 
2.3- Lãnh đạo triển khai và chỉ đạo thực hiện Kết luận này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
3- Giao Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cấp, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương nuôi, chế biến và xuất khẩu cá Tầm trênđịa bàn của tỉnh./.
 
 
Nơi nhận :
 
- Văn phòng và các ban đảng TW;
- BCS Đảng Bộ NN&PTNT;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản VN;
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí tỉnh uỷ viên;
- Lưu.
 
T/M TỈNH UỶ
 PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Văn Chất
 

Số lần đọc : 3414   Cập nhật lần cuối: 03/10/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 13130955

Số người Onlne: 42