Giới thiệu → Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA - SUSTA


 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Sơn La, gọi tắt là Liên hiệp hội sơn La, tên viết tắt tiếng Anh là SUSTA. Thành lập ngày 21/4/2010 theo quyết  định số 941/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Sơn La.             Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 15/5/2010.

Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 25-26/12/2015

1. Chức năng

      1.1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ ở trong tỉnh, trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

      1.2. Làm đầu mối giữa các hội, hiệp hội thành viên với các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội Sơn La.

      1.3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội, hiệp hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Sơn La.

2.Nhiệm vụ                                                                                    

        2.1. Củng cố, phát triển tổ chức, điều hoà phối hợp và trợ giúp hoạt động của các hội thành viên.

        2.2. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tư hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

        2.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động:

- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các dự luật, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của Nhà nước.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

- Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân. Tổ chức hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

- Tham gia phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các hoạt động xã hội hoá khác.

- Tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công.

2.4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hơp tác giữa các dân tộc.

2.5. Tăng cường hợp tác với các hội, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế

3.1. Ban chấp hành khoá II nhiệm kỳ 2015 - 2020: 29 uỷ viên. Ban thường vụ 9 uỷ viên. Ban kiểm tra 5 uỷ viên.

3.2. Thường trực: 03 đồng chí gồm : Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch.

Chủ tịch chuyên trách: Lường Thị Loan.

Phó chủ tịch : 1. Phan Đức Ngữ

                     2. Nguyễn Thị Kim Thanh

3.3 Biên chế cơ quan Liên hiệp hội: có 8 biên chế gồm :  Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Tổng Thư ký, 4 chuyên viên, 01 kế toán và 01 lái xe hợp đồng trong biên chế.

Hiện tại tổ chức thành 01 Văn phòng và 2 ban chuyên môn gồm:  Ban tư vấn phản biện và khoa học công nghệ; và Ban Thông tin phổ biến kiến thức 

4. Trụ sở và phương tiện

- Chung trụ sở Liên cơ quan các hội do Liên hiệp hội quản lý. Liên hiệp hội có 6 phòng làm việc, 01 hội trường.

- 01 xe ô tô 4 chỗ.

5. Đia chỉ liên hệ 

Địa chỉ cơ quan: 18 đường Két nước, Tổ 8, Phường Chiềng Lề, thành phố sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại Văn phòng: 0223755068.

Email: lienhiephoisonla@gmail.com

- Chủ tịch Lường Thị Loan

- Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thanh

- Phó chủ tịch Phan Đức Ngữ: 0915.081.565.

- Chánh Văn Phòng Vũ Thị Minh Nguyệt: 0979.477.471.

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BAN KIỂM TRA.

A.BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT SƠN LA

KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 29 uỷ viên.

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
Lường Thị Loan
Chủ tịch Liên hiệp hội
2
Phan Đức Ngữ
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
3
Nguyễn Thị Kim Thanh
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
4
Vũ Thị Minh Nguyệt
Tổng thư ký Liên hiệp hội
5
Nguyễn Hữu Đức
Phó trưởng Ban tư vấn phản biện và khoa học công nghệ Liên hiệp hội
6
Trần Tuấn Đạt
Phó trưởng ban Thông tin phổ biến kiến thức Liên hiệp hội
7
Trần Minh Dũng
Chủ tịch Hội khoa học kinh tế
8
Trần Luyến
Chủ tịch Hội Khuyến học
9
Nguyễn Thị Ban Mai
PGĐ sở Y tế, Chủ tịch Hội Dược học
10
Lò Minh Hiến
Phó trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy
11
Hà Ngọc Giang
Giám đốc sở Thông tin và truyền thông
12
Nguyễn Minh Đức
Phó Giám đốc sở Khoa học và công nghệ
13
Bùi Văn Mẫn
Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải
14
Cấm Hạ Thiết
Phó Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường
15
Trần Dũng Tiến
Phó Giám đốc sở Nông nghệp và phát triển nông thôn
16
Nguyễn Duy Hoàng
Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo
17
Hoàng Ngân Hoàn
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh
18
Thái thị Mai
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La
19
Hà Ngọc Thiệu
Chủ tịch hội Kiến trúc sư
20
Hoàng Chí Thức
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch
21
Lương Thị Kim Duyên
Chủ tịch Hội Cựu giáo chức
22
Vương Ngọc Oanh
Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử
23
Đoàn Đức Lân
Phó Hiệu trưởng trường đại học Tây Bắc
24
Nguyễn Xuân Khu
Chủ tịch Hội Đông y
25
Mai Thanh Sơn
Chủ tịch Hội Điều dưỡng
26
Trần Trọng Hải
Phó Chủ tịch Hội Y học
27
Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp
28
Hoàng Trung Sơn
ủy viên thường trực Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn
29
Trần Mạnh Đức
Tổng thư ký Hội Luật Gia

 

B. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

 

( Khoá II gồm 9 uỷ viên)

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
Lường Thị Loan
Chủ tịch Liên hiệp hội
2
Phan Đức Ngữ
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
3
Nguyễn Thi Kim Thanh
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội
4
Vũ Thị Minh Nguyệt
Tổng thư ký Liên hiệp hội
5
Trần Minh Dũng
Chủ tịch Hội khoa học kinh tế, ủy viên
6
Trần Luyến
Chủ tịch Hội Khuyến học, ủy viên
7
Lò Minh Hiến
Phó trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, ủy viên
8
Nguyễn Minh Đức
Phó Giám đốc sở Khoa học và công nghệ, ủy viên
9
Nguyễn Duy Hoàng
Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên

 

 

 C. BAN KIỂM TRA.

 

 ( Khoá II gồm 5 uỷ viên)

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
Phan Đức Ngữ
Trưởng ban
2
Nguyễn Hữu Đức
ủy viên
3
Nguyễn Thị Ban Mai
ủy viên
4
Vương Ngọc Oanh
ủy viên
5
Trần Mạnh Đức
ủy viên

 

Số lần đọc : 6968   Cập nhật lần cuối: 20/06/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 12841735

Số người Onlne: 27