Giải thưởng-Hội thi → Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Báo cáo sơ kết giai đoạn I Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012


 

UBND TỈNH SƠN LA 
BAN TỔ CHỨC HỘI THI 
SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
          Số:  01/BC-BTC                          
 
                  
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       Sơn La, ngày  19  tháng  10  năm 2012
 

BÁO CÁO 

 Sơ kết công tác tuyên truyền vận động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2012

 

            Thực hiện Quyết định số 165/QĐ -TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc: Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

          Thực hiện Quyết định số: 261/QĐ - UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn la về việc: Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III;
          Ban tổ chức Hội thi đã tiến hành triển khai công tác tuyên truyền vận động Hội thi sáng tạo kỹ  tỉnh Sơn La lần thứ III với các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Xây dựng dự thảo các văn bản hội thi

    Tháng 3/2012, đơn vị chủ trì – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã chuẩn bị dự thảo các văn bản sau: 

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi

 

- Dự thảo Thể lệ Hội thi và các văn bản Hội thi khác.

- Dự thảo Quyết định thành lập Tổ Thư ký và  02 tiểu ban Hội thi (Tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban chuyên môn)

- Dự thảo phân công trách nhiệm từng thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi.
 2.Họp Ban Tổ chức lần 1.
   Sau khi chuẩn bị xong các văn bản trên cuối tháng 3/2012 Ban Tổ chức đã tiến hành họp lần 1 để thông qua các văn bản và chính thức phát hành.   

3. Chuẩn bị kinh phí  tổ chức Hội thi 

- Cơ quan thường trực Hội thi xây dựng dự toán kinh phí chi tiết và có công văn gửi sở Khoa học và Công nghệ xem xét cấp kinh phí.

Sở Khoa học và công nghệ cơ bản nhất trí và cấp kinh phí làm 2 đợt:

Đợt 1: cấp kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền vận động Hội thi

 

Đợt 2: cấp kinh phí công tác chấm thi, tổng kết và trao giải.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG HỘI THI

1. Công tác chuẩn bị

          Từ 01/4 đến 15/4/2012 tiến hành in tài liệu, tờ rơi tuyên truyền với số lượng cụ thể như sau:

          -7000 bộ tài liệu bao gồm: Quyết định ban hành thể lệ Hội thi, Thể lệ hội thi, Thông báo về việc tổ chức Hội thi, phụ lục hướng dẫn số 01- mẫu đơn đăng ký dự thi và số 02 – Bản mẫu mô tả giải pháp dự thi;

 

-7000 tờ rơi in mầu nội dung “ Thông báo mời tham gia Hội thi”  

 

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trực tiếp
          Ngày 18/4/2012, Ban tổ chức Hội thi phối hợp với UBND thành phố Sơn La tổ chức Hội nghị phát động Hội thi tại hội trường khách sạn Sơn La. Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu đại diện cho các ngành, các huyện và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

          Từ tháng 5 đến giữa tháng 9/2012, đơn vị Thường trực hội thi tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc tại 10 huyện. Thường trực và Tổ thư ký nắm bắt thông tin, trực tiếp đi xuống cơ sở động viên, hướng dẫn một số đơn vị, cá nhân tham gia( tại Thành phố, Mường La, Mai Sơn, Mộc Châu)

2.2. Tuyên truyền gián tiếp

         

Tổ chức tuyên truyền Hội thi trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng như Báo Sơn La, Đài PTTH Sơn La, Màn hình lớn tại trung tâm Thành phố, các trang Website của tỉnh, của các ngành, các bản tin chuyên ngành, hội nghị báo cáo viên, phát tờ rơi mời tham gia Hội thi và hướng dẫn Hội thi…

- Tuyên truyền trên Đài phát thanh và truyền hình Sơn La: 10 lần phát sóng Từ tháng 4-5/2012)

 
- Tuyên truyền trên Báo Sơn La: 04 số báo và 01 tháng trên báo điện tử ( Tháng 4 /2012)

 

- Tuyên truyền trên màn hình lớn tại trung tâm thành phố 01 tháng( tháng 5-6/2012).

 

- Tuyên truyền trên các trang web: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Liên hiệp Hội, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin & truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn( từ tháng 4/2012 đến nay)

 

- Tuyên truyền tại một số Hội nghị báo cáo viên

 

- Phát tờ rơi mời tham gia đến các ngành, các đơn vị trọng điểm là: Doanh nghiệp, bệnh viện, các trường chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo, trung tâm y tế, tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

          Bên cạnh đó các ngành cũng phối hợp tuyên truyền theo hệ thống ngành dọc bằng văn bản như: Sở giáo dục và đào tao, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và công nghệ.

 

          Các huyện phối hợp triển khai tuyên truyền Hội thi trên địa bàn huyện bằng công văn tới các đơn vị trên địa bàn.

III. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN GIẢI PHÁP DỰ THI.

          Tính đến hết ngày 15/10/2012 tổng số các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La năm 2012 là 25 giải pháp của 17 đơn vị: Đài PTTH tỉnh; Công ty Điện lực Sơn La; Cục thuế tỉnh Sơn La; TT giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La; Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hồng; Trạm khuyến nông Mai Sơn; Hội Ngành nghề Nông nghiệp nông thôn tỉnh; TT nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc; Khoa Nông Lâm- Đại học Tây Bắc; Bệnh viện đa khoa Mộc Châu; Bệnh viện đa khoa Sơn La; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La; Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Châu; Ban chỉ huy quân sự huyện Mộc Châu; TT ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN; TT CNTT và Truyền thông thuộc sở TT&TT.

 

      Các giải pháp theo tững lĩnh vực như sau:
Lĩnh vực
Số giải pháp
Công nghệ Thông tin, điện tử viễn thông:
05
Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải:
04
Vật liêu, hóa chất năng lượng:
01
Nông lâm, ngư nghiệp,Tài nguyên môi trường:
10
Y dược:
02
Giáo dục, quân sự và các lĩnh vực khác:
03
Tổng số:
25
 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Kết quả giai đoạn I.
Hội thi lần thứ 3 năm 2012 do Liên hiệp hội chủ trì, thường trực Ban tổ chức. Trưởng ban tổ chức là Chủ tịch Liên hiệp hội, không phải là 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh như 02 lần trước. Nhưng Ban tổ chức và Liên hiệp hội đã tự tin, cố gắng triển khai thực hiện sớm, đồng bộ, phối hợp giữa các phương tiện, các lực lượng, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với gián tiếp Đặc biệt, các ngành, nhất là những ngành có đại diện tham gia ban tổ chức đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai trong hệ thống ngành. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tích cực, kịp thời. Thường trực ban tổ chức đã tích cực đi kiểm tra, đôn đốc tại các huyện và xuống tận một số cơ sở để động viên hướng dẫn.

 

Số lượng giải pháp dự thi tuy chưa nhiều ( 25 giải pháp),nhưng  trên tất cả các lĩnh vực đều có đơn vị, cá nhân tham gia, bao gồm cả cán bộ khoa học kỹ thuật và nông dân, công nhân. Chứng tỏ, hội thi là sân chơi cho các hoạt động sáng tạo, được nhiều đơn vị và các nhân quan tâm.

2. Hạn chế tồn tại. 
       Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục đó là:

- Hội thi đã bắt đầu trở thành truyền thống, tuy nhiên công tác tuyên truyền vận động chưa thật sâu rộng đến mọi đơn vị, đối tượng có tiềm năng. Mới nặng về tuyên truyền chung là chính, còn việc tập trung vận động, hướng dẫn, tư vấn  giúp đỡ các đối tượng có tiềm năng chưa được nhiều. Doanh nghiệp là nơi có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhưng hầu như không có người tham gia. Thậm chí những người được cấp bằng lao động sáng tao cũng rất ít ngưới tham gia…

- Một số ngành và huyện chưa quan tâm đúng mức đến Hội thi, nhất là khâu chỉ đạo triển khai trên địa bàn huyện. 

- Phạm vi dự thi mới giới hạn trong lĩnh vực kỹ thuật, chưa mở rộng sang lĩnh vực quản lý như một số tỉnh, thành phố.

-Tiêu chuẩn giải pháp dự thi chưa được địa phương hoá mềm mại, dễ hiểu, nhất là về tính mới, tính sáng tạo, nên  làm cho nhiều đơn vị và cá nhân thấy trừu tượng, quá cao, không tự tin để tham gia, sợ mất thời gian mà không được giải

- Số lượng giải ít, mức giải thấp, chưa được điều chỉnh như nhiều tỉnh  (điều chỉnh theo mức điều chỉnh giải thưởng Hội thi toàn quốc);

- Chưa dự toán kinh phí để xuất bản kỷ yếu Hội thi và tuyên truyền chuyên mục Hội thi trên truyền hình.

Tất cả các tỉnh, kinh phí Hội thi dù là nguồn sự nghiệp khoa học cũng do UBND tỉnh cắt chuyển về cho đơn vị chủ trì. Còn ở Sơn La, Liên hiệp hội phải hợp đồng với sở khoa học Công nghệ mới có kinh phí hội thi.

- Ban tổ chức và Tổ thư ký đã chú ý vận động nhưng chưa thu hút được các nhà tài trợ, kết quả rất hạn chế. 

Những tồn tại, hạn chế trên cần được xem xét rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức hội thi sau.

V. CÔNG VIỆC GIAI ĐOẠN II 

-Thành lập Ban giám khảo chấm thi, xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm thi. ( Trung tuần tháng 10/2012
           - Tổ chức chấm thi ( Từ trung tuần tháng 11 đến  25/11/ 2012.)
           - Họp ban tổ chức chuẩn bị tổng kết hội thi ( Khoảng 30/ 11/2012).
           - Tổng kết hội thi, trao giải ( Trung tuần tháng 12/2012)
           - Thanh quyết toán kinh phí với sở Khoa học và công nghệ.
           - Báo cáo kết quả với tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
           - Lựa chọn giải pháp và chuẩn bị tham gia hội thi toàn quốc vào năm 2013. 
       (Kèm theo Báo cáo là phụ lục 25 giải pháp đăng ký dự thi trên cả 6 lĩnh vực.)

 

 

 
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh ( báo cáo);
- Các thành viên BTC;
- lưu VT, BTCHT2012.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
  
 
 
Th.s Trần Đình Yến 
CHỦ TỊCH  
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 TỈNH SƠN LA
 
 

 

Số lần đọc : 1950   Cập nhật lần cuối: 23/10/2012

 Xem phản hồi(0)    Gửi phản hồi

Nghe & Xem

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Số người truy cập: 9563675

Số người Onlne: 40