Nghiên cứu → Đa chiều

Dịch vụ công trực tuyến ở Sơn La


 Dịch vụ công trực tuyến ở Sơn La
 
ThS Đỗ Thị Hải
Trường Chính trị tỉnh Sơn La
                  
          Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính (CCHC), CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến.
        Chính vì vai trò quan trọng như vậy của CNTT, ngày 14/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước gia đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.
 

 

Người dân giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La - Ảnh: Thành Công
         
         Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và các địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
          DVCTT là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dựa trên mạng internet. DVCTT có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:
          + Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1
          DVCTT mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cho sự cung cấp đầy đủ các thông tin về những thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến những quy định về thủ tục hành chính đó.
          + DVCTT mức độ 2
          DVCTT mức độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi đến các cơ quan, tổ chức hành chính nàh nước cung cấp dịch vụ.
          + DVCTT mức độ 3
          DVCTT mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng tinternet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.
          + DVCTT mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.
        Hiện nay ở Tỉnh Sơn La đã và đang triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Trên cơ sở Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 2171/UBND-KGVX ngày 02/7/2018 về việc triển khai các quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
         Qua đó trên địa bàn tỉnh Sơn La hầu hết các thủ tục hành chính đã và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.(Theo thống kê của Sở Thông tin và truyền thông, hiện nay ở tỉnh Sơn La đã cung cấp được 1620/1620 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 463 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 95% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử). Hồ sơ khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Sơn La là rất cần thiết để phục vụ người dân và doan nghiệp. Vì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ công trực tuyến.
          Xác định tầm quan trọng của DVCTTmức độ 3 và 4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn la đã thẩm định các DVCTT theo hồ sơ và trực tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị cung cấp theo các quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã xác định và công bố Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La (Lần 1, đến hết ngày 15/9/2018), như sau:
          - DVCTT mức độ 3 do tỉnh Sơn La triển khai: 83 dịch vụ, trong đó:
          + Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh: 55 dịch vụ
          + Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện: 23 dịch vụ
          + Dịch vụ công trực tuyến cấp xã: 05 dịch vụ
          - DVCTT mức độ 4 do tỉnh triển khai: 07 dịch vụ
          + Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh: 05 dịch vụ
          + Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện: 02 dịch vụ
          (Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tỉnh Sơn La được công bố trên trang Web của Sở thông tin và truyền thông, độc giả có thể tham khảo theo đường link sau: http://dvc.sonla.gov.vn/dich-vu-cong)
 

Người dân đang chờ đến lượt giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La - Ảnh: Thành Công
         
         Đánh giá về hiệu quả thực hiện dịch vụ công ở tỉnh Sơn La ta thấy còn rất nhiều hạn chế, nhiều khó khăn, vướng mắc và không đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nguyên nhân bắt nguồn từ một số lý do sau:
         - Thứ nhất: các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 không đồng đều, thủ tục hành chính có phạm vi triển khai rộng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Mỗi dịch vụ công lại gắn với một thủ tục hành chính có thể thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoặc không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có thể triển khai theo ngành dọc từ Trung ương xuống địa phương.
          - Thứ hai: Chưa có sự thống nhất trong hoạt động chỉ đạo từ Trung ương xuống địa phương. Việc chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính, quy trình quản lý, điều hành tại các cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng triển khai ứng dụng. Hiện Trung ương chưa có văn bản thống nhất, hướng dẫn, kiểm soát việc áp dụng quy trình quản lý. Phần mềm triển khai của tỉnh thì mỗi tỉnh một kiểu gây lúng túng cho các huyện trong việc triển khai ứng dụng. Chưa có trục liên thông dữ liệu từ trung ương đến địa phương nên việc kết nối, liên thông các phần mềm chưa hiệu quả.
          - Thứ 3: Hạ tầng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế trong liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống tại các huyện.
          - Thứ 4: Nguồn nhân lực chuyên sâu về CNTT còn yếu, nhất là nguồn lực về trình độ ứng dụng CNTT của người dân và doanh nghiệp còn thấp.
          - Thứ 5: Nguồn vốn của tỉnh cấp xuống cho các huyện và các đơn vị còn chưa triển khai hết, mới chỉ triển khai một số cho một số đơn vị các sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn vị nếu xin được vốn thì tự triển khai còn không xin được vốn thì rất khó khăn và lúng túng trong quá trình triển khai.
          - Thứ 6: Hoạt động truyên truyền về dịch vụ công trực tuyến còn chưa hiệu quả khiến cho người dân và doanh nghiệp chưa thực sự hiểu và quan tâm đến hoạt động này.
          Để sớm đạt được mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến. Tôi xin đưa ra một vài giải pháp để khắc phục những hạn chế trên:
          Một là, Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định về chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến, xây dựng một trục liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh xuống đến cấp xã. Trên cơ sở phần mềm này, các dữ liệu phải được chia sẽ chung kể cả việc kết nối và liên thông các phần mềm.
          Hai là, Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến hành tích hợp cá dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 liên quan đến các thủ tuchj hành chính triển khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong phần mềm ứng dụng cho bộ phần một cửa. Ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mực độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh.
          Ba là, Đưa các tiêu chí về cung cấp dịch vụ côgn trực tuyến và xét thi đua ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính hằng năm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
          Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đững đầu các cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển CNTT
          Năm là, Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CNTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về lợi ích của việc triển khai, ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
 
 
 
 

 

Số lần đọc : 1662   Cập nhật lần cuối: 23/04/2019

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9563883

Số người Onlne: 56